Finländarna upplever skattebetalning som en viktig medborgerlig plikt

Nyhet, 12.12.2019

Enligt en attitydundersökning som Skatteförvaltningen lät utföra mellan september och oktober anser 96 procent av finländarna att det är en viktig medborgerlig skyldighet att betala skatt. Av de som svarat säger 95 procent att de alltid betalar sina skatter i tid. Informationen baserar sig på en omfattande nationell intervjuundersökning.

"En förstummande hög andel, hela 98 procent av finländarna håller med om att det är viktigt att skatter tas in för att upprätthålla välfärdsstaten. Dessutom tycker 78 procent att de fått värde för de skatter som de betalat", säger Janne Myyry, serviceexpert på Skatteförvaltningen.

Av finländarna litar 81 procent på att beskattningsbeslutet är rätt. Två tredjedelar av de som deltagit i undersökningen tycker att Skatteförvaltningen behandlar alla lika och att Skatteförvaltningen har klarat av att förändras i takt med samhället. Bedömningen av medborgarnas lika behandling och Skatteförvaltningens förmåga att utvecklas i takt med samhället har förbättrats jämfört med en undersökning som gjordes för två år sedan.

De elektroniska tjänsterna får beröm

"Vi har satsat mycket på att utveckla våra elektroniska tjänster och för ett år sedan öppnade vi e-tjänsten MinSkatt för personkunder. Responsen från medborgarna har i huvudsak varit positiv", konstaterar Marja Koskimäki, kundservicedirektör på Skatteförvaltningen.

"På senare tid har vi även blivit kritiserade för vår automatisering och för att det är rusning i vår kundtjänst. Det är sant att under de värsta rusningstiderna, som kring nyåret då många behöver ett nytt skattekort, har vi inte kunnat betjäna våra kunder på ett tillräckligt bra sätt. Med hänsyn till detta känns våra kunders undersökta och ganska positiva erfarenheter speciellt bra. I fortsättningen lägger vi mera resurser på kundtjänsten vilket gör att vi kommer att kunna betjäna våra kunder ännu bättre", säger Koskimäki.

Automatiseringen får grönt ljus från finländarna

Av dem som svarade litar 90 procent på Skatteförvaltningen och 86 procent upplever att Skatteförvaltningen genom sina anvisningar uppmuntrar människorna att göra rätt för sig. "Enligt undersökningen vill två tredjedelar av finländarna att beskattningen sker automatiskt och hälften av de som svarat upplever att vi har tänkt på kunden vid utformningen av vår verksamhet", säger Skatteförvaltningens serviceexpert Janne Myyry.

"Informationssökningen på skatt.fi och användningen av Skatteförvaltningens e-tjänster har ökat markant jämfört med resultaten i den förra undersökningen. Användningen av telefontjänsten har hållits på ungefär samma nivå som 2017 och besöken i skattebyråerna har minskat något. Av de som använt Skatteförvaltningens e-tjänster tycker 80 procent att det varit enkelt att använda tjänsterna," säger Myyry.

Förtroendet för den offentliga sektorn har ökat

I årets attitydundersökning ställdes för första gången även frågor om rättvis beskattning. Över hälften av finländarna anser att lönebeskattningen och beskattningen av tjänster och produkter är rättvis.

År 2018 uppbar Skatteförvaltningen 69 miljarder euro i skatt.

Bland de som svarade har även andelen med en positiv bild av den finländska offentliga sektorn ökat med fem procentenheter till 62 procent jämfört med resultaten i Skatteförvaltningens attitydundersökning 2017.

Undersökningen genomfördes av Feelback Oy på uppdrag av Skatteförvaltningen. I undersökningen intervjuades 1 000 personer i åldern 15-74 genom telefonintervjuer mellan september och oktober 2019. Felmarginalen i den nationella intervjuundersökningen är högst 3,1 procentenheter. Skatteförvaltningen har låtit göra motsvarande undersökningar med några års mellanrum, senast år 2017.

Ytterligare information för media