Voit hakea arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne myöhemmin

Yritys voi pyytää alkuvuonna 2020 maksamiaan arvonlisäveroja takaisin. Käytännössä yritys tekee maksujärjestelypyynnön ja maksaa palautetun arvonlisäveron myöhemmin takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyn kautta. Pyynnön maksujärjestelystä voi tehdä helpoiten OmaVerossa.

Verot on maksettava myöhemmin takaisin maksujärjestelyssä

Tekemällä maksujärjestelypyynnön voit hakea takaisin yrityksesi maksamat arvonlisäverot, joiden eräpäivä oli tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2020. Huomaa, että et voi saada takaisin mahdollista alkuvuonna maksamaasi viivästyskorkoa. Saat palautettuna vain alkuperäisen arvonlisäveron ilman viivästyskorkoja.

Jos arvonlisäveron verokautesi on vuosi, voit pyytää palautettavaksi neljäsosan eli 25 prosenttia vuoden 2019 arvonlisäverosta.

Palauttaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yrityksesi saisi pysyvästi pitää palautettavat maksut. Maksujärjestelyssä yrityksesi sitoutuu maksamaan arvonlisäverot myöhemmin takaisin Verohallinnolle.

Kun maksat arvonlisäverot maksujärjestelyn mukaisesti takaisin Verohallinnolle, joudut lisäksi maksamaan viivästyskorkoa, joka tulisi valiokunnan mietinnön mukaan olemaan 2,5 prosenttia. Viivästyskorkoa kertyy arvonlisäveron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen. Korko on laskettu mukaan maksujärjestelyn eriin.

Esimerkki 1: Yritys on alkuvuonna maksanut arvonlisäveroa eräpäivinä 13.1., 12.2. ja 12.3. yhteensä 50 000 euroa. Yritys hakee toukokuussa maksujärjestelypyynnöllä arvonlisäveroja palautettavaksi. Kesäkuussa Verohallinto hyväksyy maksujärjestelypyynnön ja palauttaa yritykselle 50 000 euroa. Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on tällöin syyskuussa. Maksueriin on laskettu mukaan 2,5 % viivästyskorko arvonlisäveron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.

Kaikkiin 25.3. alkaen pyydettyihin maksujärjestelyihin sovelletaan helpotettuja ehtoja. Lue lisää helpotetusta maksujärjestelystä.

Kuinka haen arvonlisäveron palauttamista?

Alkuvuonna erääntyneiden ja maksettujen arvonlisäverojen palauttamista haetaan tekemällä maksujärjestelypyyntö. Pyyntö on tehtävä viimeistään 31.8.2020.

Pyynnön maksujärjestelystä ja arvonlisäveron palauttamisesta voit tehdä helpoiten OmaVerossa.

Valitse maksujärjestelypyynnöstä vaihtoehto, jossa pyydät alkuvuoden arvonlisäverojen palauttamista.

Jos et pysty tekemään arvonlisäverojen palauttamispyyntöä OmaVerossa, voit tehdä pyynnön Verohallinnon palvelunumerossa 029 497 028 (Maksujärjestelyt ja perintä).

Maksujärjestely vaikuttaa myös veronpalautustesi käyttöön

Jos maksujärjestelypyyntösi hyväksytään, se vaikuttaa mahdollisiin veronpalautuksiin, joita saat pyynnön hyväksymispäivästä lähtien vuoden loppuun saakka. Verohallinto ei käytä veronpalautuksia maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi, vaan sen sijaan ne maksetaan yrityksellesi. Veronpalautuksia käytetään kuitenkin yhä niiden verovelkojen maksuun, jotka eivät ole mukana maksujärjestelyssä. Lisäksi veronpalautuksia käytetään edelleen mahdollisiin ulosotossa olevien muiden velkojen maksuun.

Veronpalautuksia ei käytetä niiden maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi, joista on tehty maksujärjestelypyyntö 25.3.2020 alkaen.

Voit myös pyytää aikaisempien veronpalautusten käytön perumista

Jos huhti-, touko- ja kesäkuussa mahdollisesti saamiasi veronpalautuksiasi on ehditty käyttää verojesi maksuun, voit pyytää, että näiden veronpalautusten käyttö perutaan. Silloin saat veronpalautukset yrityksellesi. OmaVeron maksujärjestelypyynnössä on erillinen kohta, jossa voit pyytää veronpalautusten käyttämisen perumista. Pyyntö veronpalautusten käytön perumisesta on tehtävä viimeistään 27.7.2020.

Saat takaisin ne palautukset, jotka on käytetty 25.3. alkaen siihen päivään, kun sinulle on tehty maksujärjestely. Veronpalautuksia käytetään kuitenkin yhä niihin verovelkoihin, jotka eivät ole mukana maksujärjestelyssä. Lisäksi veronpalautuksia käytetään edelleen mahdollisiin ulosotossa olevien muiden velkojen maksuun.

Huom.! Jos valitset veronpalautuksen käytön perumisen, ne verot, joille palautusta oli alun perin käytetty, muuttuvat jälleen maksamattomiksi ja niille kertyy viivästyskorkoa alkuperäisestä eräpäivästä alkaen. Nämä maksamattomat verot liitetään automaattisesti mukaan maksujärjestelyyn ja ne maksetaan osana maksujärjestelyä takaisin.

