Ändringar i beskattningen 2021

Nyhet, 16.12.2020

Detta är ett sammandrag av de ändringar i beskattningen som träder i kraft 2021. En del av ändringarna är sådana lagändringar i regeringens propositioner som ännu inte har behandlats i riksdagen. Nyheten uppdateras när behandlingarna framskrider.

Momsbeskattning

Den nedre gränsen för momsskyldigheten höjs

Gränsen för momsfrihet för dem som bedriver rörelse i liten skala höjs från 10 000 euro till 15 000 euro. Den höjda gränsen på 15 000 euro tillämpas på de räkenskapsperioder som börjar 2021. Detta innebär att om företagets omsättning under räkenskapsperioden (12 månader) är högst 15 000 euro behöver företaget inte söka sig till momsregistret och moms behöver inte heller läggas till priset på de varor eller tjänster som företaget säljer. Det går dock att söka sig till momsregistret frivilligt även om omsättningsgränsen inte uppfylls, om företaget exempelvis vill dra av den moms som ingår i inköpen. Mer information: RP 143/2020 rd och Moms för ett litet företag

Den särskilda ordningen för moms utvidgas

Den särskilda ordningen för moms (Mini One Stop Shop) utvidgas till ordningen One Stop Shop. Systemet One Stop Shop tas i bruk den 1 juli 2021. Den nuvarande särskilda ordningen för moms omfattar endast försäljning av tele-, sändnings- och elektroniska tjänster till konsumenter inom EU, medan den nya särskilda ordningen för moms kommer att täcka bland annat alla tjänster som sålts till konsumenter inom EU samt distansförsäljning av varor inom EU. Mer information: Den särskilda ordningen för moms utvidgas

Bilbeskattning

Bilskattedeklarationerna lämnas i MinSkatt

Med bilskatt avses den skatt som exempelvis betalas när ett fordon tas i bruk eller registreras första gången i Finland. Inga ändringar är planerade i bilskattebeloppet eller grunderna för skatten. Ändringarna gäller exempelvis hur deklarationer lämnas och skatt betalas. Från och med 2021 lämnas bilskattedeklarationerna i MinSkatt. Bilskatten kan betalas via MinSkatt från och med den 1 februari. Mera information: skatt.fi/bilbeskattning

Den 1 februari 2021 harmoniseras också indrivningen av bilskatt med indrivningen av andra skatter. De som har betalningssvårigheter kan i stället för betalningsuppskov beviljas ett betalningsarrangemang som omfattar alla skatter. Betalningsarrangemang kan ansökas i MinSkatt. Läs om villkoren för betalningsarrangemang: skatt.fi/betalningsarrangemang

Finansbranschen

Nytt i källbeskattningen av förvaltarregistrerade aktier

Ändringen i källskattelagen ändrar beskattningsförfarandet och beskattningen av de dividender som betalas på basis av förvaltarregistrerade aktier. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på dividender som betalas ut den 1 januari 2021 eller därefter.

 • OECD:s TRACE-modell tas i bruk. I och med TRACE-modellen kan en registrerad förvarare ta skatteansvar för dividender och med ett internationellt schema rapportera uppgifterna om den slutliga dividendtagaren till Skatteförvaltningen.
 • Förvararregistret träder i kraft vid ingången av 2021. De företag som bedriver värdepappersförvarig kan ansöka om att bli införda i förvararregistret. Förvarare kan vara exempelvis kreditinstitut, värdepappersföretag och värdepapperscentraler.

Mer information: Förvaltarregistrerade aktier

Beskattning av privatpersoner

Räntor på bostadsskuld

Av räntorna på bostadsskuld är 10 procent avdragbara år 2021.

Naturaförmåner

Följande ändringar i naturaförmånerna för 2021:

 • Av beskattningsvärdet på de helt eldrivna bilar som används som tjänstebilar dras det av 170 euro i månaden under 2021–2025.
 • Förmånen att ladda elbilar på arbetsplatsen och vid för allmänheten tillgängliga laddningsstationer är en skattefri förmån 2021–2025.
 • En laddningsanordning för en eltjänstebil betraktas som en del av tjänstebilens tilläggsutrustning.
 • En personalbiljett är skattefri upp till 3 400 euro per år.
 • En tjänstecykel är en skattefri förmån upp till 1 200 euro per år.

