Utlämnande av fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter till kommunstyrelserna för skatteåret 2020

Har getts
4.10.2021
Diarienummer
VH/4467/07.01.03/2021
Giltighet
4.10.2021 - Tills vidare

Kommunstyrelserna kan från Skatteförvaltningen få de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om skattskyldiga i kommunen jämte identifieringsuppgifterna om de skattskyldiga. Uppgifterna lämnas när kommunen behöver dessa uppgifter för att sköta sina lagstadgade uppgifter eller sitt behov som skattetagare. Kommunstyrelsen kan lämna uppgifterna vidare till kommunens övriga myndigheter för att dessa ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. (14 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter.)

Inkomstbeskattningsuppgifterna blir offentliga vid ingången av november och är offentliga sådana de är när beskattningen slutförs (5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter).

Skatteförvaltningen publicerar uppgifterna om samfund och samfällda förmåner för skatteåret som öppna data på Skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fi. Uppgifterna finns tillgängliga i början av november.

Beställning av uppgifter

Beställningen av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter bör göras med en elektroniska beställningsblankett senast 22.10.2021.

Skatteförvaltningen förmedlar en länk till den elektroniska beställningsblanketten samt den kod som behövs vid beställningen för kännedom till kommunerna via Kommunförbundet och Ålands kommunförbund.

Utlämning av uppgifter per säker e-post

Uppgifterna skickas till kommunerna i början av november under veckan 45 (10–12.11.2021).

Uppgifterna skickas per säker e-post till den person som nämns i beställningen. Uppgifterna levereras till tjänste-e-postadressen, inte till en privat e-postadress.

Anlitandet av säker e-post förutsätter att mottagaren har en mobiltelefon till vilken man sänder den sifferkod som behövs för att öppna filen. Ett säkert e-postmeddelande kan läsas endast i 30 dygns tid.

I säker e-posttrafik används en skyddad webbpostlåda och SSL-krypterad webbläsarförbindelse.

Uppgifterna om fysiska personer lämnas ut i form av zippade CSV-fil som kan behandlas bl.a. med programmet Excel.

Skatteförvaltningen sänder mer ingående bruksanvisningar för den säkra e-posten till kontaktpersonerna per e-post. Skatteförvaltningen har ingen möjlighet att ge teknisk support i frågor som gäller att öppna filer.

Villkor för utlämnande av uppgifter

Uppgifter som utlämnas

Till kommunstyrelserna lämnas ut de offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om fysiska personer som avses i 5 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter. Därutöver lämnas också de fysiska personernas personbeteckningar, som är sekretessbelagda enligt lagens 1 § och 4 §. För att skydda spärrmarkerade kunder har man raderat kommunnumret och kommunens namn från de uppgifter.

Elektronisk överföring

Enligt 22 § 1 mom. i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) myndigheterna ska genomföra regelbundet återkommande och standardiserad elektronisk överföring av information mellan informationssystem via tekniska gränssnitt, om den mottagande myndigheten enligt lag har rätt till informationen. Regelbundet återkommande och standardiserad elektronisk överföring av information kan genomföras på något annat sätt, om det inte är tekniskt eller ekonomiskt ändamålsenligt att genomföra eller använda ett tekniskt gränssnitt. Enligt 3 § 5 mom. i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen denna lag ska inte tillämpas på landskapsmyndigheter och inte heller på statliga och kommunala myndigheter i landskapet Åland.

Sekretess om beskattningsuppgifter och behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen och den kommunala myndighet som uppgifterna har lämnats vidare till ska iaktta följande bestämmelser i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), dataskyddslagen (1050/2018), landskapslag (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999):

Uppgifterna lämnas till kommunstyrelsen för att sköta sina lagstadgade uppgifter eller sitt behov som skattetagare. Uppgifterna får inte användas till andra syften, om inte något annat bestäms i lag.

Sekretessbelagda uppgifter får varken röjas till utomstående eller användas till egen eller någon annans fördel eller till någon annans nackdel.

Straff för brott mot tystnadsplikt och mot sekretessplikt utdöms enligt 38 kap. 1 eller 2 § eller 40 kap. 5 § i strafflagen.

Personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Vid behandling av personuppgifter ska ändamålsbundenhet, uppgiftsminimering och noggrannhetens principer tillämpas.

Personuppgifterna får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Personuppgifterna ska skyddas mot otillåten eller lagstridig behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse.

Personbeteckningar får behandlas med den registrerades samtycke eller när behandlingen regleras i lag. Dessutom får en personbeteckning behandlas, om det är viktigt att entydigt identifiera den registrerade för att utföra en i lag angiven uppgift.

Personbeteckningar ska inte onödigt antecknas i handlingar som skrivs ut eller upprättas på basis av personregistret.

Skatteförvaltningen kan vid behov be kommunstyrelsen ge en redogörelse om behandlingen av uppgifterna.

Ulla-Maija Heikkilä
Informationstjänstchef

Krista Mastomäki-Elonen
Överinspektör

Ytterligare information

Beställning av uppgifter: tietoluvat(at)vero.fi

Tekniska frågor och postmodell: YHT.Gentax_TIPA(at)vero.fi

Bilaga

Postbeskrivning (xlsx)