Coronavirussituationen: Skatteintaget för 2020 är mindre än för det föregående året

Skatteförvaltningens meddelande, 1.2.2021

De första siffrorna som visar skatteintaget för 2020 har blivit färdiga. I fjol samlade Skatteförvaltningen in 69,2 miljarder euro i skatter för samhällets bruk, vilket är 1,6 procent mindre än 2019. Orsaken till att skatteintaget minskade är coronan.

– Skatteintaget minskade måttfullt. Det ser ut som om vi klarade av coronaåret bättre än befarat. Förra våren var skatteintaget klart mindre än på våren 2019 men hösten gick betydligt bättre, säger Skatteförvaltningens generaldirektör Markku Heikura.

På basis av skatteintagssiffrorna vet vi ännu inte de exakta inkomstskattebeloppen för privatpersoner och samfund för skatteår 2020. Beloppen preciseras på våren i och med att skattedeklarationerna lämnas och beskattningen verkställs. I sina skattedeklarationer anger kunderna till exempel de avdrag och andra kostnader som Skatteförvaltningen inte har uppgifter om tidigare och som påverkar beskattningen för fjolåret. Inkomstbeskattningsbeloppen är slutgiltiga efter att Skatteförvaltningen har slutfört kundernas beskattning vid utgången av oktober 2021.

Beloppet av insamlade skatter av företag minskade tydligt

Mest påverkade coronan beloppet av insamlade skatter av samfund. Inkomstskatten för samfund uppgick till sammanlagt 4,8 miljarder euro år 2020, vilket är 1,3 miljarder (-21,0 %) mindre än under det föregående året.

– Företagen reagerade snabbt på coronan på våren 2020 och sökte då ändring i förskottsskatterna. Ändringar i förskottsskatterna gjordes dock inte längre på hösten. När företagen lämnar sina skattedeklarationer på våren ser vi hur bra förskottsskattebeloppen motsvarar uppgifterna om resultatet för skatteåret 2020, säger Heikura.

Även momser samlades in för ett mindre belopp

Momsen å sin sida uppgick till sammanlagt 18,1 miljarder euro år 2020, vilket är 0,8 miljarder (-4,5 %) mindre än under det föregående året.

Det mindre intaget beror på att den momspliktiga omsättning i företagen minskade och på att företagen beviljades lättade betalningsarrangemang i enlighet med regeringens stödsåtgärder i början av coronakrisen. Med hjälp av arrangemangen kunde företagen flytta framåt betalningen av de skatter som förfallit till betalning i mars–augusti 2020. Skatteförvaltningen erbjöd också en möjlighet att ansöka om att få tillbaka den moms som de betalat i januari, februari eller mars 2020. Det var fråga om ett lån, det vill säga företaget fick inte permanent behålla de momser som de fått tillbaka.

– En dryg tredjedel av det eurobelopp som ingick i de lättade betalningsarrangemangen betalades tillbaka redan i slutet av 2020. Resten ska betalas till Skatteförvaltningen i år och nästa år. Därför kommer de att synas senare i skatteintaget, säger överinspektör Matti Luokkanen på Skatteförvaltningen.

Av privatpersonerna samlades det in mer inkomstskatt än året innan

Trots coronaåret ökade beloppet av den inkomstskatt som samlades in av privatpersoner. Det inflöt 31,8 miljarder euro i inkomstskatt, vilket är 1 miljard euro (+3,2 %) mer än under 2019.

Förvärvsinkomsterna för privatpersoner ökade med 1,7 procent jämfört med året innan. År 2020 föt det in 2,9 procent mer förskottsinnehållningar på förvärvsinkomster än 2019.

– Det är sannolikt att en del har haft en för hög skattesats på sitt skattekort. En del av löntagarna har eventuellt haft mindre inkomster än förväntat under coronaåret, men de har ändå inte ändrat sin skattesats. Detta innebär att vi sannolikt kan räkna med mera skatteåterbäringar än i fjol, säger Luokkanen.

Det insamlade beloppet av fastighetsskatt minskade, orsaken är den flexibelt slutförda beskattningen

I fjol inflöt sammanlagt 1,8 miljarder euro i fastighetsskatt, vilket var 0,1 miljarder (-6,2 %) mindre än i fjol.

Orsaken till att intaget minskade var att fastighetsbeskattningen i fjol för första gången slutfördes vid olika tidpunkter för olika fastighetsägare. År 2020 tidigarelades betalningen av fastighetsskatten för de flesta kunder, men en del betalar fastighetsskatten först i år. Därför syns en del av fastighetsskatterna i skatteintaget för 2021.

Dividender betalades ut för ett mindre belopp än 2019

Källskatteintaget för 2020 var 408 miljoner, vilket är 30,8 procent mindre än 2019. Mest minskade källskatteintaget av den orsaken att utbetalaren senarelagde eller avstod från dividendbetalningen på grund av coronan.

 

Mer information

Skatteförvaltningens rapport om skatteintaget för 2020 på skatt.fi