Andra offentliga uppgifter

Andra offentliga beskattningsuppgifter är:

Man kan fråga om dessa uppgifter på skattebyrån.

Även uppgifterna i företags- och organisationsregistret är offentliga:

Dessutom upprätthåller Skatteförvaltningen en förteckning över de föreningar som Skatteförvaltningen namngivit och till vilka gjorda donationer är avdragbara enligt 57 § i inkomstskattelagen.