Vad ändras i bilbeskattning?

Riksdagen har godkänt lagändringarna som gäller bilbeskattningen. Ändringarna gäller beskattnings- och skatteuppbördsförfarandena inom bilbeskattningen samt ändringssökande och påföljdsavgifter som harmoniseras med övriga skatter som Skatteförvaltningen tar ut. De nya bestämmelserna tillämpas på beskattningen av ett fordon om skyldigheten att betala bilskatt uppstår den 1 januari 2021 eller senare eller om fordonet tas i skattefritt bruk tidigast den 1 januari 2021. De nya bestämmelserna tillämpas också på sådana återbäringsansökningar som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Ändringar som anknyter till skatteuppbördsförfarandet träder i kraft den 1 februari 2021. 

Ändringarna påverkar inte de fordon för vilka bilskatt ska betalas eller beloppet på skatten. Den årliga fordonsskatten betalas fortfarande till Trafik- och kommunikationsverket Traficom.

Vad ändras i personkundernas bilbeskattning?

Bilbeskattningsärenden överförs till MinSkatt

MinSkatt ersätter de separata e-tjänsterna för bilskattedeklaration och anmälan om ibruktagande. Från början av året ser du alla bilbeskattningsärenden i MinSkatt. I MinSkatt kan du lämna bland annat anmälan om ibruktagande av fordon, bilskattedeklaration och deklaration om skattefri användning samt begäran om omprövning av bilskatt. I MinSkatt ser du även Skatteförvaltningens beslut, brev och utredningsbegäranden. Du kan också svara på utredningsbegäranden i MinSkatt.

Du får din fastställda anmälan om ibruktagande av fordon och ditt bilbeskattningsbeslut i MinSkatt. I MinSkatt får du även en bekräftelse av din anmälan om skattefri användning. Om detta meddelas dock inget beslut. Du får bekräftelserna och besluten också per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost.

Du kan betala bilskatten via MinSkatt, granska användningen av inbetalningar och återbäringar samt ansöka om betalningsarrangemang. Du kan också beställa ett skatteskuldsintyg.

I fortsättningen kan du också göra bilbeskattningens ansökningar i MinSkatt. Sådana ansökningar är exempelvis

  • ansökan om förlängning av tidsfristen för turistbruk
  • beslut om stadigvarande boningsort för bilbeskattningen
  • ansökan om förhandsavgörande
  • ansökan om återbäring av bilskatt på basis av utförsel eller specialbruk
  • ansökan om återbäring av bilskatt på grund av skada.

Anmälan om ibruktagande lämnas i MinSkatt

Den som tar i bruk ett fordon ska lämna en anmälan om ibruktagande av fordonet i MinSkatt innan fordonet börjar användas i Finland. När du lämnar en anmälan om ibruktagande i MinSkatt får du genast en bekräftelse av din anmälan. Den bekräftade anmälan visas i MinSkatt. Du får bekräftelsen också per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost. Den bekräftade anmälan ska finnas med i fordonet.

Om den som tagit i bruk fordonet har försummat sin anmälan om ibruktagande kan Skatteförvaltningen påföra en påföljdsavgift.

I vissa situationer kan fordonet användas skattefritt. För skattefri användning ska lämnas en separat anmälan om skattefri användning. Om du till exempel flyttar ett fordon från införselorten till en annan ort i landet och fordonet inte registreras i Finland, ska du före det lämna en anmälan om skattefri användning.

Du kan inte ännu lämna anmälan om ibruktagande i MinSkatt. Anmälan om ibruktagande överförs till MinSkatt i början av år 2021. Läs mer om ändringar i bilbeskattningen. 

Du kan lämna en anmälan om ibruktagande av fordon i tjänsten för anmälan om ibruktagande till och med den 31 december 2020 klockan 23.59.

Om du inleder den skattepliktiga användningen av ett fordon exempelvis den 1 januari, ska du lämna anmälan om ibruktagande av fordonet innan tjänsten för anmälan om ibruktagande stängs den 31 december 2020 klockan 23.59. Om detta inte är möjligt ska du lämna anmälan om ibruktagande av fordon på en blankett.

