Momsfrihet för varor som används vid bekämpningen av covid-19-epidemin 

Nyhet, 8.6.2020

Regeringen har lämnat en proposition (RP 89/2020) om en temporär ändring av mervärdesskattelagen, för att försäljning i Finland och gemenskapsinterna förvärv från andra EU-länder av sådana varor som används för att förhindra, testa och behandla smitta av covid-19 ska föreskrivas som momsfria. Ändringen kompletterar den skattefrihet som tillämpas vid import av dessa varor.  Skattebefrielsen gäller försäljning till producenter av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdstjänster samt till organisationer som godkänts av Tullen.   

På försäljningarna tillämpas nollskattesatsen, vilket vill säga att den skatt som ingår i anskaffningar som gjorts för dessa försäljningar kan avdras.  

Det föreslås att lagen tillämpas retroaktivt från och med 30.1.2020 och att den är i kraft till och med 31.7.2020. 

Mer information i regeringens proposition (RP 89/2020 rd)