Beskattningens datasystem

Datasystemsbeskrivning enligt 18 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

DATASYSTEM Beskattningens datasystem
Den systemansvariges namn och kontaktuppgifter Skatteförvaltningen
PB 325, 00052 SKATT
tfn 029 512 001
Besöksadress:
Registratorskontoret
Vääksyvägen 4, Helsingfors
Användningsändamål

Syftet med datasystemet är verkställande av beskattningen, skattekontroll, uppbörd och indrivning av skatter och avgifter, indrivning och redovisning samt bevakning av skattetagarnas rätt (2 § i L om skatteförvaltningen).

Datasystemet upprätthålls på basis av skatteförfattningar, t.ex. följande:

 • lagen om beskattningsförfarande (1558/1995)
 • lagen om förskottsuppbörd (1118/1996)
 • inkomstskattelagen (1535/1992)
 • fastighetsskattelagen (654/1992)
 • lagen om skatt på arv och gåva (378/1940)
 • lagen om skatteuppbörd (609/2005)
 • mervärdesskattelagen (1501/1993)
 • lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968)
 • lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005)
 • lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)
Informationskällor

Till informationskällor hör t.ex.

 • övriga myndighetsregister (befolkningsdatasystemet, handelsregistret, fastighetsdatasystemet)
 • de uppgiftsskyldiga (L om beskattningsförfarande 3 kap., gällande Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter)
 • de skattskyldiga (L om beskattningsförfarande 2 kap., gällande Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar)
Utlämnande av uppgifter och sekretess Uppgifterna i datasystemet är sekretessbelagda enligt 1 och 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) Ett undantag är offentliga beskattningsuppgifter i lagens 2 kap.
Offentliga uppgifter

Offentliga uppgifter är uppgifter enligt 5 – 9 § och 21 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter:

 • offentliga inkomstbeskattningsuppgifter (5 §)
 • offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter (6 §)
 • namnet på samfund som beviljats skattelättnader med stöd av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976) samt uppgift om vilka skatteår lättnaden gäller (6 §)
 • namnet på ett bolag som godkänts som tonnageskattskyldigt, när tonnageskatteperioden börjat samt återkallandet av godkännande (6 §)
 • offentliga uppgifter i förskottsuppbördsregistret (8 §)
 • offentliga uppgifter i registret över mervärdesskattskyldiga (8 §)
 • i registret över utländska egendomsförvaltare samfundets namn, dess beteckning eller annan motsvarande preciserande uppgift (9 §)
 • vissa preciserande uppgifter om skatterester i 21 § som Skatteförvaltningen publicerat som specialindrivningsåtgärd

På Skatteförvaltningens webbplats finns offentliga uppgifter om t.ex. redovisningar till skattetagare.

Årligen publiceras statistikuppgifter om verkställandet av beskattningen (skattestatistik).