Coronavirussituationen: Villkoren för betalningsarrangemang lindrades temporärt till och med den 31 augusti

Villkoren för betalningsarrangemang lindrades temporärt på grund av coronan. Det lindrade betalningsarrangemanget innebar en lägre dröjsmålsränta och samtidigt beviljade Skatteförvaltningen betalningsarrangemang flexiblare.

De begäranden om betalningsarrangemang som kommit in från och med den 1 september behandlas enligt de vanliga villkoren. I ett vanligt betalningsarrangemang är dröjsmålsräntan 7 procent och en skatteåterbäring som du får under betalningsarrangemanget används till att betala skatter som ingår i det. Läs mer om betalningsarrangemang.

Det lindrade betalningsarrangemanget baserade sig på en temporär lagändring. I och med denna lagändring är dröjsmålsräntan 2,5 procent från och med den 1 maj på de skatter som ingår i ett lindrat betalningsarrangemang. Under resten av året används skatteåterbäringar inte till att betala skatter som ingår i ett nytt lindrat betalningsarrangemang som beviljats 2021.

Vad innebär ett betalningsarrangemang som gjorts med lindrade villkor?

Med hjälp av ett betalningsarrangemang får du mer tid för att betala skatter, högst 24 månader från den dag då beslutet fattas. Skatteförvaltningen vidtar inte indrivningsåtgärder om du har ett betalningsarrangemang i kraft.

Den första raten ska betalas en månad efter att betalningsarrangemanget godkänts.

Alla skatter som förfallit till betalning vid den tidpunkt då betalningsarrangemanget skapas inkluderas i betalningsarrangemanget och även de skatter som förfaller till betalning inom de följande 45 dagarna om du redan har lämnat deklarationen av dem. Vänligen observera att om den första betalningsraten av kvarskatt, fastighetsskatt, arvsskatt eller gåvoskatt ingår i betalningsarrangemanget, ingår också den andra raten automatiskt i betalningsarrangemanget.

På samma sätt som ett vanligt betalningsarrangemang förfaller också det lindrade betalningsarrangemanget om du inte följer villkoren. Betalningsarrangemanget förfaller om du inte lämnar nya skattedeklarationer och andra anmälningar, om du inte betalar raterna inom utsatt tid enligt programmet eller om nya skatteskulder uppkommer för dig under betalningsarrangemanget.

Om du får skatteåterbäringar från och med den dag då betalningsarrangemanget godkänts men före utgången av 2021 använder Skatteförvaltningen inte dem till att betala de skatter som ingår i det lindrade betalningsarrangemanget. Skatteåterbäringen betalas på ditt konto om du inte har andra obetalade skatter än de som ingår i det lindrade betalningsarrangemanget.

Från och med den 1 maj 2021 och under hela den tid som betalningsarrangemanget är i kraft tillämpas en ränta på 2,5 procent på alla de skatter som ingår i det nya lindrade betalningsarrangemanget.

Den dröjsmålsränta som ackumulerats på de skatter som har förfallit till betalning före den 1 maj 2021 överförs som sådana till det lindrade betalningsarrangemanget, alltså du kan ha skatter i det lindrade betalningsarrangemanget både med 2,5 procent och 7 procent i dröjsmålsränta.

Om ditt lindrade betalningsarrangemang förfaller är räntan 7 procent från och med den dag som följer efter att arrangemanget förfallit.

Om du har ett betalningsarrangemang i kraft kan du i MinSkatt ansöka om ett nytt betalningsarrangemang till och med den 31 augusti. Genom att ansöka om ett nytt betalningsarrangemang kan du få ett lättat betalningsarrangemang om det inte finns några hinder för det. Skatter som ingår i ett betalningsarrangemang som behandlas som bäst skickas inte exempelvis till utsökning.

Betalningsarrangemanget träder i kraft omedelbart efter att Skatteförvaltningen har godkänt din begäran om betalningsarrangemang. Det gjorda betalningsarrangemanget visas genast i MinSkatt. Också ett eventuellt brev om att betalningsarrangemanget avslagits visas i MinSkatt genast efter att ärendet avgjorts. Breven om betalningsarrangemang sänds också per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Om du inte har lämnat en deklaration av skatter på eget initiativ innan betalningsarrangemanget ingicks, var beloppet av skatt på eget initiativ ännu inte känt och skatten kunde inte heller tas med i betalningsarrangemanget.

Din skatteåterbäring används inte för att betala skatter som ingår i ett nytt lindrat betalningsarrangemang som beviljats 2021. Skatteåterbäringen betalas på ditt konto om du inte har andra obetalade skatter än de som ingår i det lindrade betalningsarrangemanget.

Skatteåterbäringen används fortfarande

  • för att betala obetalade skatter som inte ingår i ett betalningsarrangemang
  • för att betala skatter som ingår i ett annat än ett år 2021 beviljat nytt lindrat betalningsarrangemang
  • för att betala sådana skulder som är i utsökning.

