Fullmakter i Skatteförvaltningens e-tjänster

Du kan sköta skatteärenden på någon annans vägnar på elektronisk väg, om du har fått Suomi.fi-fullmakt för det ändamålet. Följande Suomi.fi-fullmakter kan användas för att sköta skatteärenden i olika e-tjänster:

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade hantera fullmaktsgivarens alla skatteärenden och få skatteuppgifter som gäller fullmaktsgivaren.

 • Organisationens skatteärenden.
 • När det gäller en enskild näringsidkare både personliga skatteärenden och skatteärenden som relaterar till näringsverksamheten.
 • När det gäller en person omfattar fullmakten personliga skatteärenden.

Ombudet har också tillgång till skatteuppgifterna i MinSkatt. Exempelvis en bokförare kan sköta ett företags alla skatteärenden.

Fullmaktshavaren kan sköta ärenden på kundserviceställen, per telefon, i MinSkatt, i e-tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i framtida servicekanaler. Fullmakten kan inte användas för att sköta ärenden i Palkka.fi eller för att lämna anmälningar till inkomstregistret. Det finns särskilda fullmakter för inkomstregistret. Fullmakten Hantering av skatteärenden fungerar inte i e-tjänsten EMCS eller i e-tjänsten Punktskattedeklaration.

Fullmakten Skatteärenden kan användas av

 • privatpersoner
 • näringsidkare (firmaföretagare)
 • öppna bolag och kommanditbolag
 • aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag.

Fullmakten Hantering av skatteärenden motsvarar Katso-behörigheterna MinSkatt för personer och företag och Företagets MinSkatt.

Rörelseidkare eller yrkesutövare, fullmaktshavaren har också tillgång till dina personliga skatteuppgifter

Med hjälp av fullmakten Skatteärenden får bokföringsbyrån tillgång till både ditt företags uppgifter och dina personliga skatteuppgifter i MinSkatt.

Fullmaktshavaren ser bland annat följande uppgifter i MinSkatt

 • uppgifter om inkomstskatter och arvs- och gåvoskatter
 • förhandsavgöranden, omprövningsbegäranden och omprövningsbeslut som gäller inkomstbeskattningen
 • Skatteförvaltningens och skatterättelsenämndens omprövningsbeslut
 • brev och beslut som gäller beskattningen
 • skatterevisionsberättelser som gäller företagsverksamheten
 • beslut om förhandsavgöranden som fattats i MinSkatt.

Insiderinformation enligt marknadsmissbruksförordningen visas inte i MinSkatt.

Observera att med fullmakten Skatteärenden kan ombudet inte ändra företagets kontonummer i MinSkatt om bolagsformen är aktiebolag, publikt aktiebolag eller ideell förening.

Med fullmakten Skatteärenden kan man söka uppgifter om näringsidkarnas skatteskulder i skatteskuldsregistret. Man kan söka uppgifter om företagens och samfundens skatteskulder utan fullmakt.

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar som hör till hanteringen av skatteärenden. Med fullmakten Skattedeklarering kan man också söka uppgifter om näringsidkarnas skatteskulder i skatteskuldsregistret. Man kan söka uppgifter om företagens och samfundens skatteskulder utan fullmakt.

Med denna fullmakt går det att skicka deklarationer på fullmaktsgivarens vägnar i e-tjänsterna Lomake.fi och Ilmoitin.fi.

Observera att man med hjälp av denna fullmakt inte kan använda MinSkatt, där kundens beskattningsuppgifter också alltid visas.

Fullmakten Skattedeklarering motsvarar Katso-behörigheterna

 • Inkomstskattedeklaration
 • Mervärdesskatt
 • Arbetsgivarprestationer
 • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
 • Kontoförande institut.

Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar granska och komplettera de fastighetsuppgifter som utgör grunden för fastighetsbeskattningen och begära förlängd tidsfrist för att lämna fastighetsskattedeklarationen samt begära omprövning av fastighetsbeskattningen.

Fullmakten Hantering av fastighetsbeskattningsärenden motsvarar Katso-behörigheten Lämnare av fastighetsuppgifter.

Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar

 • anmäla, läsa och redigera de entreprenad- och arbetstagaruppgifter som gäller byggarbete samt bygganmälningar för hushåll
 • begära uppgifter om skattenummer.

Fullmakten Bygganmälningar och skattenummerbegäran kan användas av

 • privatpersoner
 • näringsidkare
 • öppna bolag och kommanditbolag
 • aktiebolag
 • bostadsaktiebolag
 • andelslag.

Fullmakten Anmälningar om byggande och begäranden om skattenummer motsvarar Katso-behörigheten Lämnare av jämförelseuppgifter.

Vilka uppgifter ser fullmaktsinnehavaren i MinSkatt?

Fullmaktshavaren ser

 • uppgifterna om alla bygganmälningar som har lämnats med den uppgiftsskyldiges beteckning – oavsett vem som har lämnat anmälningarna
 • brev som anknyter till innehållet i anmälningarna om byggande
 • uppgiften om att ett skattenummer är eller inte är i det offentliga skattenummerregistret för byggbranschen.

När företaget registrerar personer med personbeteckning i det offentliga skattenummerregistret för byggbranschen får företaget även uppgifterna om de registrerades skattenummer.

Fullmaktshavaren ser inte

 • försummelseavgifter för anmälningar om byggande
 • brev om försummelseavgifter
 • omprövningsbegäranden
 • brev om annat än anmälningar om byggande.

Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar skapa och bearbeta återbäringsansökningar för moms som skickas till andra EU-länder samt läsa delgivningar.

Vilka uppgifter ser fullmaktsinnehavaren i MinSkatt?

Fullmaktshavaren kan sköta alla ärenden som gäller återbäringsansökningar:

 • göra en ansökan
 • följa upp ansökans status
 • läsa meddelanden och beslut som offentliggörs i MinSkatt.

Fullmaktshavaren ser inte i MinSkatt några uppgifter om fullmaktsgivarens andra skatteärenden, till exempel om betalningen av skatter.

Fullmakten Ansökan om återbäring av moms till andra EU-länder motsvarar Katso-behörigheten Utlänningsåterbetalningssökande.

Fullmaktsinnehavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar

 • ansöka om registrering i den särskilda ordningen för moms
 • sköta skatteärenden som hör samman med den särskilda ordningen

Vilka uppgifter ser fullmaktsinnehavaren i MinSkatt?

Fullmaktshavaren

 • kan lämna, se och redigera momsdeklarationer för den särskilda ordningen för moms
 • ser skattebeloppet som ska betalas, referensnumret och kontonumret då hen lämnar deklarationen men inte skatternas betalningsläge
 • kan svara på en begäran om utredning
 • ser påminnelser om de betalningar och deklarationer samt de utredningsbegäranden och beslut som anknyter till den särskilda ordningen
 • ser registreringsuppgifterna i den särskilda ordningen och kan redigera dem
 • kan göra en nedläggningsanmälan i den särskilda ordningen.

Fullmaktsinnehavaren ser inte i MinSkatt

 • några uppgifter om fullmaktsgivarens andra skatteärenden
 • några saldo- eller betalningsuppgifter om skatterna
  Fullmaktsinnehavaren ser dock det skattebelopp som har angetts i deklarationen för den särskilda ordningen och som ska betalas.

Fullmakten Anmälningar om den särskilda ordningen för moms motsvarar Katso-behörigheten Utlänningsåterbetalningssökande.

En fullmaktshavare kan för fullmaktsgivarens räkning ansöka om

 • återbäring av källskatt  på dividender, räntor och ja royalties som tagits ut till ett för stort belopp eller utan grund i Finland,
 • en utländsk samfunds källskattekort för dividend-, ränte- och royaltyinkomst.

Fullmakten används i Ilmoitin.fi.

Fullmakten Ansökan om källskattekort och återbäring av källskatt motsvarar Katso-behörigheten Källskattekort och återbäring av källskatt.

Företag och privatpersoner kan ge en suomi.fi-fullmakt för ärenden i MinSkatt.

