Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Definition av skattefel och hur det uppstår

Skatteförvaltningen har som mål att utveckla en metod för att uppskatta skattefel som är realistisk, kan upprepas och uppfyller kraven för internationell vetenskaplig bedömning. Arbetet har gjorts i samarbete med Internationella valutafonden IMF och Finlands resultat överlåts också för att användas som internationellt jämförelsematerial. För att garantera transparens är beräkningsmetoden offentlig.

Två stora linjedragningar verkar i bakgrunden: Enligt riksdagens beslut måste regeringen årligen rapportera om skattefelet. Att minska den grå ekonomin är ett av regeringens spjutspetsprojekt.

Skatteförvaltningen tillsatte år 2013 en arbetsgrupp med uppgift att definiera skattefelet och att utveckla nya mätmetoder för den årliga uppskattningen. Finansministeriet, Statens ekonomiska forskningscentral VATT, Statistikcentralen och Tullen har också deltagit i arbetet. Skatteförvaltningen och Tullen gjorde separat uppskattningar om skattefelet för de skatter som de samlar in.

Definitionen för skattefel: Skattefelet är differensen mellan det lagenliga skatteutfallet och det faktiska skatteutfallet under ett kalenderår.

Med skattefelet avses differensen mellan det lagenliga skatteutfallet och det faktiska skatteutfallet under ett kalenderår. Den grå ekonomin är den kändaste orsaken som ökar på skattefelet, men skattefel uppstår också på grund av bristande kunnande, vårdslöshet, problem vid tolkningen av lagar och på grund av fel som Skatteförvaltningens kunder eller samarbetsparter gör i skattesummorna eller tidtabellerna.

Skattefel uppstår genom avsiktliga försummelser, solvens och fel som uppstår p.g.a. bristande kunnande.

Skattefelet anknyter till flera andra fenomen: gränsdragningen mellan skatteplanering, skattestöd och skattefel är inte alltid så lätt. Det finns flera osäkerhetsfaktorer när man uppskattar skattefelets storlek. Vilket material lämpar sig för uppskattningen? Hur kan man försäkra sig om att en förändring i Skatteförvaltningens verksamhet inte påverkar uppskattningen?

Till största delen samlas skatterna in korrekt. Då skattefelets storlek dryftas ska man först definiera det tidsmässigt: vilken tidpunkt har betydelse för definitionen av skattefelet? Man måste avgöra vilka tal som är tillförlitliga och vilken noggrannhetsnivå som räcker? Var ska materialet förvärvas och hur ska det redigeras?

Det är bra att tänka på skattefelet som en indikator bland andra. Med hjälp av den kan man få en bättre uppfattning om beskattningshelheten, de faktorer som påverkar skatteunderlaget och statens och kommunernas inkomster och framförallt om problem i anknytning till inkomster. Uppskattningarna om skattefelet kan vara till nytta man planerar ändringar i lagstiftningen och väljer fokus för Skatteförvaltningens handledning och övervakning.

Skattefelet beskriver förvaltningens och skattesystemets effektivitet och hur bra dessa lyckas i sina mål. Ju mindre skattefel, desto bättre har skatterna uppburits till rätt belopp och vid rätt tidpunkt hos dem som de enligt lag ska uppbäras hos. Även annat inverkar på hur bra man lyckas, t.ex. en allmänt positiv eller negativ inställning till skatter och skattebetalning.