Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Bestämmelsen om rättelse av internprissättning ändras den 1 januari 2022

Nyhet, 9.12.2021

Riksdagen har 7 december 2021 godkänt ändringen av bestämmelsen om rättelse av internprissättningen, det vill säga 31 § i lagen om beskattningsförfarande (BFL). Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2022 och den tillämpas på skatteår som börjar den 1 januari 2022 eller senare.

Med internprissättning avses prissättningen av transaktioner mellan bolag i samma koncern, alltså transaktioner i intressegemenskap. I transaktioner i intressegemenskap bör principen om marknadsmässiga villkor följas och prissättningen och de övriga villkoren bör motsvara det som oberoende företag i motsvarande omständigheter skulle ha avtalat om. Läs mera om internprissättning.

Internprissättningen och rättelse av den bör även efter ändringen basera sig på principen om marknadsmässiga villkor. Den ändrade bestämmelsen innehåller det nya 2 momentet om att avgöra transaktionen och det nya 3 momentet om att åsidosätta en transaktion. För övrigt ändras inte ordalydelsen i bestämmelsen.

Efter ändringen är tillämpningsområdet för paragrafen mer omfattande och motsvarar till innehåll den bestämmelse om rättelse av internprissättning som ingår i Finlands skatteavtal. Dessutom tillämpas från och med 1 januari 2022 OECD:s riktlinjer för internprissättning i sin hela omfattning.

Som en följd av ändringen kommer Skatteförvaltningen att under våren 2022 uppdatera sin anvisning om dokumentation av internprissättningen.

Skatteförvaltningens internprissättningsexperter rådgiver i ärenden som gäller internprissättning och principen om marknadsmässiga villkor. Du når dem på adressen siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 9.12.2021