Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Att deklarera arbetsgivarprestationer – detaljerade anvisningar 2018

Abetsgivarprestationer måste deklareras elektroniskt t.ex. i MinSkatt. En pappersblankett kan användas endast om det inte är möjligt att lämna uppgifterna elektroniskt.

Innehåll

Vem ska deklarera arbetsgivarprestationer?
Betalning av skatter på eget initiativ
Detaljerade deklarationsanvisningar
  Gemensamma uppgifter för skatter på eget initiativ
  Uppgifter om arbetsgivarprestationer
  Löneutbetalningen är säsongbetonad eller den avbryts
Hur ska uppgifter rättas?
Försenad deklaration medför en förseningsavgift

Vem ska deklarera arbetsgivarprestationer?

Förskottsinnehållning, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och källskatt är arbetsgivarprestationer. Uppgifterna om dessa prestationer ska deklareras för 2018 och för tidigare år av ett företag eller annan aktör som är

 • en arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning
 • en arbetsgivare med tillfällig löneutbetalning
 • en pensionsbetalare
 • en redare som betalar sjöarbetsinkomster
 • en redovisningsenhet (om en arbetsgivare har flera olika driftställen kan den ha s.k. redovisningsenheter som har införts i Skatteförvaltningens register).

Betalning av skatter på eget initiativ

Läs mer Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ

Detaljerade deklarationsanvisningar

Gemensamma uppgifter för skatter på eget initiativ

Den skattskyldiges namn

Företag och samfund: firmanamnet som anmälts till handelsregistret eller föreningsregistret.
Andra skattskyldiga: det fullständiga namnet.

FO-nummer eller personbeteckning

Uppgiften ska alltid anges. Ange personbeteckningen endast om FO-nummer inte har tilldelats. Med hjälp av FO-numret eller personbeteckningen kopplar Skatteförvaltningen uppgifterna till den rätta skattskyldige.

Datum och underskrift

Datera och underteckna deklarationen. I elektroniska deklarationer motsvaras underskriften av den elektroniska autentiseringen.

Telefon

Telefonnumret för den person som vid behov kan lämna tilläggsuppgifter om deklarationen.

Skatteperiod

Numret på skatteperioden.

 • Om skatteperioden är en kalendermånad, anteckna månadens nummer som skatteperiod (1–12). Exempel: Om du deklarerar uppgifter för mars, anteckna 3 som skatteperiod.
 • Om skatteperioden är ett kalenderkvartal, anteckna skatteperioden som siffra (1, 2, 3 eller 4). Exempel: Om du deklarerar uppgifter för det andra kvartalet (april–juni), anteckna 2 som skatteperiod.
 • Om skatteperioden är ett kalenderår, lämna punkten tom.

År

Året för skatteperioden med fyra siffror.

Uppgifter om arbetsgivarprestationer

Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning

Bl.a. följande förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalats under skatteperioden:

 • löner, arvoden, förmåner och ersättningar som betalats till personer i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande (13 § i L om förskottsuppbörd)
 • mötesarvoden, personliga föreläsnings- och föredragsarvoden, arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan, verkställande direktörs arvoden, löner som lyfts av en bolagsman i ett öppet bolag eller i ett kommanditbolag samt ersättningar för förtroendeuppdrag (13 § i L om förskottsuppbörd)
 • sjöarbetsinkomster
 • pensioner, sociala förmåner, försäkringsprestationer m.m. (även pensioner som betalats till begränsat skattskyldiga)
 • arbetsersättningar och bruksavgifter (25 § i L om förskottsuppbörd)
 • löner och arvoden till idrottsman samt prestationer som betalats ur idrottsutövarfonden
 • försnabbad lönegaranti som utbetalas av arbetskraftsmyndighet
 • försnabbad lönegaranti som utbetalas av konkursbo
 • löner utbetalda av ställföreträdande betalare
 • lön för vilken det inte utgår någon socialskydds- eller sjukförsäkringsavgift med stöd av ett avtal om social trygghet eller EU/EES-förordningen om social trygghet

Ange alla dessa prestationer oberoende av om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas på grund av dem eller inte.