Mer information: RP 142/2020 och Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2021

Tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe

Som tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe betraktas arbete i högst 3,5 år på samma arbetsställe om tidsfristen på 3 år upphör mellan den 1 januari och den 31 december 2021. Bestämmelsen tillämpas också i beskattningen för 2022 om tidsfristen på 3,5 år fortsätter till 2022. Mer information: RP 142/2020

Idrottsutövarfond

Maximibeloppet av skattefri överföring av idrottsinkomst till idrottsutövarfond höjs till 200 000 euro. Mer information: RP 142/2020, finansutskottets betänkande

Skattefrihet för vissa stödåtgärder inom naturvården och vatten- och havsvården

Vissa stödåtgärder som används i naturvård samt vatten- och havsvård, där stödet mottas i någon annan form än i pengar, har i inkomstbeskattningen fastställts som skattefria. Mer information: RP 197/2020

Temporärt epidemistöd

Det stöd som avses i lagen om temporär epidemiersättning och som FPA betalat utgör inte skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen.

Skattelättnad för personalemissioner från onoterade aktiebolag

När ett onoterat aktiebolag erbjuder sin personal en aktieemission kan arbetstagaren teckna aktier i bolaget till ett lägre pris än det gängse värdet. Aktieemissionen medför ingen skattepliktig förmån om teckningspriset är minst lika stort som det matematiska värdet på aktien. Ett onoterat aktiebolag ska lämna uppgifterna om en personalemission i årsanmälan. Mer information: Onoterat aktiebolag: Genomför du en personalemission?

Skattefria resekostnadsersättningar

Beloppet av det skattefria inrikes heldagstraktamentet är 44 euro, det partiella dagtraktamentet 20 euro och måltidsersättningen 11,00 euro. Den skattefria kilometerersättningen är 44 cent per kilometer. Mer information: Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar

Arbetsinkomstavdrag och grundavdraget i kommunalbeskattningen

Maximibeloppet av arbetsinkomstavdraget höjs från 1 770 euro till 1 840 euro och maximibeloppet av grundavdraget i kommunalbeskattningen från 3 540 euro till 3 630 euro. Skatteförvaltningen gör dessa avdrag på dina vägnar.

Andra ändringar i personbeskattningen:

Katso-kod och Katso-auktoriseringar

Katso-koden och Katso-auktoriseringarna tas ur bruk den 30 april 2021. Efter detta sker inloggningen till Skatteförvaltningens e-tjänster (till exempel MinSkatt) med personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Du kan ge ett ombud fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter att sköta dina personliga eller ditt företags skatteärenden på dina vägnar. Ombudet kan vara exempelvis en bokföringsbyrå eller en annan person. Du behöver inte någon fullmakt om du sköter ärenden för ditt minderåriga barn eller om du som verkställande direktör sköter ditt företags ärenden. Observera att Katso-auktoriseringarna inte automatiskt ändras till Suomi.fi-fullmakter.

Mer information: skatt.fi/fullmakter

Medieavgift och övriga ändringar som gäller Åland

En medieavgift tas ut av åländska privatpersoner och samfund från och med skatteår 2021. Avgiften är till sin karaktär av samma typ som rundradioskatten som tas ut på det finländska fastlandet. Medieavgiften är 110 euro för privatpersoner om inkomsterna överstiger 14 000 euro under året. Avgiften syns för första gången för åländska privatpersoner på skattekorten för 2021. För samfundskunder syns den i förskottsskattebesluten för 2022 och i beskattningsbesluten för 2021. Mer information: Rundradioskatt och åländsk medieavgift

Arbets- och pensionsinkomstavdraget på Åland tas ur bruk i sin helhet. Grundavdragets maximibelopp höjs i kommunalbeskattningen på Åland till 3 500 euro från nuvarande 3 100 euro. 