Om du har lämnat en anmälan om ibruktagande av fordon i tjänsten före den 31 december 2020 klockan 23.59 får du ett e-postmeddelande om att anmälan har bekräftats. E-postmeddelandet innehåller en länk via vilken du kan läsa och vid behov skriva ut den bekräftade anmälan fram till den 30 juni 2021. En anmälan om ibruktagande av fordon som lämnats i tjänsten för anmälan om ibruktagande är i kraft i tre månader.

Du kan använda blanketten (dvs. reservförfarandet) från den 1 januari 2021 klockan 00.00 till den 2 januari 2021 klockan 12.00. Fyll i blanketten Anmälan om ibruktagande av fordon och skicka den eller en bild av den per e-post till adressen autoverotus.ilmoitus(at)vero.fi. Du får genast en bekräftelsen per e-post.

Du kan lämna en anmälan om ibruktagande av fordon i MinSkatt från och med den 2 januari 2021 klockan 12.00. Du får också bekräftelsen på anmälan i MinSkatt.

Bilskattedeklarationen lämnas i MinSkatt

Om ett fordon tas i bruk eller registreras i Finland, ska du lämna bilskattedeklaration innan du tar i bruk fordonet eller registrerar det. Om du har lämnat anmälan om ibruktagande av fordonet innan fordonet har tagits i skattepliktig användning, ska du lämna bilskattedeklarationen inom 5 dagar från att du har börjat använda fordonet i Finland.

Om du tar i bruk fordonet innan det har registrerats i Finland, ska du lämna en anmälan om ibruktagande även i det fall att du har lämnat en skattedeklaration för fordonet.

Om den skattskyldige inte inom utsatt tid lämnar skattedeklarationen kan Skatteförvaltningen påföra en påföljdsavgift för försummelsen.

Du kan lämna en bilskattedeklaration i tjänsten Bilskattedeklaration  till och med den 31 december 2020 klockan 23.59.

Om den utsatta dagen för bilskattedeklarationen infaller den 1 januari 2021 ska du lämna bilskattedeklarationen i tjänsten Bilskattedeklaration senast den 31 december 2020.

Du kan lämna en bilskattedeklaration i MinSkatt  från och med lördagen den 2 januari 2021 klockan 12.00.

 

 

 

Bilbeskattningsbeslutet finns i MinSkatt

Du får bilbeskattningsbeslutet i MinSkatt. Du får beslutet också per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost. Beskattningsvärdet på fordonet, skattebeloppet och uppgifterna för betalning av skatten framgår av bilbeskattningsbeslutet. Tillsammans med beslutet finns en giroblankett som också har streckkod och QR-kod för att göra det lättare för dig att betala.

På grund av systemändringen fattas inga bilbeskattningsbeslut i januari 2021. Bilbeskattningsbeslut fattas igen från ingången av februari 2021 så var vänlig och vänta på beslutet i lugn och ro. I början av 2021 kan vi tyvärr inte påskynda beslutsprocessen.

Om du har lämnat skattedeklarationen i tjänsten Bilskattedeklaration före den 31 december 2020 och Skatteförvaltningen inte har hunnit behandla den före övergången till MinSkatt, överför Skatteförvaltningen deklarationen till MinSkatt och meddelar beslutet i MinSkatt från och med den 1 februari 2021.

Uppgiften om fordonets registreringstillstånd finns i MinSkatt

Skatteförvaltningen beviljar tillstånd för att registrera fordonet först när den inbetalda bilskatten syns på Skatteförvaltningens konto. Det tar vanligen 1-2 bankdagar.

Du får ett meddelande i MinSkatt när ditt registreringstillstånd har kommit till MinSkatt. Därefter kan du registrera fordonet på en besiktningsstation. Om du har tagit i bruk suomi.fi-meddelanden får du också ett e-postmeddelande från Suomi.fi.

Skatteförvaltningen beviljar ett tillstånd att registrera ett fordon när den inbetalda bilskatten syns på Skatteförvaltningens konto.

