Konstnärer och andra personer som får honorar kan ansöka om att bli momsskyldiga

Nyhet, 20.3.2019

Vid ingången av april träder i kraft en lagändring som gör det möjligt för utövande konstnärer, andra offentligt uppträdande personer och idrottsmän att ansöka om att bli momsskyldiga för sina honorar. Också artistförmedlingar kan ansöka om att bli momsskyldiga för sådana ersättningar som fås av försäljning av framträdanden som överlåts till arrangören av ett evenemang. Den som är införd i momsregistret kan dra av momsen som ingår i anskaffningarna.

Ändringen av mervärdesskattelagen gör det möjligt för utövande konstnärer, andra offentligt uppträdande personer och idrottsmän samt de som säljer deras framträdanden att ansöka om momsskyldighet i fråga om honorar och sådana ersättningar som fås av försäljning av framträdanden som överlåts till arrangören av ett evenemang. Syftet med ändringen är att förbättra utövande konstnärers, andra uppträdande personers och artistförmedlingars förutsättningar för rörelseverksamhet.

Utövande konstnärer är till exempel sångare, musiker, skådespelare och recitatörer. Andra offentligt uppträdande är till exempel programledare och föredragshållare. Idrottsmän är de som utövar traditionella grenar (skidåkare, ishockeyspelare och rallyförare) och också exempelvis golfare, triatleter, kroppsbyggare och e-idrottare (att tävlingsmässigt spela exempelvis datorspel).

Utövande konstnärer och andra offentligt uppträdande får ofta sin inkomst inte bara från honorar utan också från andra inkomstkällor, såsom olika upphovsrättsersättningar. Upphovsrättsersättningar omfattas inte av mervärdesbeskattningen varför det inte är möjligt att ansöka om momsskyldighet för dessa ersättningar. Detsamma gäller också honorar eller andra ersättningar om de betalas till personen som lön, dvs. behandlas som löneinkomst i inkomstbeskattningen

Ansökan om momsskyldighet

Momsskyldighet för honorar för framträdanden och för ersättningar av försäljning av framträdanden är frivillig, vilket betyder att man kan ansöka om att bli momsskyldig. I fråga om honorar och ersättningar krävs en separat ansökan också i ett sådant fall att ett företag anmäler sig eller redan har anmält sig som momsskyldigt för annan rörelseverksamhet.

Om en utövande konstnär, en offentligt uppträdande person, en idrottsman eller en artistförmedling ansöker om att bli momsskyldig blir denne samtidigt momsskyldig för all annan rörelseverksamhet även om verksamheten bedrivs i liten skala.

Ansökan om att bli momsskyldig lämnas in med en pappersblankett enligt ens företagsform. Sökanden ska fylla i etableringsanmälan om hen ännu inte har ett FO-nummer. Om sökanden redan har ett FO-nummer ska hen använda blanketten för ändrings- och nedläggningsanmälan.

Anteckna på Y-blanketten i punkten ” Företaget ansöker om momsregistrering” det datum då momsskyldigheten ska börja. Ange grunden för ansökan i punkten Tilläggsuppgifter. Skriv i denna punkt ”Jag ansöker om momsskyldighet för honorar för framträdanden”. Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndigheten, dock tidigast 1.4.2019 då lagen träder i kraft.

Observera att när företaget finns i momsregistret innebär det att företaget regelbundet ska lämna in en momsdeklaration även om det inte har haft verksamhet under skatteperioden.

Läs mer om deklaration och betalning av moms

Skattesats som tillämpas och fakturering

På honorar till utövande konstnärer eller andra offentligt uppträdande och idrottsmän samt på sådana ersättningar som fås av försäljning av framträdanden då avsikten är att framträdandet ska överlåtas till arrangören av ett evenemang ska i skatt betalas 10 procent av skattegrunden. Honorar eller ersättningar kan behandlas som momspliktiga endast om man har ansökt om momsskyldighet.

Om momsskyldigheten börjar genast efter att lagen trätt i kraft, dvs. 1.4.2019, kan de fakturerade framträdanden som sker 1.4 eller därefter behandlas som momsfria om förhandsbetalningen erhålls före 1.4. Om framträdandet sker och förhandsbetalningen fås efter 1.4 ska honoraren faktureras med moms. Datumet i fakturan avgör alltså inte den skattesats enligt vilken honoraren ska faktureras.

Momssatsen för eventuell annan momspliktig försäljning beror på arten av den sålda varan eller tjänsten. Den skattesats som tillämpas kan vara en allmän skattesats på 24 % eller en sänkt skattesats på antingen 14 % eller 10 %.

Läs mer om de momssatser som tillämpas

Rätt att dra av mervärdesskatt

Den som ansökt om att bli momsskyldig kan dra av den moms som ingår i anskaffningarna i hens momspliktiga verksamhet. Observera att i enlighet med de allmänna principerna för avdragsrätt ska anskaffningarna inte vara avdragsgilla till den del de ingår i den privata konsumtionen, den skattefria verksamheten, såsom upphovsrättsersättningarna, eller i verksamheten för vilken det erhållna vederlaget är lön. Om anskaffningarna hänför sig till både momspliktig och momsfri verksamhet ska den moms som ingår i anskaffningarna fördelas i förhållande till anskaffningarna.

Läs mer om rätt att dra av moms

Upphörande av mervärdesskattskyldighet

Den som ansökt om att bli momsskyldig för honorar för framträdanden kan vid behov avsluta sin momsskyldighet genom att anmäla detta med ändrings- eller nedläggningsanmälan som kan fås på ytj.fi. En momsskyldig stryks ur momsregistret tidigast fr.o.m. den dag då ändrings- eller nedläggningsanmälan kommer till skattemyndigheten. Ett företag kan dock fortsätta att vara momsskyldigt för rörelseverksamhet även om momsskyldigheten för honorar för framträdanden skulle upphöra. Man ska dock ansöka om att bli momsskyldig för rörelseverksamhet i liten skala.

Läs mer:

Lag om ändring av 12 och 85 a § i mervärdesskattelagen (182/2019)