Beskattningen av företags- och organisationskunder

Så här påverkar Storbritanniens utträde ur EU beskattningen

Den övergångsperiod som fastställts i utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien upphör den 31 december 2020. Ta reda på om detta påverkar beskattningen av ditt företag och vilka åtgärder eller ändringar det eventuellt kräver. Mer information: skatt.fi/sv/brexit

Skattefrihet för vissa stödåtgärder inom naturvården och vatten- och havsvården

Vissa stödåtgärder som används i naturvård samt vatten- och havsvård, där stödet mottas i någon annan form än i pengar, har i inkomstbeskattningen fastställts som skattefria. Mer information: RP 197/2020

Koncernavdrag

Regeringen föreslår att slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beaktas vid beskattningen av moderbolaget i form av ett koncernavdrag. Lagen ska tillämpas på de aktiebolag och andelslag som kan vara givare eller mottagare av ett sådant koncernbidrag som avses i lagen om koncernbidrag vid beskattningen. Det förutsätts i regel att moderbolaget ska äga direkt minst nio tiondelar av aktiekapitalet eller andelarna i dotterbolaget.  Moderbolaget bör på det sätt som avses i EU-rätten påvisa beloppet av förluster i dotterbolagen och deras slutliga utgång. Koncernavdraget får dras av till ett belopp som högst motsvarar moderbolagets skattepliktiga resultat av näringsverksamheten under skatteåret. Avdraget ska göras det år som dotterbolaget upplöses. Avsikten är att det är möjligt att första gången göra avdraget i beskattningen för 2021. Skatteförvaltningen kommer att publicera en detaljerad skatteanvisning om koncernavdraget. Mer information: RP 185/2020 rd

Förhöjda avskrivningar på maskiner och anläggningar

Den som idkar näringsverksamhet eller jordbruk kan i beskattningen för skatteåren 2020–2023 göra förhöjda avskrivningar på de nya maskiner och anläggningar som hör till anläggningstillgångar. Den förhöjda avskrivningen kan uppgå till högst 50 procent. Mer information: Höjda avskrivningar på maskiner och anläggningar under skatteåren 2020–2023

Skattelättnad för personalemissioner från onoterade aktiebolag

När ett onoterat aktiebolag erbjuder sin personal en aktieemission kan arbetstagaren teckna aktier i bolaget till ett lägre pris än det gängse värdet. Aktieemissionen medför ingen skattepliktig förmån om teckningspriset är minst lika stort som det matematiska värdet på aktien. Ett onoterat aktiebolag ska lämna uppgifterna om en personalemission i årsanmälan. Mer information: Onoterat aktiebolag: Genomför du en personalemission?

Mindre anskaffningar och vissa utgiftsrester kan dras av snabbare

Regeringen har föreslagit att företagen ska kunna dra av mindre anskaffningar samt små utgiftsrester från maskiner och anläggningar snabbare från och med 2021. Den övre gränsen för små anskaffningar av lösa anläggningstillgångar höjs till 1 200 euro och gränsen för det sammanlagda beloppet av skatteårsspecifika avdrag för små anskaffningar höjs till 3 600 euro per år. Gränsen för engångsavskrivning av skogsbrukets små anskaffningar eller utgiftsrester höjs till 600 euro. Dessutom fogas till beskattningen av inkomst av näringsverksamhet och till inkomstbeskattningen av gårdsbruk en ny bestämmelse som gör det möjligt att på en gång avskriva en utgiftsrest på högst 1 200 euro. Mer information: Finansministeriets pressmeddelande (29.10.2020)

Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Riksdagen har godkänt en lag enligt vilken de som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk, under skatteåren 2021–2025 kan göra ett tilläggsavdrag på 50 procent av de fakturor för underentreprenad för forskningsprojekt inom forsknings- och utvecklingsverksamhet som baserar sig på forskningssamarbete mellan den skattskyldige och en organisation för forsknings- och kunskapsspridning. Minimibeloppet av tilläggsavdraget för skatteåret är 5 000 euro och maximibeloppet 500 000 euro. Tilläggsavdraget får göras endast i fråga om de fakturor för underentreprenad som hänför sig till ett avtal som ingåtts med en organisation för forskning och kunskapsspridning den 1 januari 2021 eller senare. Tilläggsavdraget kan inte göras till den del som den skattskyldige har fått direkt statligt stöd eller något annat offentligt stöd för att täcka fakturor för underentreprenad. Skatteförvaltningen publicerar en detaljerad skatteanvisning om tilläggsavdraget för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Mer information: RP 196/2020 rd

