Du kan invända mot att dina inkomstskatteuppgifter för 2020 lämnas ut till massmedier i elektroniskt format

Skatteförvaltningen lämnar ut personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter i elektroniskt format för journalistiska ändamål. Inkomstskatteuppgifterna lämnas ut endast om de personer vars sammanlagda beskattningsbara förvärvs- och kapitalinkomster under skatteåret är minst 100 000 euro. Uppgifterna om skatteåret 2020 lämnas ut till massmedierna den 10 november 2021.

Om dina sammanlagda inkomster understiger 100 000 euro behöver du inte göra någon invändningsbegäran eftersom dina uppgifter inte heller annars ingår i det material som lämnas ut elektroniskt till massmedierna.

När och hur kan jag göra invändningen mot att mina uppgifter lämnas ut?

Det lönar sig att skicka en begäran om invändning för skatteåret 2020 till Skatteförvaltningen senast den 1 oktober 2021 för att försäkra sig om att begäran hinner behandlas innan uppgifterna lämnas ut till medier.

Du kan göra invändningsbegäran i MinSkatt eller på en pappersblankett.  

  • MinSkatt (Alla funktioner > Ansökningar > Begäran som gäller rätt att göra invändningar) 
  • Blankett 

På vilka grunder kan jag invända mot att mina uppgifter lämnas ut?

Du kan invända mot att dina uppgifter lämnas ut av skäl som hänför sig till din personliga specifika situation. Utan ett sådant skäl kan vi inte godkänna din invändningsbegäran. 
Skälet kan gälla exempelvis din hälsa, din egen eller dina närståendes säkerhet eller din yrkesverksamhet eller utförandet av arbetsuppgifter. Skatteförvaltningen bedömer alltid skälen från fall till fall. 

Däremot räcker det inte som skäl att du förhåller dig negativt till att lämna ut uppgifter till massmedierna eller till att publicera dem i allmänhet. Inte heller enbart en hänvisning till lagstiftningen är ett tillräckligt skäl.

Kan massmedierna få mina offentliga beskattningsuppgifter trots att jag har gjort en invändningsbegäran?

Du endast kan invända mot att dina uppgifter lämnas ut elektroniskt till massmedierna. Också för de kunders del som har gjort en invändningsbegäran är de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna även i fortsättningen offentliga och tillgängliga på skattebyråernas kundterminaler och per telefon. Massmedierna kan få dina beskattningsuppgifter också på detta sätt.

Enligt de beslut som förvaltningsdomstolen meddelat i april 2021 har massmedierna även rätt att få namnen på de personer som gjort en invändningsbegäran.

Mer information

Nej, det kan du inte. Begäran ska göras separat för varje år eftersom din situation kan variera från år till år. I år kan du således endast invända mot att dina uppgifter för skatteåret 2020 lämnas ut. 

Rätten att göra invändning är en individuell rättighet. I MinSkatt ska begäran om invändning göras genom att vara inloggad personligen. Pappersblanketten ska undertecknas personligen. 

Vårdnadshavaren kan dock göra en invändningsbegäran på en minderårigs vägnar som hen försörjer. I detta fall ska invändningsbegäran göras på en pappersblankett.

Invändningsbegäranden som lämnats efter den 1 oktober hinner nödvändigtvis inte behandlas innan uppgifterna lämnas ut till massmedierna. Om begäran inte hinner behandlas förfaller den och uppgifterna lämnas ut till massmedierna.

Med hjälp av tidsgränsen vill vi säkra ett jämlikt kundbemötande. Tidsgränsen har fastställts på ett sådant sätt att det finns tillräckligt med tid för att begära eventuella tilläggsutredningar, för postgången och för att testa att de uppgifter som omfattas av en godkänd begäran inte kommer med i det material som vi lämnar ut till massmedierna.

Till massmedierna lämnar man ut personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter: 

  • personens namn och födelseår samt landskap 
  • den beskattningsbara förvärvsinkomsten och kapitalinkomsten vid statsbeskattningen 
  • den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen 
  • inkomstskatten 
  • kommunalskatten 
  • det sammanlagda beloppet av debiterade skatter och avgifter 
  • det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar 
  • kvarskatten eller återbäringen, det vill säga det belopp som ska betalas eller återbäras i skatteuppbörden