Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningen tar inte ut förseningsavgifter för momsdeklarationer från utländska företag under mars-september - systemutvecklingen försenad

Nyhet, 1.6.2022

Skatteförvaltningen i Finland avstår under perioden 1 mars–30 september 2022 från att ta ut förseningsavgifter för uteblivna mervärdesskattedeklarationer från företag som är registrerade i EU:s One Stop Shop (OSS)-system och som har finländska kunder.

Av samma skäl skickar Skatteförvaltningen inte betalningsuppmaningar under mars–september till företag som omfattas av OSS-systemet, även om det verkar som om företaget inte har betalat mervärdesskatt.

Anledningen är att det för vissa EU-länder har varit utmanande att ta i bruk det nya OSS-systemet.

- Eftersom vi inte vet om ett företag har underlåtit att betala mervärdesskatt eller om avsaknaden av betalningar beror på förseningar i redovisningen skickar vi inga betalningsuppmaningar eller tar ut förseningsavgifter av företag som omfattas av OSS-systemet, säger Skatteförvaltningens skattesakkunnig Lauri Taskinen.

Om ett företag har andra skatter att betala till Finland än mervärdesskatt enligt OSS särskilda ordning, får det som vanligt en betalningsuppmaning om obetalda skatter på sitt sammandrag.

Undantagsåtgärderna befriar inte från mervärdesskatt

Skatteförvaltningens beslut att inte sända betalningsuppmaningar och att inte ta ut förseningsavgifter är undantagsåtgärder som har diskuterats med de övriga EU-medlemsstaterna. Varje medlemsstat ansvarar för indrivningen av de skatter och påföljder som tillkommer dem, varför Finlands avgörande inte kan åberopas när det är fråga om indrivningsåtgärder som vidtas av en annan medlemsstat.

Undantagsåtgärderna befriar dock inte från mervärdesskatt.

- På helt eller delvis obetald mervärdesskatt ackumuleras ränta som vanligt, dvs. från dagen efter förfallodagen till betalningsdagen. När de tekniska svårigheterna är lösta indriver Finland de obetalda skatter som den har rätt till, säger Taskinen.

OSS är en särskild ordning för mervärdesskatt i EU som infördes i juli i fjol 2021. Syftet med den är att göra det lättare för företag att betala moms i situationer där de har kunder i flera olika EU-länder.

I Finland har i OSS-systemet registrerats cirka 35 000 utländska företag som har sålt produkter eller tjänster till finländska kunder och som därför är skattskyldiga i Finland.

Mer information om OSS-systemet:

Finland som konsumtionsmedlemsstat: skattedeklarationer och betalningar för en särskild ordning till Finland 

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2022