Den särskilda ordningen för moms utvidgas

Den särskilda ordningen för moms (Mini One Stop Shop) utvidgas till ordningen One Stop Shop. One Stop Shop-systemet tas i drift 1.7.2021.  

Den nuvarande särskilda ordningen för moms omfattar endast försäljning av tele-, sändnings- och elektroniska tjänster till konsumenter inom EU, men den nya särskilda ordningen för moms kommer att täcka bland annat alla tjänster som sålts till konsumenter inom EU samt distansförsäljning av varor inom EU.

Den särskilda ordningen för moms omfattar i fortsättningen tre separata särskilda ordningar

Den särskilda ordningen för moms utvidgas till att omfatta tre separata särskilda ordningar: unionsordningen, tredjelandsordningen och importordningen.

1. I fortsättningen omfattar unionsordningen alla tjänster som sålts till konsumenter inom EU samt distansförsäljning av varor inom EU.

Unionsordningen omfattar också försäljning av varor till konsumenter via en elektronisk marknadsplats både i ett EU-land och inom EU. Marknadsplatsen kan vara till exempel ett elektroniskt gränssnitt, en portal eller en plattform.

2. I fortsättningen omfattar tredjelandsordningen alla tjänster som sålts till konsumenter inom EU.

3. Den nya importordningen omfattar distansförsäljning av varor som importerats från områden utanför EU när värdet på varuförsändelsen är högst 150 euro. Också i importordningen kan distansförsäljningen av varor till konsumenter ske via en elektronisk marknadsplats. I vissa situationer ska säljaren utse en förmedlare som lämnar skattedeklarationerna och betalar skatterna i säljarens namn och på säljarens vägnar.

Skattefriheten vid import av ringa värde slopas. Varuförsändelser som innehåller varor för ett sammanlagt värde på högst 22 euro anses vara av ringa värde.

Det är frivilligt att registrera sig i den särskilda ordningen

Det är frivilligt att registrera sig i den särskilda ordningen. Man kan ansöka om registrering i MinSkatt. Ansökan till One Stop Shop kan göras i förväg 3 månader innan systemet tas i bruk, dvs. fr.o.m. 1.4.2021. Registreringen börjar dock först den dag då systemet tas i bruk.

Om säljaren inte har registrerat sig som momsskyldig i den särskilda ordningen för moms, ska hen registrera sig som momsskyldig i de länder där konsumenterna har köpt sådana tjänster eller varor som omfattas av den särskilda ordningen. De importerade varorna ska alltid tullklareras. Om importordningen inte används tar Tullen ut momsen på importen i samband med tullklareringen.

När och hur ska man lämna deklarationen?

En säljare som registrerats i den särskilda ordningen i Finland ska i MinSkatt deklarera och betala de skatter som omfattas av den särskilda ordningen.

Skatteperioden för unions- och tredjelandsordningen är ett kvartal. Importordningens skatteperiod är en kalendermånad. Deklarationen ska lämnas och skatterna betalas senast före utgången av den månad som följer efter skatteperioden.

Hur korrigerar man en deklaration?

Det sker ändringar i hur man korrigerar en deklaration för den särskilda ordningen för moms. I fortsättningen korrigeras uppgifterna för tidigare skatteperioder i skattedeklarationen för en senare skatteperiod. Ersättande deklarationer kan inte längre lämnas in.

Ändringen påverkar också beloppet av den skatt som ska betalas på basis av skattedeklarationen: korrigering av tidigare uppgifter kan antingen öka eller minska det skattebelopp som ska betalas.

Läs mer: