Ansökan om återbäring av finsk källskatt på dividend-, ränte- och royaltyinkomst (annan än fysisk person, t.ex. samfund), ifyllningsanvisning - blankett 6163r och bilageblankett 6167r

Du hittar blanketten på blankettsidan

Välj rätt blankett

Denna blankettanvisning gäller blanketten för ansökan om återbäring av finsk källskatt (blankett 6163r) och dess bilageblankett (6167r). Du hittar detaljerade anvisningar för bilageblankett 6167r i slutet av den här anvisningen.

  • Använd blankett 6163r bara om ett utländskt samfund ansöker om återbäring på källskatt för en dividend-, ränte- eller royaltyinkomst som ett finländskt bolag har betalat.
  • Använd blankett 6164r om sökanden är en fysisk person.
  • Bilageblankett 6167r används som bilaga både för blankett 6163r och blankett 6164r.
  • De här blanketterna kan dock inte användas om sökanden har ett fast driftställe i Finland. Om sökanden har ett fast driftställe i Finland och inkomsterna hänförs till detta fasta driftställe, ska inkomsterna och den uttagna källskatten på dem deklareras på inkomstskattedeklarationen 6U. Mer information om hur ett fast driftställe bildas
  • De här blanketterna är inte heller avsedda för finländska samfund som ansöker om återbäring av utländsk källskatt. Återbäring av källskatt ska ansökas från den stat som har tagit ut källskatten.

Du kan också ansöka om återbäring av källskatt elektroniskt. Ett utländskt samfund eller deras ombud kan skicka ansökan via Skatteförvaltningens e-tjänsten. Skatteförvaltningen accepterar också massansökningar via Ilmoitin.fi tjänsten. En massansökan görs i XML form, och filen innehåller ansökningar för flera sökande. Du kan också använda de här ifyllningsanvisningarna när du skicka information elektroniskt.

Läs mer om skickande av elektroniska ansökningar om källskatteåterbäring.

Fyll i de punkter som behövs och kom ihåg bilagorna

Kom ihåg att fylla i alla de punkter på blanketten som är relevanta för dig.

Välj blankettens språk beroende från vilket språk du vill ha beslutet och eventuella begäranden om tilläggsutredningar på:

Fyll i alla blankettens penningbelopp i euro. Euro används också på beslutet som Skatteförvaltningen fattar.

Bifoga till ansökan

  • de bilagor som nämns på blanketten
  • en redogörelse för att personerna som har undertecknat ansökan eller fullmakten har firmateckningsrätt
  • kvitto eller verifikation på dividendbetalningen. Skatteförvaltningen kan vid behov be sökanden att visa upp hela verifikationskedjan från betalaren till den slutliga mottagaren.

Om du yrkar på återbäring av källskatt eftersom du anser att sökanden ska jämställas med en finländsk aktör som är befriad från skatt ska du dessutom bifoga följande bilagor till din ansökan:

  • En motivering till varför sökanden kan jämställas med en motsvarande finländsk aktör som är befriad från skatt
  • Blankett 6161e (Certificate of tax treatment concerning dividends from Finland) eller annat intyg från skattemyndigheten i hemviststaten över att den finska källskatten inte i sin helhet kan räknas av i hemviststaten.

Återbäring av källskatt kan sökas under de tre följande kalenderåren efter året då skatten tagits ut. Ingen återbäring betalas ut om beloppet som ska återbäras är mindre än 10 euro per år.

Mer instruktioner för beskattningen av begränsat skattskyldigas dividend-, ränte- eller royaltyinkomster

Kom ihåg dessa

Uppgifterna på ansökningsblanketten läses optiskt, dvs. att Skatteförvaltningen skannar och omvandlar dem till elektroniskt format. Därför får man inte lägga till stämplar, text eller andra markeringar runt QR-koden som finns på ansökningsblanketten.

Du kan skriva ut ansökningsblanketten antingen som en- eller tvåsidig och om du vill kan du även fylla i den för hand.

Ange i varje fält på blanketten bara de uppgifter som den punkten är avsedd för. Till exempel adressen måste antecknas så att gatuadressen, postnumret och postkontoret anges i sina egna fält. Du kan också lämna uppgifterna (t.ex. adress- eller bankuppgifter) med en dekal på blanketten, bara dekalen inte går över fältets kanter. Ett undantag är sökandens officiella namn: i fältet som är reserverat för det får texten eller dekalen vid behov gå över blankettfältets kanter.

