Arvonlisäveron ilmoittamista kehitetään − tavoitteena esitäytetty veroilmoitus

Uutinen, 25.4.2019

Verohallinto kehittää arvolisäverotuksen (alv) raportointia lähivuosina. Tavoitteena on hyödyntää yritysten toiminnassa syntyvää sähköistä taloustietoa ja turvata oikea alv-kertymä. Tämä voisi mahdollistaa tulevaisuudessa jopa automatisoidun arvonlisäveroilmoittamisen.

Verohallinto haluaa edistää tiedon automaatiota ja ilmoittamisen helppoutta. Verohallinto tekee yhteistyötä erilaisten liiketoiminta-alustojen kanssa, jotta verotuksesta tulisi mahdollisimman reaaliaikaista. Tarkoituksena on saada yritysten sähköinen taloustieto kulkemaan suoraan Verohallinnolle ilman erillistä ilmoittamista. Sähköinen taloustieto tarjoaisi myös yrityksille paremmat mahdollisuudet oman taloutensa seuraamiseen tai jopa taloushallintonsa automatisoimiseen.

"Arvonlisäverotuksessa nykyistä reaaliaikaisempi verotus tarkoittaa sähköisten lasku- ja kuittitietojen hyödyntämistä raportoinnissa. Tavoitteena on, että valtaosa arvonlisäveroilmoituksen tiedoista voisi tulla esitäytettynä tulevaisuudessa asiakkaille valmiiksi", Verohallinnon valvontapäällikkö Sanna Esterinen sanoo. Hänen mukaansa tavoite mahdollistuu pikkuhiljaa, kun sähköinen lasku ja kuitti yleistyvät. Jos lainsäädäntöä muutetaan niin, että sähköinen kuitti ja laskutus tulevat pakollisiksi, mahdollistuu riittävä tiedonsaanti esitäytettyä alv-ilmoitusta varten. Muutokset lainsäädännössä tarkoittaisivat sitä, että myös kassajärjestelmien pitää pystyä tuottamaan sähköisiä kuitteja.

Ensi vuonna voimaan tuleva niin sanottu verkkolaskulaki (241/2019) edistää yritysten sähköistä laskutusta. Lain mukaan sekä julkinen hallinto että yritykset voivat vaatia sähköisiä laskuja kauppakumppaneiltaan. Verohallinto pitää julkishallinnon ja yritysten välisen sähköisen laskutustiedon keräämistä mahdollisena ensimmäisenä vaiheena tietopohjan laajentamisessa. Tämän jälkeen tietojen keräämistä voidaan laajentaa yritysten väliseen laskutukseen ja sähköiseen kuittitietoon. Tarpeeksi kattavat lasku- ja kuittitiedot mahdollistavat pitkällä aikavälillä esitäytetyn arvonlisäveroilmoituksen käyttöönoton.

"Alv-ilmoittamisen tulevaisuutta ja mahdollisuutta edetä kohti laskukohtaista raportointia on kartoitettu yhdessä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmäyhteistyön haluamme jatkossa entisestään syvenevän ja muuttuvan yhdessä kehittämiseksi", taloushallinnon asiakkuusvastaava Juha Kartano Verohallinnosta sanoo.

Kehityksen ensimmäinen tulos: uudistettu arvonlisäveroilmoitus

Verohallinto on päättänyt päivittää nykyistä arvonlisäveroilmoitusta. Kevään 2019 aikana tehdyn asiakas- ja sidosryhmäyhteistyön pohjalta on muotoiltu luonnos arvonlisäveroilmoitukseksi, joka olisi nykyistä ilmoitusta tasapainoisempi ja loogisempi. Käytännössä ilmoituksen tietosisältöjä on tarkennettu arvonlisäverotuksen erityiskysymyksien osalta. Tällaista on muun muassa EU:n ulkopuolisiin maihin kohdistuva kauppa. Uudistuksella voidaan vähentää asiakkailta nykyisin pyydettäviä lisäselvityksiä. Uusi ilmoitus otetaan käyttöön aikaisintaan vuonna 2022.

"Alv-ilmoituksen uudistaminen ei aiheuta lisäraportointia yrityksillä, joilla on pääasiassa yleisen verokannan mukaista toimintaa. Suuri osa Suomen yrityksistä on tällaisia", Sanna Esterinen sanoo.

Alv-raportointia ja erityisesti lasku- ja kuittitietojen standardointia ja yleistymistä edistetään Teknologiateollisuus ry:n vetämässä reaaliaikaisen talouden edistämishankkeessa (RTEco) sekä pohjoismaisen Nordic Smart Goverment -yhteistyöhankkeen kanssa. Asiakkaiden näkemyksiä tullaan aktiivisesti kuulemaan myös jatkossa. Arvonlisäveron raportoinnin laajentamisesta koskemaan lasku- ja kuittitietoja tehdään päätöksiä seuraavan kerran keväällä 2020.