Skatteförvaltningens enheter

Skatteförvaltningens enheter 1.1.2019

Enheter som sköter om beskattningen

Personbeskattningsenheten svarar för beskattningen av personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare. Till enheten hör 9 regionala skattebyråer.

Företagsbeskattningsenheten har ansvaret för kundbetjäningen och handledningen av aktiebolag och andra samfund samt för deras kunduppgifter, beskattning och skattekontroll i samband med beskattningen. Företagsbeskattningsenheten svarar även för skatterevisionen av alla företagsformer. Fem regionala företagsskattecentraler och Koncernskattecentralen ingår i enheten.

Skatteuppbördsenheten sköter om uppgifter som gäller betalandet, uppbörden och redovisningen av skatter. Till enheten hör Betalnings- och indrivningscentralen, som tar hand om de operativa uppgifterna, och Styrnings- och utvecklingsenheten.

Kundserviceenheten svarar för kundbetjäningsarbetet kring rådgivningen samt för utvecklingen av det i Skatteförvaltningens samtliga kanaler (kundbesök, telefonservice , digital), dessutom leder enheten också kundupplevelsearbetet.

Centralskattenämnden, som meddelar förhandsavgöranden, och Skatterättelsenämnden, som behandlar begäran om omprövningar, är organ som fungerar oberoende av Skatteförvaltningen.

Övriga enheter

Utvecklings- och informationsförvaltningsenheten, som sköter utveckling- och datatekniska uppgifter, och Förvaltningsenheten, som svarar för uppgifter inom personalförvaltning, ekonomiförvaltning och allmän förvaltning, är Skatteförvaltningens interna serviceenheter.

Stabs- och rättsenheten svarar för stabsuppgifter och för förberedandet och föredragandet av generaldirektörens beslut.

Kommunikationsenheten svarar för Skatteförvaltningens kommunikation på koncernnivå, e-tjänster och språktjänster.

Enheten för intern revision bedömer om Skatteförvaltningens interna revision är tillräcklig genom att granska alla Skatteförvaltningens funktioner.

Säkerhets- och riskhanteringsenheten svarar för ärenden som gäller Skatteförvaltningens säkerhet och riskhantering.

Enheten för utredning av grå ekonomi producerar information om grå ekonomi och utarbetar utredningar om företag och samfund för andra myndigheter.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, som fungerar oberoende av Skatteförvaltningen, bevakar skattetagarnas rätt vid beskattningen och vid sådant ändringssökande som gäller beskattningen.