Anvisning till medier: Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om personer och samfund för skatteåret 2019

Inkomstbeskattningsuppgifterna om personer och samfund för skatteåret 2019 blir offentliga på tisdagen 3.11.2020. 

Innehåll:

Beställning av uppgifter för journalistiska ändamål 

Massmedierna har en möjlighet att förhandsbeställa offentliga uppgifter om privatpersoner i elektroniskt format för journalistiska ändamål. 

Beställningstiden för inkomstbeskattningsuppgifter om personer för skatteåret 2019 är 1.10–16.10.2020. Ett massmedium kan göra en enda beställning. Trots detta kan exempelvis varje lokaltidning inom samma koncern göra sin egen beställning. 

Uppgifterna lämnas ut per landskap. Uppgifterna kan beställas om hela landet eller 1–3 landskap.  

Urvalet baserar sig på de sammanräknade förvärvs- och kapitalinkomsterna. Massmedierna kan beställa uppgifter om de personer som sammanlagt har fått minst 100 000 euro beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster vid statsbeskattningen. I urvalet ingår inte uppgifter om de personer som har invänt mot att deras uppgifter lämnas ut elektroniskt för journalistiska användningsändamål. 

Man kan välja bara ett urvalsalternativ på beställningsblanketten. Det mest omfattande urvalsvillkoret innehåller uppgifter om alla de personer i hela landet som fått minst 100 000 euro och som inte har gjort invändning mot utlämnande av sina uppgifter. 

De ifyllda och undertecknade blanketterna ska sändas senast 16.10.2020 per e-post till adressen verohallinto(at)vero.fi

Blanketten kan också postas till adressen: 
Skatteförvaltningen  
Informationstjänsten 
PB 325, 00052 SKATT 

Uppgifterna skickas per säker e-post till den person som anges i beställningen. En PIN-kod som behövs för att öppna ett säkert e-postmeddelande skickas som sms till mobiltelefonnumret för den person som anges i beställningen. En närmare beskrivning av den fil som sänds och anvisningen för att öppna ett säkert e-postmeddelande, skickas till den e-postadress som anges i beställningen. För mottagning av uppgifterna är det viktigt att e-postadressen och mobiltelefonnumret har antecknats rätt på blanketten. 

De uppgifter som har beställts senast 16.10.2020 skickar vi 3.11.2020 från och med kl. 8.00. Uppgifterna som beställts senare lämnas ut enligt en separat överenskommen tidsplan. 

Uppgifterna lämnas ut avgiftsfritt.  

Kunden har rätt att invända mot att hens uppgifter lämnas ut  

Eftersom det inte är Skatteförvaltningens lagstadgade förpliktelse att ordna tjänsten för beställning av offentliga uppgifter, tillämpar man på tjänsten rätten att göra invändning enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

Kunden kan invända mot att hens uppgifter lämnas ut av skäl som hänför sig till hens specifika situation. Skälen undersöks alltid från fall till fall. Om invändningsbegäran uppfyller villkoren, lämnar Skatteförvaltningen inte ut personens uppgifter till massmedierna. Anvisningarna för kunder finns på skatt.fi: Du kan invända mot att dina inkomstskatteuppgifter för 2019 lämnas ut till massmedier i elektroniskt format

För massmedierna innebär detta att de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om de personer, vars begäran om invändning mot att uppgifterna lämnas ut godkänts av Skatteförvaltningen, saknas från listorna till massmedierna. I samband med att uppgifterna lämnas ut får massmedierna information om hur många personers uppgifter som saknas från listan. 

Uppgifterna om de personer som gjort invändningar och skälen i begäran är sekretessbelagda uppgifter enligt lagen. 

Invändningsbegäran gäller endast ifrågavarande utlämning av uppgifter, det vill säga utlämning av inkomstbeskattningsuppgifter för 2019 i elektroniskt format för journalistiska ändamål. Också för de kunders del vars invändningsbegäran har godkänts är de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna även i fortsättningen tillgängliga på skattebyråernas kundterminaler och per telefon. 

Uppgifterna om samfund på skatt.fi 

De offentliga uppgifterna om samfund offentliggörs 3.11 i CSV-format på skatt.fi, frånsett bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag och begränsat skattskyldiga dödsbon. 

Granskning av de offentliga uppgifterna 

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om fysiska personer och samfund för skatteår 2019 är tillgängliga från och med 3.11 på skattebyråernas kundterminaler. På terminalerna visas också uppgifterna för tidigare år. 

Programmet Julkis, skatteår 2019

Om du exempelvis söker offentliga beskattningsuppgifter om en fysisk person på en kundterminal, ange de tre obligatoriska uppgifterna i sökfältet: skatteåret, landskapet och minst de tre första bokstäverna i efternamnet. 

Offentliga uppgifter kan man också fråga om per telefon.  

  • Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter: 029 497 002 (finska) och 029 497 003 (svenska) 
  • Samfundskundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter: 029 497 006 (finska) och 029 497 007 (svenska) 

Tjänst för massmedier den 3 november 2020

Vi rekommenderar att medierna utnyttjar möjligheten till förfrågan om offentliga uppgifter via distansuppkoppling. Om coronan blir värre kan vi vara tvungna att begränsa möjligheten att på plats granska uppgifterna på Skatteförvaltningens kundterminaler.

Vi ber massmedierna att anmäla sig på förhand för att vi ska kunna reservera resurser och undvika rusning. 

Distanstjänst

Massmedierna kan ställa frågor om de offentliga uppgifterna via en distansuppkoppling den 3 november 2020 från och med klockan 8. I tjänsten deltar Skatteförvaltningens handläggare och journalisten i ett Teams-möte och handläggaren delar sin dataskärm där de offentliga uppgifterna är synliga. Journalisten berättar vilka sökvillkor hen vill använda och handläggaren visar sökresultatet.

En handläggare på Skatteförvaltningen deltar i varje Teamsmöte medan flera journalister på samma massmedia kan delta i ett och samma möte. Härmed kan journalisterna exempelvis ställa frågor i form av pararbete.

Om du vill boka flera samtidiga möten ska du göra en separat anmälan till vart och ett. Vi kan bli tvungna att begränsa antalet möten som kan bokas för ett och samma massmedium. Vi skickar en e-postinbjudan till Teams-mötet till den journalist som anmält sig och hens ersättare.

Vi ber att du anmäler dig till distanstjänsten senast den 16 oktober. Anmälan till förmiddagen (kl. 8–12) och eftermiddagen (kl. 13–16) görs separat.

Ett Teams-möte ordnas för massmedierna där vi visar hur journalisterna i praktiken kan ställa frågor om uppgifter via en distansuppkoppling. Mötet ger också en möjlighet att testa hur Teams-uppkopplingen fungerar. På mötet berättar vi också kort om hur statistik som finns i Skatteförvaltningens statistikdatabas kan utnyttjas som bakgrund till de offentliga uppgifterna. Mötet ordnas onsdagen den 7 oktober.

Vallgård

Massmedierna kan boka en kundterminal i Vallgård i Helsingfors för att göra sökningar i de offentliga uppgifterna. Dörrarna öppnas klockan 7.15 och journalisterna får börja göra sökningar klockan 8.00. Journalisterna måste använda munskydd.

En egen kundterminal reserveras för varje journalist. Om du vill boka flera kundterminaler ska du göra en separat anmälan till varje terminal. Vi kan bli tvungna att begränsa antalet kundterminaler som ett massmedium kan boka.

Vi ber att du anmäler dig till distanstjänsten senast den 16 oktober.

Skattebyråerna

Också på Skatteförvaltningens andra kontor kan kundterminaler användas för göra sökningar i uppgifterna. Kontoren är öppna enligt normala öppettider (dörrarna öppnas kl. 9).

Observera att en del kontor är stängda på tisdagar och att öppettiderna, antalet kundterminaler och maximiantalet kunder har begränsats på grund av coronan. I Helsingfors rekommenderas att kundterminalerna i Vallgård används, så att skattebyrån i köpcentret Kluuvi inte blir överbelastad. Kundterminalerna på skattebyråerna den 3 november 2020.

De kundterminaler som finns på skattebyråerna kan inte bokas på förhand. Om det inte är absolut nödvändigt att göra sökningar i uppgifterna på kundterminalerna genast den 3 november lönar det sig att flytta det till en senare tidpunkt.

För att vi ska kunna förbereda oss för en eventuell överbelastning ber vi de journalister som kommer till skattebyråerna den 3 november att anmäla sig.

Statistik över inkomstbeskattningen för 2019

I början av november publicerar vi statistik över utvecklingen av inkomstskatter, skatteåterbäringar och kvarskatter under 2019. Noggrannare inkomstskattestatistik publiceras på skatt.fi och i statistikdatabasen i november–december. Vi meddelar om detta separat.

Sakkunniga ger mer information till medier

Elektronisk beställning av uppgifter:
Mika Luttinen, överinspektör, tfn 029 513 3671, mika.luttinen@vero.fi

Frågor som gäller rätten till invändning:
Noora Kontro, överinspektör, tfn 029 512 7416, noora.kontro(at)vero.fi

Frågor om uppgifternas offentlighet och sekretess samt dataskydd:
Taito von Konow, specialsakkunnig, tfn 029 512 4165

Frågor som gäller statistiken och statistikdatabasen:
Aki Savolainen, ekonom, tfn 029 512 7743

Allmänna frågor om beskattningen
Matti Merisalo, ledande jurist, tfn 029 512 4074 (speciellt beskattning av privatpersoner)
Kari Aaltonen, ledande sakkunnig, tfn 029 512 3893 (speciellt beskattning av företagskunder)

Frågor som gäller tjänsten för massmedier:
Kati Kalliomäki, kommunikationsdirektör, tfn 029 512 5126
Terhi Karttunen, kommunikationsplanerare, tfn 029 512 5044