Fullmaktsinnehavaren kan på det auktoriserande företagets eller den auktoriserande personens vägnar sköta sådana beskattningsärenden som gäller de fordon som registreras för första gången eller tas i bruk i Finland, såsom

 • registrera sig som uppgiftslämnare för bilskatt och ändra uppgifterna i registreringen
 • lämna bilskattedeklarationer och svara på begäranden om tilläggsutredning
 • granska beskattningsbeslut
 • lämna prisuppgifter om nya fordon och granska inlämnade prisuppgifter
 • lämna anmälningar om ibruktagande av demonstrationsfordon
 • ansöka om återbäring av bilskatt
 • lämna ansökan om förlängning av tidsfristen för turistbruk
 • ansöka om beslut om stadigvarande boningsort för bilbeskattningen
 • söka ändring i ett beslut som gäller bilskatt.

Med denna fullmakt kan fullmaktshavaren på fullmaktsgivarens vägnar i MinSkatt

 • lämna punktskattedeklarationer
 • lämna förhandsanmälan och se säkerhetens betalningsstatus
 • ansöka om återbäring av punktskatt
 • läsa tidigare beskattnings- och återbäringsbeslut om punktskatt
 • ansöka om nytt punktskattetillstånd eller om ändring av ett existerande tillstånd
 • sköta ärenden som gäller stödmottagarregistret för punktskatt (VATU)
 • registrera sig som punktskatteskyldig eller ändra registreringsuppgifter.

Med fullmakten Hantering av punktskatteärenden kan man inte på någon annans vägnar

 • sköta betalningsärenden i MinSkatt. Företaget som fått fullmakten kan då betala skatter, andra betalningar och säkerheter i nätbanken. För betalningen behöver man de uppgifter om skattebeloppet, kontonumret och referensnumret för skatter på eget initiativ som finns i MinSkatt.

Fullmakten Hantering av punktskatteärenden motsvarar Katso-behörigheten Skatteförvaltningens Punktbeskattning.

Med denna fullmakt kan fullmaktshavaren agera på fullmaktsgivarens vägnar i ärenden som gäller flyttningar inom ramen för ett uppskovsförfarande för punktskattepliktiga produkter.

E-tjänsten EMCS (Anmälan om skattefria flyttningar av punktskattepliktiga produkter) överförs till MinSkatt 2023.

Fullmakten Anmälan om skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt motsvarar Katso-behörigheten Skatteförvaltningens Punktbeskattning.

Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt

Så här ger du fullmakt – läs anvisningarna som lämpar sig i din situation

Fullmakter i olika e-tjänster

I tabellen ser du vilken fullmakt du behöver när du sköter skatteärenden på någon annans vägnar i olika e-tjänster och servicekanaler.

Fullmakter som olika kundgrupper behöver för olika e-tjänster för att sköta skatteärenden på någon annans vägnar.
Kundgrupp MinSkatt Ilmoitin.fi Lomake.fi Besöks-eller telefon-kunder Inkomstregistret Palkka.fi
Personkund Suomi.fi - - Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi Suomi.fi
Rörelseidkare och yrkesutövare Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi Suomi.fi
Jord- och skogsbruksidare Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi Suomi.fi
Aktiebolag, bostads-aktiebolag Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi Suomi.fi
Andelslag Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi Suomi.fi
Kommanditbolag, öppet bolag Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi Suomi.fi
Näringssamman-slutning, beskattnings-sammanslutning Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi Suomi.fi
Dödsbo Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi Suomi.fi
Stiftelse, förening Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi Suomi.fi
Utländsk aktör Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi - Suomi.fi Suomi.fi
Samfälld förmån Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi Suomi.fi
Offentlig organisation Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi Suomi.fi (inte skattedeklarering, ansökan om källskatteåterbäring och källskattekort) Suomi.fi Suomi.fi

 

Vanliga frågor

Från och med den 1 juli 2021 går det inte längre att granska behörigheterna i tjänsten Katso vid inloggning med en stark personlig identifierare. Du behöver en Suomi.fi-fullmakt i stället för Katso-auktoriseringarna.

När du loggar in i tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort kontrolleras din behörighet att sköta ärenden på en organisations vägnar

 • i handelsregistret
 • i företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)
 • i föreningsregistret
 • i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.