I tjänsten för bilskattedeklarationer har man tagit i bruk Suomi.fi-identifikationen och Suomi.fi-fullmakterna

Nyhet, 10.6.2020

Företagen kan nu ta i bruk Suomi.fi-identifikationen och Suomi.fi-fullmakterna i bilskattedeklarationstjänsten. Företaget kan också tills vidare sköta ärenden i bilskattedeklarationstjänsten med Katso-behörigheten ”Skatteförvaltningens bilbeskattning”. Katso-autentiseringen och Katso-fullmakterna kommer att tas ur bruk helt och hållet. 

Suomi.fi-identifikationen innebär att personen som sköter ärenden på företagets vägnar loggar in i bilskattedeklarationstjänsten antingen med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Auktoriseringen för att sköta ärenden på företagets vägnar görs separat i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

För vilket ändamål kan företaget använda fullmakten Hantering av bilskatteärenden?

I fortsättningen kan företaget sköta ärenden i Skatteförvaltningens bilskattedeklarationstjänst med Suomi.fi-fullmakten ”Hantering av bilskatteärenden”. Med denna fullmakt kan fullmaktsinnehavaren på fullmaktsgivarens vägnar sköta sådana beskattningsärenden som gäller de fordon som registreras för första gången eller tas i bruk i Finland, såsom

  • lämna bilskattedeklarationer och svara på begäranden om tilläggsutredning
  • granska beskattningsbeslut
  • ansöka om återbäring av bilskatt vid utförsel
  • lämna anmälningar om ibruktagande av demonstrationsfordon
  • betala bilskatt.

Bilskattedeklarationen överförs till MinSkatt i början av 2021

Förfarandena för bilbeskattningen förnyas i början av 2021 och bilskattedeklarationen görs i MinSkatt från och med januari 2021. Med fullmakten "Hantering av bilskatteärenden" som företaget ansökt redan i år kan företaget sköta de ärenden som gäller beskattningen av fordon från och med ingången av 2021 också i MinSkatt.

Fullmaktsinnehavaren kan så som tidigare sköta alla de ärenden som anknyter till bilbeskattningen i MinSkatt med fullmakten ”Hantering av bilskatteärenden". Endast betalningen av bilskatten förändras. Fullmaktsinnehavaren ser i MinSkatt bilskattebeslutet med betalningsuppgifterna och kan betala (på den skattskyldiges vägnar) bilskatten i sin nätbank.

Ändringarna vid årsskiftet 2020–2021 kommer inte att påverka på vilket fordon eller hur mycket bilskatt det betalas. Ändringarna gäller inte heller fordonskatten som även i fortsättningen betalas till Trafik- och kommunikationsverket Traficom.

Övergå till Suomi.fi-identifikationen och Suomi.fi-fullmakterna genast i juni

Skatteförvaltningen rekommenderar att så tidigt som möjligt ta i bruk Suomi.fi-identifikationen och Suomi.fi-fullmakterna vilka grundar sig på stark autentisering. Identifiering och auktorisering av privatpersoner ändras tillsvidare inte

 

Mer information och anvisningar:

Kundsupport för företag och organisationer:
Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter: Kundtjänsten för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, organisaatiopalvelut(at)dvv.fi, tfn 0295 535 115 (kl. 10–15)