Du kan betala bilskatten via tjänsten Bilskattedeklaration  till och med den 25 januari 2021. Inbetalningen syns genast och du får också genast tillståndet att registrera fordonet.

Bilskatter som betalats via nätbanken mellan den 26 januari och den 31 januari 2021 syns på Skatteförvaltningens konto med dröjsmål och därför kan registreringstillstånden bli fördröjda. Betala bilskatten i god tid.

 

Vad ändras i bilbeskattningen av företagskunder?

Anmälan om demonstrationsbruk

Du kan lämna en anmälan om demonstrationsbruk av ett fordon i tjänsten Bilskattedeklaration eller som ett xml-meddelande till och med den 31 december 2020. Skatteförvaltningen bekräftar genast anmälningarna. Anmälan om demonstrationsbruk är i kraft i nio månader. Bekräftelsen av en anmälan som lämnats via tjänsten Bilskattedeklaration visas i tjänsten till och med den 30 juni 2021 även om det inte längre går att lämna anmälningar och deklarationer i den. Spara eller skriv ut bekräftelsen av en anmälan om demonstrationsbruk så att du kan använda bekräftelsen ännu efter den 30 juni 2021.

Du kan lämna en anmälan om demonstrationsbruk som gränssnittsanmälan från och med den 2 januari 2021 och i MinSkatt från och med den 2 januari 2021 klockan 12.00. Skatteförvaltningen bekräftar anmälan genast.

Företag kan ansöka om att bli registrerade uppgiftslämnare för bilskatt avgiftsfritt i MinSkatt

Företag som för in fordon i Finland eller tillverkar fordon kan ansöka om att bli registrerade uppgiftslämnare för bilskatt. Du kan ansöka om att bli registrerad uppgiftslämnare för bilskatt i MinSkatt. Ansökan är avgiftsfri.

De nuvarande registrerade ombuden blir registrerade uppgiftslämnare för bilskatt automatiskt. De behöver inte registrera sig separat.

Behandlingen av ansökningar som lämnats 2020 slutade den 31 oktober 2020. Skatteförvaltningen registrerar inte längre företag i det gamla registret från och med den 1 november 2020. Anhängiga ansökningar och ansökningar som kommer in under slutet av 2020 behandlas i början av 2021 i det nya förfarandet.

Företag kan ansöka om att bli registrerade uppgiftslämnare för bilskatt från och med den 2 januari 2021 i MinSkatt.

De bestämmelser om villkoren för registreringen som träder i kraft den 1 januari 2021 tillämpas på ansökningar som företaget

  • lämnat före lagen trätt i kraft men som är anhängiga ännu den 1 januari 2021
  • lämnat den 1 januari 2021 eller senare

Registrerade uppgiftslämnare för bilskatt lämnar sina deklarationer i MinSkatt eller via gränssnittet

Registrerade uppgiftslämnare för bilskatt kan i MinSkatt eller via Skatteförvaltningens gränssnitt (API-gränssnitt) exempelvis

  • lämna en bilskattedeklaration
  • lämna prisuppgifter om nya fordon
  • anmäla demonstrationsbruk.

En registrerade uppgiftslämnare för bilskatt lämnar en periodspecifik bilskattedeklaration för alla nya fordon som registrerats under kalendermånaden. Nya fordon behöver inte längre anmälas separat. Nu ska uppgifterna om alla fordon som registrerats under perioden samlas i en enda skattedeklaration. En registrerade uppgiftslämnare för bilskatt ska också deklarera bilskatten för varje fordon. MinSkatt beräknar bilskattens sammanlagda belopp och antalet fordon för perioden i fråga utifrån fordonets uppgifter. Det sammanlagda beloppet av bilskatt på fordon som anmälts via Skatteförvaltningens elektroniska gränssnitt visas också i MinSkatt och bilbeskattningsbeslutet.

I fortsättningen minskar antalet deklarationsperioder för nya fordon. Deklarationsperioder vars längd för närvarande är cirka tio dagar ersätts med deklarationsperioder som omfattar en hel kalendermånad. Periodens skattedeklaration ska lämnas in senast den 10 dagen i den månad som följer efter perioden. Deklarationens tidsfrist förlängs i praktiken med cirka 10 dagar.