 • Om det i punkten "Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning" finns endast sådana prestationer för vilka man inte behöver betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, anteckna nollor i punkterna "Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift" och "Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala".

Ange i denna punkt även sådana förskottsinnehållningspliktiga löner och andra sådana prestationer till begränsat skattskyldiga som ska anmälas i årsanmälan om prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r) med prestationsslagen AR, R2, R5, R6, RM och RE.

Årsanmälan, prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r)

Ange lönen också i det fallet att förskottsinnehållning inte verkställs på den t.ex. på grund av följande orsaker:

 • lönens ringa belopp
 • lönen betalas endast i form av naturaförmåner
 • förskottsinnehållningssatsen är noll (s.k. nollskattekort).

Om ett hushåll under ett kalenderår har betalat ut högst 1 500 euro i lön till en arbetstagare och om förskottsinnehållning därför inte har verkställts behöver deklarationen av skatter på eget initiativ inte lämnas in. Uppgifterna ska dock lämnas in om förskottsinnehållning har verkställts. Om lönen överskrider 200 euro måste årsanmälan alltid lämnas in.

Poster som räknas som lön
Inräkna i lönebeloppet bl.a. följande poster som ska betraktas som lön:

 • till lönen tillagda bil-, bostads-, kost- eller andra naturaförmåner
 • skattepliktiga andelar av resekostnadsersättningar som har betalats för arbetsresor: om arbetsgivaren har betalat ersättning för kostnaderna för arbetsresor enligt lindrigare grunder eller till ett större belopp än vad som bestäms i Skatteförvaltningens beslut om dem, anteckna den skattepliktiga andelen som arbetstagarens lön.
  Se villkoren för och maximibeloppen på ersättningarna (Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar).
 • löner som har betalats för sjukdomstid, även om ersättning för dem fåtts från FPA eller från ett försäkringsbolag
 • betjäningsavgifter som fåtts i anställningsförhållande
 • av arbetsgivaren utbetalda pensionsförsäkringspremier som har betraktats som lön
 • kompletterande dagpenningar som en sjukkassa har betalat
 • försäkringslöner när man tillämpar den s.k. sexmånadersregeln – eller förskottsinnehållningspliktiga löner om man inte kommit överens om försäkringslöner
 • förmåner av anställningsoptioner och personallån
 • föreläsnings- och föredragsarvoden, mötesarvoden och arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan som inte baserar sig på anställnings- eller tjänsteförhållande – det har ingen betydelse om arbetstagarens pensionsavgift ska betalas på basis av dem eller inte
 • ersättningar eller andra skadestånd som har betalats med anledning av att ett arbetsavtal eller ett tjänsteförhållande upphävts
 • i personalfondslagen (814/1989) avsedda vinstpremier som har betalats kontant.

Som lön räknas inte

 • skattefria resekostnadsersättningar om de har betalats till löntagaren enligt Skatteförvaltningens s.k. kostnadsersättningsbeslut
 • skattepliktiga kostnadsersättningar om de har ersatts utan skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (t.ex. ersättning för telefonkostnader eller för arbetsredskap)
 • skattefria personalförmåner som getts hela personalen (ISkL 67 §, 69 §)
 • sådana kostnader som förorsakats löntagaren för arbetets utförande (t.ex. avdrag för motorsåg) och som har dragits av från lönen innan förskottsinnehållningen verkställdes
 • skattefria kostnadsersättningar till familjevårdare.

Läs mer: Lön och arbetsersättning i beskattningen

Arbetsersättningar och bruksavgifter

Man ska verkställa förskottsinnehållning på arbetsersättningar och bruksavgifter som man betalat till fysiska personer eller sammanslutningar (t.ex. öppna bolag eller kommanditbolag) om mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret. Deklarera dessa arbetsersättningar och bruksavgifter i denna punkt. Ange arbetsersättningarna och bruksavgifterna till bruttobelopp utan att dra av momsen eller arbetsresekostnaderna.

Man ska verkställa förskottsinnehållning också på arbetsersättningar och bruksavgifter som har betalats till aktiebolag, andelslag eller annat samfund om mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Om du använder pappersblankett, ange dessa förskottsinnehållningar i punkten "Uppgifter om andra skatter som betalas på eget initiativ". Ange 25 som skattens kod.

