Coronavirussituationen: Medicinska anordningar som importerats från länder utanför EU befrias från tullar och moms

Nyhet, 29.4.2021

Kommissionen utfärdade ett beslut (2020/491) den 3 april enligt vilket medicinska anordningar som importerats från länder utanför EU befrias från importtullar och moms. Genom beslutet är syftet att ekonomiskt underlätta anskaffningen av de medicinska anordningar och utrustningar som läkare, sjukskötare och patienter behöver.

Kommissionen har fortsatt giltighetstiden för momsfri import av de medicinska utrustningar och varor som anknyter till covid-19 till och med den 31 december 2021 (beslut 2020/1573).

Befrielsen kan tillämpas på importerade varor som anskaffats på statliga organisationers vägnar eller initiativ. Till dessa hör exempelvis statliga organ, offentliga organisationer och andra offentligrättsliga organ. Därtill kan befrielsen tillämpas på de varor som importerats på sådana organisationers vägnar eller initiativ som behöriga myndigheter i medlemsstaterna godkänt.

Befrielsen täcker exempelvis import av andningsskydd, skyddsutrustning, tester, respiratorer och andra medicinska anordningar och utrustningar. Tillämpningen av befrielsen förutsätter att

  • varorna är ämnade att delas ut kostnadsfritt till de personer som drabbats av smitta eller riskerar att bli smittade av COVID-19 eller som deltar i bekämpningen av COVID-19-epidemin på initiativ av de ovannämnda organen och organisationerna eller
  • varorna ställs kostnadsfritt till förfogande för de personer som drabbats av smitta eller riskerar att bli smittade av COVID-19 eller som deltar i bekämpningen av COVID-19-epidemin så att varorna stannar i de ovannämnda organens eller organisationernas ägo.

Befrielsen gäller även varor som hjälporganisationer låter importeras för att täcka deras behov under den tid då de erbjuder katastrofhjälp till de personer som har blivit smittade eller ligger i riskzonen att bli smittade av COVID-19 eller som deltar i att bekämpa COVID-19-epidemin.

Läs mer:

Närmare information om detta på webbplatsen för Europeiska Kommissionen.

Nyheten har uppdaterats 13.8.2020 kl 11.25 (med ett tillägg om att giltighetstiden fortsätter).
Nyheten har uppdaterats 5.11.2020 kl 14.30 (med ett tillägg om att giltighetstiden fortsätter). 
Nyheten har uppdaterats 29.4.2021 kl 13.40 (med ett tillägg om att giltighetstiden fortsätter).