Skatteförvaltningens offentliga delgivningar

Skatteförvaltningen meddelar genom offentlig delgivning att Skatteförvaltningen har handlingar som berör följande personer/samfund som inte har kunnat delges på ett annat sätt.

Handlingarna gäller den skattskyldiges beskattning och hänför sig till ett ärende vars delfående är viktigt med tanke på kundens rättigheter och skyldigheter.

Offentlig delgivning anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Därefter tas meddelandet bort från det allmänna datanätet.

Handlingar som delges finns tillgängliga hos Skatteförvaltningen (servicenummer) och de finns även på MinSkatt (länk till MinSkatt). Hur länge handlingarna hålls tillgängliga har inte begränsats.

Publiceringsdatum 21.6.2021

Offentlig delgivning har verkställts 21.6.2021

Offentliga delgivningar till följande personer och företag
Förnamn /
Företaget 
Efternamn /
FO-nummer 
Handlingen hänför sig till skatteåret
Piret Raja 2018–2019
Plamen Dimitrov 2016–2017
Ruslan Makarchyk 2019
Jaanus Ois 2019
Seahouse Oy 2452964-6 2019
Pia Heikkilä 2018
Karisto-Rakennus Oy 2922339-8 2019–2021