Prestationer som har betalats som dividender ska inte anges i punkten "Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning". Ange förskottsinnehållningarna på dividender endast i punkten "Uppgifter om andra skatter som betalas på eget initiativ". Ange 92 som skattens kod.

Verkställd förskottsinnehållning på löner och andra prestationer

Förskottsinnehållningarna som verkställts på

 • löner
 • arbetsersättningar och bruksavgifter där mottagaren är en fysisk person, ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller annan sammanslutning
 • pensioner (även pensioner som utbetalats till begränsat skattskyldiga), livräntor, sociala förmåner, sytning, strejkunderstöd och motsvarande prestationer
 • lön eller arvode till idrottsman eller prestation som betalats ur idrottsutövarfonden och som har betalats till en begränsat skattskyldig och som har angetts i punkten "Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning".

Om du använder pappersblankett, ange förskottsinnehållningarna på dividender i punkten "Uppgifter om andra skatter som betalas på eget initiativ". Ange 92 som skattens kod.
Läs mer: Verkställande av förskottsinnehållning

Källskattepliktiga löner och andra prestationer

De källskattepliktiga löner och andra prestationer som under skatteperioden har betalats till begränsat skattskyldiga. Ange lönerna och prestationerna utan källskatteavdraget (se 6 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst).

Exempel på prestationer som ska anges i denna punkt:

 • källskattepliktiga löner (se kostnadsersättningar)
 • löner som ett offentligrättsligt samfund har betalat
 • ersättningar som har betalats för en uppträdande artists eller idrottsmans personliga verksamhet (skatt 15 % eller en lägre källskatt enligt källskattekort)
 • lön som ett utländskt koncernbolag eller motsvarande har betalat till en begränsat skattskyldig som arbetar utomlands men som är försäkrad i Finland
 • anställningsoptioner och aktiepremier som grundar sig på arbete som utförs i Finland
 • arbetsersättningar (ange ersättningar som betalats till samfund endast om källskatt har tagits ut på dem)
 • sådana förskottsinnehållningspliktiga prestationer som har betalats till begränsat skattskyldiga och som inte ska deklareras i punkten "Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning".

Ange här också löner till en allmänt skattskyldig s.k. nyckelperson (minst 5 800 €/mån.). (Se lagen om källskatt för löntagare från utlandet (www.finlex.fi))

 • Om ett finländskt företag betalar lön till en begränsat skattskyldig som arbetar utomlands och inte är försäkrad i Finland deklareras inkomsten inte med deklarationen av skatter på eget initiativ. Årsanmälan ska likväl lämnas in.

Vem betraktas som begränsat skattskyldig?

Beränsat skattskyldiga är:

 • en i utlandet fast bosatt utländsk medborgare som vistas i Finland i högst sex månaders tid
 • en finsk medborgare som flyttat utomlands betraktas som begränsat skattskyldig i allmänhet efter att tre kalenderår gått sedan utflyttningsåret och hen inte längre har några väsentliga band till Finland.

Kostnadsersättningar till begränsat skattskyldiga
Om det egentliga arbetsstället för en person som kortvarigt vistas i Finland är i utlandet (t.ex. föreläsare och experter) räknas skattefria resekostnadsersättningar enligt inkomstskattelagen och skattefria ersättningar till dem som får sjöarbetsinkomst inte till lönen. Se närmare exemplet "Som lön räknas inte" i punkten "Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning".

Naturaförmåner som hör till lönen värderas enligt inkomstskattelagen.

Om en begränsat skattskyldig däremot arbetar i huvudsyssla i Finland t.ex. i en affär, ett ämbetsverk eller en produktionsinrättning som finns här, kan denna plats betraktas som personens egentliga arbetsplats. Kostnaderna kan då inte ersättas skattefritt.

Om arbetsgivaren under skatteperioden har betalat endast källskattepliktiga prestationer och inte alls några prestationer som omfattas av förskottsinnehållning och sjukförsäkringsavgift, anteckna noll

 • i punkterna "Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning" och "Verkställd förskottsinnehållning", vilka gäller förskottsinnehållningen
 • och i punkterna "Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift" och "Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala", vilka gäller sjukförsäkringsavgiften.

