Ansökan om tillstånd att få uppgifter

Beskattningsuppgifterna är i regel sekretessbelagda. Offentliga är endast de uppgifter som särskilt anges i lag. För att få ta del av sekretessbelagda beskattningsuppgifter förutsätts att du har den i lagen föreskrivna rätten att få ta del av uppgifter.

Skatteförvaltningens Informationstjänst svarar för överlämnanden av beskattningsuppgifter som massöverlåtelse. Uppgifter överlämnas bland annat för myndigheters lagstadgade uppgifter, vetenskaplig forskning, statistikföring samt myndigheters planerings- och utredningsuppgifter.

Typiska kunder för Informationstjänsten är bland annat statens och kommuners myndigheter, ministerier, arbetspensionsanstalter, skadeförsäkringsbolag, forskningsinstitut och enskilda forskare samt journalister.

I följande fall behöver du inte ansöka om tillstånd för att få uppgifter

Om du behöver kopior eller utskrifter som gäller din eller din närståendes beskattning ska du kontakta närmaste skattebyrå.

Sådana uppgifter är till exempel:

  • skattedeklarationen och dess bilageblanketter, specifikationer, kvitton och redogörelser
  • beskattningsbeslut, beskattningsintyg och specifikationsdelen i ett beskattningsbeslut
  • skattkort och utredning av grunderna för förskottsinnehållning
  • bouppteckningsinstrument och dess bilagor (t.ex. släktutredning, testamente, äktenskapsförord, skifteshandling och kopia av bouppteckningsinstrumentet efter den först avlidna maken)
  • arvsbeskattningsbeslut och dess bilagor.

Skatteförvaltningen publicerar även stora mängder statistik och öppen information. Den information som du söker kan t.ex. finnas i statistikdatabasen så att du inte nödvändigtvis behöver lämna in en separat ansökan.

Så här ansöker du om tillstånd att få uppgifter

Ansök skriftligen om ett tillstånd att få använda beskattningsuppgifter.

Berätta i tillståndsansökan

  • vad du ska använda uppgifterna till
  • på vad din rätt att få uppgifter baserar sig
  • vilka uppgifter du vill att ska lämnas ut (förteckning över dem)
  • hur du skyddar, förstör och arkiverar uppgifterna.

Använd den färdiga blanketten för tillståndsansökan. Anvisningar för ifyllning finns i slutet av varje blankett.

Skicka den undertecknade och skannade blanketten till e-postadressen tietoluvat (at) vero.fi. Från samma adress får du vid behov information om tillståndsbeslut och rätten att få ta del av uppgifter.

Du kan också skicka blanketten för tillståndsansökan per post till Skatteförvaltningen, Informationstjänsten, PB 325, 00052 SKATT.

Tillståndsansökans handläggning och pris

Tillståndsärendet om överlåtelse av elektronisk information inleds när vi har tagit emot din ansökan. 

Behandlingstiderna för tillståndsansökningar varierar. På behandlingstiden inverkar bland annat eventuella tilläggsutredningar, hur noggrant den begärda informationen har specificerats och materialets omfattning.

Uppgiftsöverlåtelser är avgiftbelagda om de inte särskilt i lagen har föreskrivits vara avgiftsfria. Även uppgiftsöverlåtelser till myndigheter är vanligtvis avgiftsbelagda.

För elektroniska uppgiftsöverlåtelser debiteras kostnaderna för specifikationen, planeringen och verkställandet. Du får alltid en prisuppskattning av oss innan vi överlåter uppgifterna. 

Vi skickar uppgifterna antingen via säker e-post eller som dataöverföringar. Om överlåtelsesätten överenskommer vi från fall till fall med kunden.

De överlåtna beskattningsuppgifterna är s.k. rådata, dvs. att uppgifterna överlåts sådana som de finns i Skatteförvaltningens datasystem vid tidpunkten för överlåtelsen. Vi lämnar inte ut adressuppgifter eller spärrmarkerade uppgifter.

Uppgifter hos andra myndigheter