Esimerkki 2: Yrityksellä erääntyi 23.4. ennakkoveroa 1000 euroa, jonka maksuksi käytettiin yritykselle muodostuneita veronpalautuksia 1000 euron verran.

Toukokuussa yritys tekee maksujärjestelypyynnön, johon yritys merkitsee haluavansa perua palautuksen käytön. Kesäkuussa Verohallinto hyväksyy pyynnön, joten veronpalautuksen käyttö 23.4. erääntyneelle ennakkoverolle perutaan. Yhtiö saa palautuksena 1000 euroa, mutta 23.4. erääntynyt ennakkovero muuttuu nyt maksamattomaksi. Ennakkovero liitetään automaattisesti mukaan maksujärjestelyyn ja se maksetaan osana maksujärjestelyä takaisin. Sille on kertynyt viivästyskorkoa 23.4. jälkeen.

Saat tiedon, kun maksujärjestelypyyntösi on käsitelty

Kun maksujärjestelypyyntö on käsitelty, saat tiedon siitä, hyväksyttiinkö pyyntö. Jos pyysit arvonlisäverojen palauttamista, verot palautetaan sinulle noin viikon kuluttua hyväksymispäivästä. Jos pyysit veronpalautusten käytön perumista, palautukset maksetaan saman aikataulun mukaan.

Muistathan, että maksujärjestelypyyntö ja siihen sisältyvät palautuspyynnöt voidaan hyväksyä vain silloin, jos

  • yrityksellä ei ole veroja ulosotossa
  • yritys on antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Myös yrityksen tai sen vastuuhenkilön aiemmat laiminlyönnit tai aikaisemmin rauennut maksujärjestely voivat estää uuden järjestelyn saamisen.

Usein kysyttyä:

Hyväksytyn maksujärjestelyn sisältöä ei voi muuttaa.

Et voi siis esimerkiksi pyytää, että Verohallinto ottaa maksujärjestelystä veroja pois tai lisää niitä sinne.

Et voi myöskään pyytää vähentämään tai lisäämään maksuerien määrää. Voit kuitenkin maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa, jolloin maksueriä voi olla vähemmän maksettavana. Lue lisää: Voinko maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa on määrätty?

Päätöksiä helpotetuista maksujärjestelypyynnöistä tulee asiakkaille kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa. Ensimmäinen maksuohjelman mukainen maksuerä on kolmen kuukauden päässä pyynnön hyväksymisestä ja seuraavat maksuerät siitä eteenpäin kuukausittain.

Kesäkuun lopussa myönnetyn helpotetun maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä on syyskuun lopussa.

Heinäkuun alussa myönnetyn helpotetun maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä on lokakuun alussa.

Kyllä. Voit maksaa maksujärjestelyä nopeammassa tahdissa tai isommissa kertaerissä kuin maksuohjelmassa. Muista myös silloin käyttää maksujärjestelyn viitenumeroa.

Viitenumeron näet esimerkiksi:

  • maksujärjestelyn maksutiedoista, jotka on toimitettu postitse ja OmaVeroon.
  • (Kirjaudu OmaVeroon > Klikkaa aloitussivulla Toiminnot-valikosta linkkiä "Verojen maksaminen" > Maksujärjestelyn viite on kerrottu keltaisessa infolaatikossa)

Kun maksat maksujärjestelyn veroja maksuohjelmaa nopeammin, maksujärjestelyssä olevan veron kokonaismäärä pienenee nopeammin ja siten myös maksettavaksi tuleva viivästyskoron osuus vähenee.

Huolehdi, että sinulla on tiedossa, kuinka paljon olet maksanut maksujärjestelyn veroja. Reaaliaikaisen tilanteen näet helpoiten OmaVerosta.

Jos hait maksujärjestelypyynnöllä alkuvuonna maksamiasi arvonlisäveroja takaisin, saat ne noin viikon kuluessa pyynnön hyväksymisestä.

Huomioi, että sinun tulee maksaa palautetut arvonlisäverot takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyn mukaisen maksuohjelman mukaan. Ensimmäinen maksuerä on kolmen kuukauden kuluttua maksujärjestelyn hyväksymisestä, eli todennäköisesti syyskuun lopussa tai lokakuun alussa. Seuraavat maksuerät ovat siitä eteenpäin kuukausittain.

Lue myös: Voinko maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa on määrätty?

Maksujärjestely tulee voimaan heti, kun Verohallinto on hyväksynyt maksujärjestelypyynnön. Tehty maksujärjestely on heti nähtävissä OmaVerossa. Myös mahdollinen kirje maksujärjestelypyynnön hylkäämisestä on nähtävissä OmaVerossa heti asian ratkaisemisen jälkeen. Maksujärjestelykirjeet lähetään myös postitse, jos et ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä.

Voit edelleen hakea vain helpotettua maksujärjestelyä. Tee silloin maksujärjestelypyyntö, johon valitset vain maksuerien lukumäärän, mutta jätä arvonlisäveron palauttamispyyntö ja veronpalautusten käyttämisen perumispyyntö valitsematta.

Tee maksujärjestelypyyntö OmaVerossa. OmaVeron kautta tulleet pyynnöt käsitellään puhelimitse tulleita pyyntöjä nopeammin.