Källskatt på löner och andra prestationer

Anteckna i denna punkt

 • källskatter som innehållits på löner och arbetsersättningar, även källskatt som tagits ut på arbetsersättning hos ett utländskt samfund
 • den försäkrades sjukförsäkringspremier (sjukvårdspremie och dagpenningspremie)
 • källskatt som tagits ut på ersättning som grundar sig på artistens eller idrottsmannens personliga verksamhet
 • källskatt på s.k. nyckelpersoners löneinkomst.

Anteckna här dessutom den skatt som tagits ut på de förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (punkten "Källskattepliktiga löner och andra prestationer").

Beräkna källskatten utgående från lön eller prestation från vilken man gjort avdraget som avses i 6 § i källskattelagen (510 €/mån. eller 17 €/dag).

Om du använder pappersblankett, ange källskatten på räntor och royaltyer som betalats till begränsat skattskyldiga i punkten "Uppgifter om andra skatter som betalas på eget initiativ". Ange 69 som skattens kod. Skattens kod för källskatten på dividender är 39 och skattens kod för källskatten på ränteinkomst 84.

Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

De löner och andra prestationer som omfattas av sjukförsäkringsavgiften och som betalats under skatteperioden. Sådana är bl.a.

 • i 13 § i lagen om förskottsuppbörd nämnda förskottsinnehållningspliktiga löner, arvoden och ersättningar med de undantag som bestäms i sjukförsäkringslagen – se förteckningen i punkten "Som lön antecknas inte"
 • kompletteringsdagpenningar som betalats av en sjukkassa som avses i lagen om försäkringskassor
 • betjäningsavgifter som fåtts i anställningsförhållande
 • försäkringslön när man tillämpar den s.k. sexmånadersregeln eller förskottsinnehållningspliktig lön om man inte kommit överens om försäkringslön
 • lön till en begränsat skattskyldig om arbetstagaren är försäkrad i Finland (se punkten "Källskattepliktiga löner och andra prestationer")
 • månadslön på minst 5 800 euro som har betalats till en s.k. nyckelperson (se lagen om källskatt för löntagare från utlandet (www.finlex.fi)
 • ersättning som grundar sig på en begränsat skattskyldig artists personliga verksamhet
 • sjöarbetsinkomster
 • fordran som betalats enligt lönegaranti
 • prestation som betalats till idrottsutövarfonden.

Ange lönen också i det fallet att förskottsinnehållning inte verkställs på den. Orsaken kan vara t.ex. någon av följande: lönens ringa belopp, lönen betalas endast i form av naturaförmåner eller förskottsinnehållningssatsen är noll (s.k. nollskattekort). Arbetsgivares socialskyddsavgift betalas också när förskottsinnehållning inte verkställs på lönen.

Vilka poster ska inräknas i lön som omfattas av sjukförsäkringsavgift?

Inräkna i lönebeloppet bl.a. följande poster:

 • till lönen tillagda bil-, bostads-, kost- och andra naturaförmåner
 • skattepliktiga andelar av resekostnadsersättningarna som har betalats för arbetsresor (om resekostnadsersättningarna betalats enligt lindrigare grunder eller till ett större belopp än vad som i Skatteförvaltningens s.k. kostnadsersättningsbeslut har bestämts, antecknas den skattepliktiga delen av ersättningarna som arbetstagarens lön)
 • löner som har betalats för sjukdomstid, även om arbetsgivaren hade fått ersättning från FPA eller från ett försäkringsbolag
 • betjäningsavgifter som fåtts i anställningsförhållande
 • av arbetsgivaren betalda pensionsförsäkringspremier som ska betraktas som lön.

Prestationer p.g.a. vilka man inte betalar sjukförsäkringsavgift

Om man inte ska betala sjukförsäkringsavgift på grund av utbetalda löner och andra prestationer, anteckna noll i punkterna "Löner som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift" och "Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala".