Skattskyldigheten för utländska samfund: den verkliga platsen för ledning

Ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland på basis av den verkliga platsen där ledning utövas från och med den 1 januari 2021. I och med lagändringen betraktas också ett sådant utländskt samfund vars verkliga ledning utövas i Finland som allmänt skattskyldigt i Finland. Med platsen där den verkliga ledningen utövas avses den plats där samfundet fattar de viktigaste besluten om den högsta dagliga ledningen. Skatteförvaltningen kommer att publicera en detaljerad skatteanvisning i anslutning till den verkliga platsen för ledning. Mer information: Ett utländskt samfund är allmänt skattskyldigt i Finland på basis av den verkliga platsen där ledning utövas från och med den 1 januari 2021

Inkomstregistret

Pensioner och förmåner till inkomstregistret

Pensioner och förmåner anmäls till inkomstregistret från inledningen av 2021. Förmånsbetalaren (t.ex. FPA) lämnar uppgifterna. Mer information: Förmånsuppgifter anmäls till inkomstregistret från och med år 2021

Påföljdsavgift för försenad inkomstregisteranmälan

En påföljdsavgift påförs för en anmälan som lämnats för sent till inkomstregistret från och med anmälningar för 2021. Det har i regel ännu inte påförts några påföljdsavgifter för förseningar under inkomstregistrets två första år. Det var fråga om tillfällig flexibilitet. Övergångsperioden för förseningsavgifter som gäller anmälan av förmåner och pensioner går ut vid utgången av 2021. Mer information: Inkomstregistrets påföljdsavgifter

Punktbeskattning

Punktskattedeklarationer lämnas i MinSkatt

Med punktskatter avses alkohol- och tobaksskatten, skatten på läskedrycker, dryckesförpackningar, flytande bränslen, el och vissa bränslen, avfallsskatten samt oljeskyddsavgiften.

Punktskattedeklarationerna lämnas i MinSkatt från och med 2021. Punktskatter kan betalas via MinSkatt från och med februari. Tidsfristen för att deklarera och betala skatterna blir längre än för närvarande när punktskatterna ändras till skatter som betalas på eget initiativ. Med skatter på eget initiativ avses de skatter som Skatteförvaltningen inte separat påför utan vars belopp kunden själv räknar ut, deklarerar och betalar. Motsvarande tillvägagångssätt används till exempel i momsbeskattningen. Mer information om ändringarna: skatt.fi/punktbeskattning

Från och med den 1 februari 2021 harmoniseras också indrivningen av punktskatter med indrivningen av andra skatter. De som har betalningssvårigheter kan i stället för betalningsuppskov beviljas ett betalningsarrangemang som omfattar alla skatter. Betalningsarrangemang kan ansökas i MinSkatt. Läs om villkoren för betalningsarrangemang: skatt.fi/betalningsarrangemang

Andra ändringar i punktbeskattningen

Regeringspropositioner:

 • ändringar i alkoholskatten 1.1.2021 (RP 145/2020)
 • ändringar i punktskatten på elström och vissa bränslen samt återbäring av punktskatt 1.1.2021 (RP 167/2020)
 • ändringar i punktskatten på tobaksprodukter 1.1.2021 (RP 25/2019)
 • ändringar i punktskatten på flytande bränslen 1.1.2021

Årsanmälningar

Två nya anmälningar i de årsanmälningar som lämnas för 2021:

 • Årsanmälan om personalemissioner på onoterade aktiebolag
 • Årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst

Därtill kommer det bland annat ändringar i årsanmälningarna både om dividender och om de prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga.

De pensions- och förmånsuppgifter som i fortsättningen anmäls till inkomstregistret lämnas inte längre till Skatteförvaltningen med årsanmälningar.

Mer information: Årsanmälningar för år 2021


Följande årsanmälningar lämnas första gång för skatteåret 2020: 

 • Årsanmälan om förmedlade tjänster
 • Årsanmälan om aktiesparkonton

Årsanmälningarna för år 2020 ska lämnas senast 1.2.2021. Mer information: Årsanmälan

Bekanta dig också med webbplatsen skatt.fi/ändringar samt med anvisningarna som gäller under coronan på webbplatsen skatt.fi/corona