Verohallinnon päätös yhteisön sisäistä tavaroiden etämyyntiä, eräitä sähköistä rajapintaa käyttämällä myytyjä tavaroita ja yhteisöön sijoittautuneiden verovelvollisten myymiä palveluita koskevaan erityisjärjestelmään rekisteröitymisessä ilmoitettavista tiedoista

Antopäivä
7.5.2021
Diaarinumero
VH/2127/00.01.00/2021
Voimassaolo
12.5.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on arvonlisäverolain (1501/1993) 134 a §:n 2 momentin sellaisena kuin se on laissa 505/2014, nojalla päättänyt

1 §

Tunnistetiedot

Verovelvollisen on ilmoitettava nimensä ja arvonlisäverotunnisteensa.

2 §

Kotipaikka tai kiinteä toimipaikka

Verovelvollisen on ilmoitettava, onko hänellä kotipaikka tai kiinteä toimipaikka yhteisön alueella.

3 §

Toiminta

Verovelvollisen on selvitettävä toiminta, jonka vuoksi hän hakeutuu järjestelmään.

4 §

Apu- ja rinnakkaistoiminimet

Verovelvollisen on ilmoitettava apu- ja rinnakkaistoiminimensä, jos verovelvollinen käyttää erityisjärjestelmässä muuta toiminimeä kuin virallista toiminimeään.

5 §

Postiosoite

Verovelvollisen on ilmoitettava postiosoitteensa.

6 §

Yhteyshenkilö

Verovelvollisen on ilmoitettava yhteyshenkilön nimi.

7 §

Puhelinnumero

Verovelvollisen on ilmoitettava puhelinnumeronsa.

8 §

Sähköpostiosoite

Verovelvollisen on ilmoitettava sähköpostiosoitteensa.

9 §

Asiointikieli

Verovelvollisen on ilmoitettava asiointikielensä.

10 §

Verkkosivut

Verovelvollisen on ilmoitettava verkkosivunsa, jos hänellä on sellaiset.

11 §

Pankkiyhteystiedot

Verovelvollisen on ilmoitettava pankkitilinsä IBAN-muodossa ja pankin BIC-tunnus.

12 §

Toimiminen sähköisenä markkinapaikkana

Verovelvollisen on ilmoitettava tieto siitä, onko verovelvollinen direktiivin 2006/112/EY 14 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu sähköinen rajapinta.

13 §

Erityisjärjestelmän käytön aloituspäivä

Verovelvollisen on ilmoitettava erityisjärjestelmän käytön aloituspäivä.

14 §

Erityisjärjestelmän aiempi käyttö

Verovelvollisen on ilmoitettava käyttääkö hän nykyisin tai onko hän käyttänyt aiemmin erityisjärjestelmää. Jos hän käyttää tai on käyttänyt aiemmin erityisjärjestelmää, verovelvollisen on ilmoitettava tunnistamisjäsenvaltio ja tunniste.

15 §

Tunnistamisjäsenvaltion vaihtaminen

Verovelvollisen on ilmoitettava, haluaako hän jatkaa nykyisen järjestelmän käyttöä ja vaihtaa tunnistamisjäsenvaltioksi Suomen. Jos verovelvollinen haluaa vaihtaa tunnistamisjäsenvaltioksi Suomen, hänen on ilmoitettava nykyinen tunnistamisjäsenvaltio ja nykyinen tunniste.

16 §

Kiinteä toimipaikka tai tavaran lähetys- tai kuljetuspaikkapaikka muussa yhteisön jäsenvaltiossa

Verovelvollisen on ilmoitettava, onko hänellä kiinteitä toimipaikkoja tai tavaran lähetys- tai kuljetuspaikkoja muissa yhteisön jäsenvaltioissa. Jos verovelvollisella on edellä mainittuja paikkoja, hänen tulee ilmoittaa, onko kysymyksessä kiinteä toimipaikka vai tavaroiden lähetys- tai kuljetuspaikka yhteisön jäsenvaltiossa, jossa ei ole kiinteää toimipaikkaa. Lisäksi verovelvollisen on ilmoitettava, onko paikalla arvonlisäverotunniste ja jos on, hänen on ilmoitettava arvonlisäverotunniste, tunnisteen myöntänyt maa, toimipaikan nimi ja postiosoite. Jos arvonlisäverotunnistetta ei ole, verovelvollisen on ilmoitettava verorekisterinumeronsa, numeron myöntänyt maa, toimipaikan nimi ja postiosoite.

17 §

Arvonlisäverotunnisteet muissa yhteisön jäsenvaltioissa

Rekisteröityjän on ilmoitettava ne yhteisön jäsenvaltiot, joissa hänelle on myönnetty arvonlisäverotunniste sekä kyseinen arvonlisäverotunniste.

18 §

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on tehtävä sähköisesti.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen ilmoitus on tehtävä, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

19 §

Ilmoituksen allekirjoittaminen

Ilmoitus on allekirjoitettava.

Sähköinen ilmoitus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

20 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2021.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2021

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Soili Sinisalo