Följande poster räknas inte med i lön som omfattas av sjukförsäkringsavgift:

 • löner som betalats till arbetstagare som är yngre än 16 år eller som fyllt 68 år. Sjukförsäkringsavgift måste betalas från ingången av den månad som följer på den månad då arbetstagaren fyller 16 år. Betalningsskyldigheten upphör vid utgången av den månad då arbetstagaren fyller 68 år.
 • poster som nämns i 11 kap. 2 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen. Sådana är bl.a. personalförmån som getts hela personalen, även om förmånen är skattepliktig
 • förmåner av anställningsoptioner och personallån
 • förmån av en på anställningsförhållande grundad rättighet att teckna samfundets aktier eller andelar mot ett värde som är lägre än det gängse värdet
 • lön för väntedagarna på grund av fördröjd betalning av en lönefordran (14 § 1 mom. i arbetsavtalslagen)
 • ersättningar eller andra skadestånd som har betalats med anledning av att ett arbetsavtal eller ett tjänsteförhållande upphävts
 • föreläsnings- och föredragsarvoden, mötesarvoden och arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan om arvodet inte baserar sig på anställnings- eller tjänsteförhållande och om det enligt de arbetspensionslagar som ska tillämpas på personen i fråga inte behöver betalas arbetstagares arbetspensionsavgift
 • i personalfondslagen (814/1989) avsedda vinstpremier som har betalats kontant
 • kostnader som förorsakats löntagaren för arbetets utförande (t.ex. avdrag för motorsåg) och som har dragits av från lönen innan förskottsinnehållningen verkställdes
 • skattefria resekostnadsersättningar som arbetsgivaren har ersatt till löntagaren enligt Skatteförvaltningens s.k. kostnadsersättningsbeslut
 • löner utbetalda av ställföreträdande betalare

Begränsat skattskyldig arbetstagare som är försäkrad i Finland
Arbetsgivaren betalar arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och tar ut den försäkrades sjukförsäkringspremie, om den begränsat skattskyldiga arbetstagaren är försäkrad i Finland. En begränsat skattskyldig är försäkrad i Finland om hen arbetar ombord på ett finskt fartyg eller kommer till Finland för att arbeta här i minst fyra månader och inte för detta arbete har hemstatens intyg A1 eller annat intyg för utsänd arbetstagare.

Arbetsgivaren behöver varken betala sjukförsäkringsavgiften eller ta ut sjukförsäkringspremien hos arbetstagaren om den begränsat skattskyldiges lön är mindre än ett årligen fastställt belopp. År 2017 är lönegränsen 1 173 euro/månad eller arbetstiden kortare än 18 timmar/vecka. Kolla lönegränsen för 2018 i anvisningen Fastställande och beskattning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie.

Även om arbetstagaren inte skulle arbeta i Finland kan hen vara försäkrad i Finland på basis av minst fyra månaders anställning, om hen

 • hör till ett finskt flygbolags flygande personal
 • är bosatt inom EES-området eller i Schweiz och hör till en finsk transportfirmas resande personal och hen arbetar ombord på ett trafikmedel.

Läs mer i anvisningen Fastställande och beskattning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift från vilken du först dragit av rättelserna.

 • Beräkna sjukförsäkringsavgiften utgående från det sammanlagda beloppet av löner som du deklarerat i den föregående punkten. Beräkna sjukförsäkringsavgiften genom att med sjukförsäkringsavgiftsprocenten multiplicera lönerna som omfattas av sjukförsäkringsavgiften.
  Kolla procenten för 2018
 • Subtrahera vid behov rättelsen av sjukförsäkringsavgiften från den beräknade sjukförsäkringsavgiften om t.ex. FPA eller försäkringsbolaget har betalat dagpenningar eller moderskapspenningar till arbetsgivaren. Räkna rättelsen så här: Multiplicera dagpenningen med sjukförsäkringsavgiftens procentsats som använts vid den ursprungliga löneutbetalningen.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som överdeklarerats

Arbetsgivaren kan på basis av utbetalda löner få ersättning från FPA i form av dagpenningar. Arbetsgivaren har rätt att från Skatteförvaltningen få tillbaka den sjukförsäkringsavgift arbetsgivaren betalat för sådana löner som ersatts för arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren får ersättning för de löner den betalat har den rätt att få det överbetalda beloppet tillbaka som återbäring av sjukförsäkringsavgift. Om sjukförsäkringsavgiften har överdeklarerats kan du rätta de deklarerade uppgifterna. Lämna en ersättande deklaration för den skatteperiod som felet gäller. Om felets ekonomiska betydelse är obetydlig kan man i stället för att lämna en ersättande deklaration använda ett förenklat sätt. Du kan rätta den överbetalda sjukförsäkringsavgiften också på ett alternativt sätt: Dra av den överbetalda sjukförsäkringsavgiften från avgiften som du betalar senare under samma kalenderår.

Gör rättelserna på eget initiativ efter att arbetsgivaren fått beslutet om förmånen eller ersättningen. Återbäringen av sjukförsäkringsavgift gäller den del av den betalda sjukförsäkringsavgiften som motsvarar en dagpenning, pension eller annan förmån som betalats till arbetsgivaren. Om arbetsgivaren har betalat lön till arbetstagaren exempelvis under dennes föräldradagpenningstid kan arbetsgivaren dra av den överbetalda sjukförsäkringsavgiften från följande skatteperioders sjukförsäkringsavgift efter att ha fått ersättningsbeslutet av FPA.

Exempel: En arbetsgivare har i februari 2018 fått dagpenningsförmån på grundval av lönen den betalat i maj 2017. Beloppet av sjukförsäkringsavgiften har alltså varit för stort. Arbetsgivaren lämnar in en ersättande deklaration för maj 2017. I deklarationen lämnar arbetsgivaren alla uppgifter om arbetsgivarprestationer på nytt. Också årsanmälan som ska lämnas in för 2017 ska rättas.

En felaktigt deklarerad arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift har deklarerats felaktigt, rätta uppgifterna. Se närmare instruktioner: Hur ska uppgifter rättas? Det finns ett fel i en deklaration exempelvis om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift har angetts i deklarationen som 70 euro trots att det rätta beloppet borde ha varit 700 euro.

9 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

25 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Löneutbetalningen är säsongbetonad eller den avbryts

Om arbetsgivaren har införts i registret över arbetsgivare som betalar löner regelbundet ska uppgifterna om skatter på eget initiativ lämnas om alla skatteperioder.

Om det inte har betalats några löner under skatteperioden, anteckna noll i dessa punkter på pappersdeklarationen: Verkställd förskottsinnehållning, Källskatt på löner osv. och Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala.

I MinSkatt ska anmälan lämnas separat för varje skatteperiod. Välj punkten "ingen löneutbetalning under skatteperioden" i deklarationen för respektive skatteperiod.

Efter att företaget anmält att det inte förekommer någon löneutbetalning behöver man inte lämna uppgifter om arbetsgivarprestationer beträffande avbrottsperiodens skatteperioder. Undantaget är om löner ändå betalas.

Om företagets affärsverksamhet eller lönebetalning har upphört helt, lämna in en separat anmälan med Företags och organisationsdatasystemets blankett för nedläggningsanmälan (YTJ). Deklarationen av arbetsgivarprestationer måste lämnas in ännu för den skatteperiod under vilken registreringen som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning har slutat.

Specialgrupper

Redovisningsenhet

Om arbetsgivaren har flera driftställen kan den ha s.k. redovisningsenheter som införts i Skatteförvaltningens register. Lämna uppgifterna om redovisningsenhetens arbetsgivarprestationer med redovisningsenhetens egen kod. Uppgifterna om moms och andra skatter som betalas på eget initiativ ska däremot lämnas bara av huvudredovisaren. De ska deklareras med huvudredovisarens FO-nummer. Skatteförvaltningen registrerar arbetsgivarprestationerna och betalningarna som redovisningsenheterna deklarerat på huvudredovisarens konto.

Redare som betalar sjöarbetsinkomster

Man behöver inte lämna in en separat deklaration av sjölöner. Deklarera och betala förskottsinnehållningarna, källskatterna och sjukförsäkringsavgifterna som verkställts på sjöarbetsinkomst på samma sätt som andra arbetsgivarprestationer, dvs. senast den 12:e i den månad som följer efter kalendermånaden. Deklarationen ska lämnas in elektroniskt exempelvis i MinSkatt, där du även kan betala skatterna.

