Ansökan om tillstånd att få uppgifter för vetenskaplig forskning eller statistikföring samt för planerings- och utredningsarbete vid myndighet

För användning av beskattningsuppgifter i vetenskaplig forskning, statistikföring eller i planerings- och utredningsarbete vid myndighet krävs uppgiftstillstånd beviljat av Skatteförvaltningen (28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Vid tillståndsprövningen utreder Skatteförvaltningen den tillståndssökandes åtkomsträttighet och bland annat faktorer som hänför sig till användning och skydd av de begärda uppgifterna samt dataskydd.

Beskattningsuppgifter kan överlåtas för ovan nämnda användningsändamål till exempel i form av kopior av beskattningshandlingar eller elektroniska massöverlåtelser. Uppgiftsöverlåtelser är avgiftsbelagda om de inte särskilt i lag har föreskrivits vara avgiftsfria. Den uppgiftstillståndssökande får alltid information om kostnaderna för uppgiftsöverlåtelsen innan uppgifterna överlåts.

Ansökan om uppgiftstillstånd ska göras med en färdig blankett för tillståndsansökan. Denna blankett kan användas även vid ansökan om tillstånd för planerings- och utredningsarbete vid myndighet:

Tillståndsansökan bör innehålla bland annat följande uppgifter

  • ansvarig instans och person för forskningen, statistiken eller utredningsarbetet samt medlemmar i forskningsgruppen och övriga användare av uppgifterna
  • plats eller organisation där forskningen, statistiken eller utredningen sker
  • utredning om skydd och förstöring av uppgifterna
  • tidsplan för forskningen, statistiken eller utredningen
  • vilka beskattningsuppgifter som begärs och för vilken tid
  • i vilken form uppgifterna begärs (i form av kopior, till påseende för anteckningar, i elektronisk form)
  • de begärda uppgifternas användningsändamål (forskning, statistik, planerings- eller utredningsarbete vid myndighet)

Som bilaga till tillståndsansökan ska lämnas bland annat

  • aktuell forskningsplan
  • förteckning över begärda uppgifter
  • dataskyddsbeskrivning

Den undertecknade blanketten för tillståndsansökan inklusive bilagor ska skannas och skickas per e-post till verohallinto(at)vero.fi eller per post till Skatteförvaltningen, PB 325, 00052 Skatt.

Anvisningar på andra webbplatser: