Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Finländarna förstår betydelsen av skatter – förhållningssättet hos unga är dock tudelad

Skatteförvaltningens meddelande, 5.11.2021

Enligt en färsk attitydundersökning anser 95 procent av finländarna att betalningen av skatter är en viktig medborgerlig plikt. En klar majoritet, det vill säga 82 procent, litar på att beskattningsbeslutet är korrekt. Uppgifterna baserar sig på en omfattande nationell intervjuundersökning som Skatteförvaltningen låtit utföra.

– Till och med 96 procent av finländarna är ense om att det är viktigt att samla in skatter för att upprätthålla vår välfärdsstat. Dessutom betalar 79 procent gärna sina skatter och upplever att de får valuta för de pengar som de betalar i skatt, berättar Skatteförvaltningens servicechef Janne Myyry.

Klart över hälften, det vill säga 56 procent anser att Skatteförvaltningen ser på sin verksamhet ur kundens synvinkel. Cirka en tredjedel önskar också att beskattningen automatiseras så att de själv inte behöver göra något.

Bland unga varierar förståelsen av beskattningen – ett tydligt behov att informera om skatteärenden

Den yngsta åldersgruppen (15–24 år) i undersökningen ansåg i större grad än genomsnittet att det är godtagbart att inte betala skatt på arbete eller inköp av varor. Unga ansåg också oftare än andra att det är acceptabelt att betala skatter för sent om den egna ekonomiska situationen kräver det.

Å andra sidan upplever unga också oftare än genomsnittet att Skatteförvaltningen aktivt tar tag i oegentligheter. I åldersgruppen förekommer det också villighet att betala mer i skatt om de vet att pengarna riktas till ändamål som är viktiga för just dem. Också i denna åldersgrupp betonas önskan om att beskattningen automatiseras.

Syftet med kommunikationen är att öka ungas positiva attityd till att betala skatter

I den tidigare undersökningen om ungas attityder som Skatteförvaltningen lät utföra under våren framgick det att de unga som upplevde att de fick tillräckligt med nytta och information om användningen av skattepengarna också förhöll sig positivare till att betala skatter.

Skatteförvaltningen strävar efter att förbättra den kommunikation som riktas till unga och demonstrera hur skattepengarna används med hjälp av bland annat en ny typ av webbinnehåll. Syftet är att öka ungas kunskap om skattesystemet och öka deras positiva inställning till att betala skatter.

Webbplatsen som visar hur skattepengarna används finns på adressen www.happytaxpayer.com. Webbplatsens layout påminner om en streamingtjänst.

– Konceptet uppstod i och med en insikt om att unga är invanda att betala för tjänster med en månadsavgift, till exempel för filmer, serier, ljudböcker och musik. Vårt välfärdssamhälle fungerar också enligt samma logik: vi betalar skatter och betalningar av skattekaraktär en gång i månaden och i gengäld får vi ett täckande utbud av olika tjänster, konstaterar kommunikationsdirektör Kati Kalliomäki.

Kommunikationskonceptet använder också personer som är bekanta för unga och flerspråkigt innehåll.

Den färska attitydundersökningen genomfördes av Feelback Oy på uppdrag av Skatteförvaltningen. I undersökningen intervjuades 1 020 personer i åldern 15–74 år per telefon i september 2021. Intervjuerna kvoterades enligt boningsort, kön och ålder. Felmarginalen i den nationella intervjuundersökningen är högst 3 procentenheter.