Kvarskatterna kan tas med i det lindrade betalningsarrangemanget när din beskattning har blivit färdig. Du kan kontrollera dagen då din beskattning slutförs på beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

  • Om du ansöker om lindrat betalningsarrangemang endast för kvarskatten kan du vänta på att din beskattning har blivit färdig och ansöka om ett betalningsarrangemang först därefter. Observera att du dock ska ansöka om lindrat betalningsarrangemang senast den 31 augusti 2021.
  • Om din beskattning inte slutförs före den 31 augusti och du inte kan betala kvarskatten eller om du också ansöker om betalningsarrangemang för andra skatter, kan du före utgången av augusti ansöka om tilläggsförskott i MinSkatt för ett belopp som motsvarar kvarskatten. Efter detta kan du ansöka om ett lindrat betalningsarrangemang där tilläggsförskottet är med, även om din beskattning ännu inte har slutförts.
  • När din beskattning har slutförts kan du efter den 31 augusti ansöka om betalningsarrangemang för kvarskatten enligt de vanliga villkoren.

Läs mer om tilläggsförskott och om att ansöka om det.

Observera att om du ansöker om tilläggsförskott får du och din make ett nytt beskattningsbeslut. Slutdatumet för beskattningen kan för din och din makes del flyttas till en senare tidpunkt och då flyttas också förfallodagen för kvarskatten eller skatteåterbäringsdagen fram.

De ansökningar om lindrat betalningsarrangemang som begärts innan lagen trädde i kraft behandlas färdigt före utgången av juni. I normala fall tar det cirka en vecka att behandla en begäran om betalningsarrangemang.

Enligt betalningsprogrammet infaller den första betalningen en månad efter att begäran godkänts och sedan infaller också de följande betalningsraterna månatligen.

I ett godkänt betalningsarrangemang tas automatiskt också med sådana skatter för vilka det när betalningsarrangemanget ingås finns en obetald förpliktelse som förfaller till betalning inom 45 dygn.

Kontrollera i det meddelande och det betalningsprogram som du fick efter att betalningsarrangemanget godkändes att skatten ingår i betalningsarrangemanget. Om så är fallet behöver du inte betala skatten separat med e-fakturan utan du kan ta bort den e-faktura som du tagit emot i nätbanken. Du ska betala skatten som en del av betalningsarrangemanget och använda betalningsarrangemangets referensnummer.

Eftersom du betalade med referensen för betalningsarrangemanget har inbetalningen allokerats till de skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Om förfallodagen för betalningsarrangemanget inte infaller inom den närmaste framtiden men dina skatter på eget initiativ (till exempel arbetsgivarprestationer) förfaller till betalning snart kan vi på din begäran föra över inbetalningen till skatter på eget initiativ. Då förfaller inte ditt lindrade betalningsarrangemang på grund av en ny skatteskuld.

För att överföra inbetalningen ska du ringa Skatteförvaltningen servicenummer 029 497 027. Observera att du ska betala både de skatter som ingår i betalningsarrangemanget och de som inte ingår i det senast på förfallodagen. Annars förfaller betalningsarrangemanget.

Var noggrann med att du alltid använder referensnumret för betalningsarrangemanget när du vill betala rater av betalningsarrangemanget. Om du har för avsikt att betala arbetsgivarprestationer eller moms ska du använda referensnumret för skatter på eget initiativ. Du hittar referensnumren i MinSkatt.

Om du betalade en skatt på eget initiativ som ingår i det lindrade betalningsarrangemanget med dess eget referensnummer används din inbetalning till en skatt på eget initiativ som inte ingår i betalningsarrangemanget. Om du inte har skatter på eget initiativ som förfallit till betalning finns din inbetalning på kontot för oanvända krediteringar. På grund av undantagsreglerna för det lindrade betalningsarrangemanget används inte inbetalningar på kontot för oanvända krediteringar till att betala skatter som ingår i det lindrade betalningsarrangemanget. Läs mer: Så här ser du oanvända krediteringar i MinSkatt.

Om det är mindre än en vecka till förfallodagen för ditt betalningsarrangemang kan du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 027. Om det är över en vecka till förfallodagen för raten av betalningsarrangemanget kan du vid behov i MinSkatt göra en begäran om att din inbetalningen returneras och betala skatten som ingår i betalningsarrangemanget på nytt genom att använda referensnumret för betalningsarrangemanget. Kom alltid ihåg att använda referensnumret för betalningsarrangemanget om du vill betala de skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Referensnumret hittar du i det betalningsprogram som du fått med betalningsarrangemanget eller i MinSkatt.

Innan du gör en begäran om att få din inbetalning returnerad ska du kontrollera om du har sådana skatter på eget initiativ som inte ingår i det lindrade betalningsarrangemanget och som snart förfaller till betalning. Betalningen av dessa kan behövas tidigare än på förfallodagen för raten av betalningsarrangemanget. Vänligen observera att även en obetald skatt som inte ingår i betalningsarrangemanget leder till att betalningsarrangemanget förfaller.