Kommuner, församlingar och Folkpensionsanstalten (= skattetagarna)

Kommunerna, församlingarna och FPA (dvs. skattetagarna) behöver inte betala förskottsinnehållningar, sjukförsäkringsavgifter och källskatter till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen drar av dem från de utdelningar som följande månad redovisas till skattetagarna. Skatteförvaltningen gör avdraget på basis av de uppgifter som skattetagaren lämnar. Moms och de andra skatterna på eget initiativ kan inte skötas genom att dra dem av från betalningarna.

Skatteperiod

Numret på skatteperioden

Skatteperioden är i allmänhet en kalendermånad. Uppgifterna kan lämnas kvartalsvis endast om företaget har fått ett separat meddelande eller beslut från Skatteförvaltningen om en längre skatteperiod.

 • Om skatteperioden är en kalendermånad, anteckna månadens nummer som skatteperiod. Exempel: Om du deklarerar uppgifter för mars, anteckna 3 som skatteperiod.
 • Om skatteperioden är ett kalenderkvartal, anteckna skatteperioden som siffra (1, 2, 3 eller 4). Exempel: Om du deklarerar uppgifter för det andra kvartalet (april–juni), anteckna 2 som skatteperiod.

Obs. Deklarera försäkringspremieskatten och lotteriskatten alltid per månad.

År

Året för skatteperioden med fyra siffror.

Skatt att betala

Skattebeloppet som ska betalas för skatteperioden.

Hur ska uppgifter rättas?

Om du upptäcker ett fel i deklarationen, rätta felet utan dröjsmål. De felaktiga uppgifterna måste rättas även om skattebeloppet inte skulle ändras.

Rätta felet genom att lämna in en ersättande deklaration för den skatteperiod som felet gäller.

Man ska göra rättelsen på samma sätt oberoende av om skattebeloppet ökar eller minskar till följd av rättelsen. Det har alltså ingen betydelse om man på den ursprungliga deklarationen har till exempel deklarerat den skatt som ska betalas till ett för stort belopp eller den skatt som ska återbäras till ett för litet belopp.

Den nya ersättande deklarationen ersätter uppgifterna i samma skatteslag på deklarationen, exempelvis uppgifterna om moms. Därför ska man i fråga om uppgifterna för skatteslaget ange både de rättade uppgifterna och de uppgifter som inte innehöll några fel. Alla arbetsgivarprestationer räknas som ett skatteslag. Därför ska man i rättelsedeklarationen på nytt deklarera uppgifterna om både förskottsinnehållningarna, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och källskatten, om det funnits fel i någon av dessa.

Felet ska rättas inom 3 år. Det som avgör är vilket kalenderår eller vilken räkenskapsperiod som omfattar den skatteperiod för vilken skatten borde ha deklarerats och betalats. En tidsfrist på 3 år räknas från ingången av det kalenderår som följer på detta kalenderår eller denna räkenskapsperiod.

Ange också orsaken till rättelsen

Ange varför du rättar uppgifterna:

Räknefel/Ifyllningsfel: Kryssa för denna punkt när du rättar deklarationens uppgifter till följd av ett räknefel eller något annat fel i samband med ifyllningen som du upptäckt efter att du lämnat in deklarationen.

Ändrad rättspraxis: Välj detta alternativ om det skett en sådan ändring i rättspraxis p.g.a. vilken du rättar uppgifter i deklarationen.

Handledning i samband med skatterevision: Kryssa för denna punkt om du rättar deklarationen på grund av handledning du fått i samband med en skatterevision.

Felaktig lagtolkning: Sätt kryss i den här rutan om du ursprungligen har tolkat lag fel. Det handlar om felaktig lagtolkning exempelvis om du först har deklarerat försäljning enligt skattesatsen om 24 % och rättar den som försäljning enligt skattesatsen om 10 %.

Försenad deklaration medför en förseningsavgift

Om du inte lämnar deklarationen inom utsatt tid eller om du rättar den först efter den utsatta tiden måste du betala en förseningsavgift. Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift separat för varje för sent deklarerat skatteslag. Förskottsinnehållningar som anknyter till arbetsgivarprestationer, arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och källskatter anses dock utgöra ett enda skatteslag.

Läs mer:
Påföljdsavgifter för skatter på eget initiativ

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2019