Vad ändras i punktbeskattningen 2021?

Punktskatterna hör till skatter på eget initiativ från och med den första skatteperioden för 2021. Med skatter på eget initiativ avses skatter som Skatteförvaltningen inte separat påför, utan vars belopp betalaren själv räknar ut, deklarerar och betalar. Tidsfristerna för deklaration och betalning föreskrivs i lagen.

  • Kunden deklarerar och betalar punktskatterna på eget initiativ.
  • Kunden ska rätta ett fel i en skattedeklaration genom att lämna en ny ersättande deklaration.
  • Skattedeklarationen fastställs inte längre genom Skatteförvaltningens beslut.
  • Deklarationerna kan lämnas och skatterna betalas i MinSkatt. MinSkatt ersätter e-tjänsten Punktskattedeklaration.
  • Skatteförvaltningen skickar inga separata giroblanketter för betalningen.

Kunden kan också inleda ärenden som gäller punktskattetillstånd, registreringar, omprövningsbegäranden och ansökningar om förhandsavgörande elektroniskt i MinSkatt. Man kan också exempelvis ansöka om återbäring och begära betalningsarrangemang i MinSkatt. I MinSkatt kan går det också beställa ett skatteskuldsintyg.

Det går inte längre att göra avdrag från skatten på skattedeklarationen. För återbäring krävs det en separat ansökan. Ansökningsperioden ska vara minst en kalendermånad. Ansökan kan göras på samma grunder som man nu har kunnat deklarera avdraget. I fortsättningen beviljas återbäringen alltid på en gång, varför det inte längre är nödvändigt att periodisera avdragen till följande skatteperioder.

Obligatorisk elektronisk deklaration utvidgas även till sporadiskt skattskyldiga och småproducenter av elström. Pappersdeklarationer godkänns endast av särskilda skäl Något separat tillstånd behöver inte ansökas. Som särskilda skäl betraktas situationer där man inte rimligen kan förutsätta att den skattskyldige lämnar en elektronisk deklaration, eller där det är omöjligt att deklarera elektroniskt på grund av exempelvis ett tekniskt hinder.

Ändringsbeskattningen och påföljdsavgifterna samt skatteuppbörden och indrivningen harmoniseras med övriga skatter som Skatteförvaltningen tar ut.

Skyldigheten att lämna förhandsanmälan utvidgas även till import av vissa nationellt punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat. Detta gäller läskedrycker, dryckesförpackningar och vissa tobaksprodukter, såsom cigarrettpapper och vätskor för elektroniska cigaretter.

Ändringarna kommer inte att inverka på vilka produkter punktskatt ska betalas på och hur mycket punktskatt uppbärs. Fördelningen av befogenheter mellan Tullen och Skatteförvaltningen ändras inte.

Anmälan om skattefria flyttningar av punktskattepliktiga produkter (tjänsten EMCS) överförs till MinSkatt 2023.

Närmare information om ändringarna

Läs mer: 

Nyheter

Nyhetsbrev 

I nyhetsbrevet får du information om aktuella frågor och kommande ändringar.