Du kan invända mot att dina inkomstskatteuppgifter för 2019 lämnas ut till massmedier i elektroniskt format

Skatteförvaltningen lämnar ut personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter i elektroniskt format för journalistiska ändamål. Inkomstskatteuppgifterna lämnas ut endast om de personer vars sammanlagda beskattningsbara förvärvs- och kapitalinkomster under skatteåret är minst 100 000 euro. Uppgifterna för skatteåret 2019 lämnas ut till massmedier 3.11.2020. 

Om dina sammanlagda inkomster understiger 100 000 euro behöver du inte göra någon invändningsbegäran eftersom dina uppgifter inte heller annars ingår i det material som lämnas ut elektroniskt till massmedierna. 

När och hur kan jag göra invändningen mot att mina uppgifter lämnas ut? 

En invändningsbegäran för skatteåret 2019 skulle lämnas senast den 1 oktober 2020. Begäranden som lämnats efter den utsatta tiden prövas inte.

På vilka grunder kan jag invända mot att mina uppgifter lämnas ut? 

Du kan invända mot att dina uppgifter lämnas ut av skäl som hänför sig till din personliga specifika situation. Utan ett sådant skäl kan vi inte godkänna din invändningsbegäran.  

Skälet kan gälla exempelvis din hälsa, din egen eller dina närståendes säkerhet eller din yrkesverksamhet eller utförandet av arbetsuppgifter. Skatteförvaltningen bedömer alltid skälen från fall till fall.  

Däremot räcker det inte som skäl att du förhåller dig negativt till att lämna ut uppgifter till massmedierna eller till att publicera dem i allmänhet. Inte heller enbart en hänvisning till lagstiftningen är ett tillräckligt skäl. 

Mer information 

Ja, eftersom du endast kan invända mot att dina uppgifter lämnas ut elektroniskt till massmedierna. Också massmedier kan besöka skattebyrån för att läsa alla de beskattningsuppgifter som enligt lag är offentliga.

Nej, det kan du inte. Begäran ska göras separat för varje år eftersom din situation kan variera från år till år. I år kan du således endast invända mot att dina uppgifter för skatteåret 2019 lämnas ut. 

Rätten att göra invändning är en individuell rättighet. I MinSkatt ska begäran om invändning göras genom att vara inloggad personligen. Pappersblanketten ska undertecknas personligen. 

Vårdnadshavaren kan dock göra en invändningsbegäran på en minderårigs vägnar som hen försörjer. I detta fall ska invändningsbegäran göras på en pappersblankett.

Till massmedierna lämnar man ut personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter: 

  • personens namn och födelseår samt landskap 
  • den beskattningsbara förvärvsinkomsten och kapitalinkomsten vid statsbeskattningen 
  • den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen 
  • inkomstskatten 
  • kommunalskatten 
  • det sammanlagda beloppet av debiterade skatter och avgifter 
  • det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar 
  • kvarskatten eller återbäringen, det vill säga det belopp som ska betalas eller återbäras i skatteuppbörden