Efter registreringen ska registrerade uppgiftslämnare för bilskatt deklarera också begagnade fordon. Deklarationen ska lämnas inom 5 dagar från registreringen. Varje begagnat fordon ska deklareras separat på samma sätt som nu.

Du kan lämna en bilskattedeklaration i tjänsten Bilskattedeklaration  till och med den 31 december 2020 klockan 23.59.

Om den utsatta dagen för bilskattedeklarationen infaller den 1 januari 2021 ska du lämna bilskattedeklarationen i tjänsten Bilskattedeklaration senast den 31 december 2020.

Du kan lämna en bilskattedeklaration i MinSkatt  från och med lördagen den 2 januari 2021 klockan 12.00.

 

 

 

Beskattningsbeslut för registrera de uppgiftslämnare för bilskatt

Registrerade uppgiftslämnare för bilskatt får sina bilbeskattningsbeslut i MinSkatt. Bilbeskattningsbeslutet kommer också per post om kunden inte har avstått från papperspost, det vill säga tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden. Beskattningsvärdet på fordonet, skattebeloppet och uppgifterna för betalning av skatten framgår av bilbeskattningsbeslutet. Tillsammans med beslutet finns en giroblankett som också har streckkod och QR-kod för att göra det lättare för dig att betala. Beslut ges inte längre i meddelandeformat.

Registrerade uppgiftslämnare för bilskatt får inte längre fordonsspecifika beskattningsbeslut för nya fordon, utan Skatteförvaltningen meddelar ett enda beskattningsbeslut per månad. Av bilbeskattningsbeslutet framgår antalet fordon och bilskattens belopp. I beslutet finns också uppgifter för betalning av skatten. Fordonen räknas inte upp och skatten på enskilda fordon specificeras inte i beskattningsbeslutet.

En registrerad uppgiftslämnare för bilskatt får fortfarande ett fordonspecifikt bilbeskattningsbeslut för begagnade fordon. Uppgifterna om fordonet, skattebeloppet och uppgifterna för betalning av skatten finns i beslutet.

På grund av systemändringen fattas inga bilbeskattningsbeslut i januari 2021. Bilbeskattningsbeslut fattas igen från ingången av februari 2021 så var vänlig och vänta på beslutet i lugn och ro. I början av 2021 kan vi tyvärr inte påskynda beslutsprocessen.

Om du har lämnat skattedeklarationen i tjänsten Bilskattedeklaration före den 31 december 2020 och Skatteförvaltningen inte har hunnit behandla den före övergången till MinSkatt, överför Skatteförvaltningen deklarationen till MinSkatt och meddelar beslutet i MinSkatt från och med den 1 februari 2021.

Företagets skyldighet att lämna uppgifter

Den som importerar eller tillverkar fordon ska lämna prisuppgifterna för de nya fordonen till Skatteförvaltningen. Företaget kan i fortsättningen lämna prisuppgifterna i MinSkatt antingen genom att fylla i uppgifterna en i sänder eller genom att ladda upp en csv-fil. Uppgifterna kan också lämnas via gränssnittet. Företaget ska lämna prisuppgifterna inom 30 dagar från att det inleder försäljningen eller marknadsföringen.

De nya fordonens handelspositioner behöver inte längre fastställas eller publiceras.

Den som upprätthåller en elektronisk handelsplats ska lämna uppgifter om sådana försäljningsannonser för begagnade fordon som de har publicerat på sin webbplats. Skatteförvaltningen kan be om prisuppgifter för fordon också av försäljare av begagnade fordon.

Läs mer:
Regeringens proposition RP 54/2020

Nyheter:
Förfarandena i punktbeskattningen och bilbeskattningen förnyas - skatteärendena kan skötas i MinSkatt från ingången av 2021 (24.4.2020)

Bilbeskattningen och punktbeskattningen flyttas över till MinSkatt – förfarandena förnyas samtidigt (22.10.2020)