Skicka din ansökan till adressen som anges i övre kanten på blanketten. Du kan också lämna ansökan till ett av Skatteförvaltningens kontor, exempelvis till Södra Finlands företagsskattecentral på adressen Skatteförvaltningens registratur, Vääksyvägen 4, 00510 Helsingfors.

Så här fyller du i blankett 6163r

1 Sökande (inkomsttagare)

Ange i den här delen sökandens dvs. inkomsttagarens uppgifter.

1.1 Sökandens officiella namn

Sökanden kan endast vara inkomstens faktiska förmånstagare (se blankettanvisningens punkt 7: Aktielån och inkomstens egentliga förmånstagare). Ange sökandens namn i dess officiella form, dvs. så som det har skrivits på sökandens hemortsintyg eller i ett annat officiellt dokument.

1.2–1.3 Räkenskapsperiod för betalning av ränta

Ange här den räkenskapsperiod under vilken inkomsten har betalats till sökanden. Om du med samma ansökan t.ex. ansöker om återbäring av källskatter på dividender som tagits ut under flera olika räkenskapsperioder ska du på denna blankett ange endast en av dessa räkenskapsperioder och de dividendposter som betalats under den. Ange de övriga räkenskapsperioderna och deras respektive dividenduppgifter på bilageblankett 6167r. Fyll i en separat bilageblankett för var och en av räkenskapsperioderna.

Exempel 1:Sökandens räkenskapsperiod börjar vid ingången av april och går ut i slutet av mars. Sökanden har mottagit dividend 29.3.2018. Ange som räkenskapsperiod 1.4.2017–31.3.2018.

Exempel 2: Sökandens två räkenskapsperioder går ut under samma kalenderår. Den första räkenskapsperioden är 1.4.2017–31.3.2018 och den andra 1.4.2018–31.12.2018. Sökanden har mottagit dividend 15.3.2018 och 1.5.2018. Räkenskapsperioderna ska anmälas separat. Ange på blankett 6163r som räkenskapsperiod 1.4.2017–31.3.2018. Uppgifterna om dividenden som betalats ut 15.3.2018 anges i punkterna 5.9–5.15. Ange på bilageblankett 6167r som räkenskapsperiod 1.4.2018–31.12.2018 och fyll i uppgifterna som gäller dividenden som betalats ut 1.5.2018 på bilageblanketten.

1.4–1.6 Adress

Om sökanden inte har ett ombud (se punkt 2) skickar Skatteförvaltningen beslutet och eventuella utredningsbegäranden till den adress som du meddelar i den här punkten. Ange postadress, postnummer och postkontor i respektive fält. Om sökandens postadress inte finns i dennes hemviststat, fyll i postadressens stat i punkt 1.6.

1.9–1.10 Hemviststat

Ange landskod för sökandens hemviststat. Observera att hemviststaten för en begränsat skattskyldig inte kan vara Finland (FI).

Använd landskoder enligt standarden ISO 3166.

Du kan kontrollera landskoden på sidan Gällande skatteavtal. Observera dock att på förteckningen finns endast de länder med vilka Finland har ett giltigt skatteavtal.

1.11–1.13 Skatteregistreringsnummer i hemviststaten

Skatteregistreringsnummer som identifierar sökanden är en obligatorisk uppgift. Om hemviststaten inte gett ett skatteregistreringsnummer för sökanden ska du meddela om detta med en fritt formulerad tilläggsutredning och fylla i punkt 1.12 någon annan registerbeteckning i hemviststaten. Du kan lämna punkt 1.13 tom om sökanden inte har ett finskt FO-nummer.

1.14–1.15 Juridisk form

Kryssa i punkt 1.14 för sökandens juridiska form. Ange i punkt 1.15 en närmare beskrivning av sökandens juridiska form i hemviststaten, om en sådan uppgift finns. Om inget av alternativen passar ska du välja ”någon annan” och beskriva i punkt 1.15 sökandens exakta juridisk form.

Exempel 1: Sökanden är ett aktiebolag. I punkt 1.14 ska du kryssa för alternativet 1 (Juridisk person med bolagsform) och precisera i punkt 1.15 att sökanden är ett aktiebolag.

Exempel 2: Sökanden är en placeringsfond. Kryssa antingen för alternativet 6 ”Fondföretag som avses i fondföretagsdirektivet (fond)”, eller för alternativet 7 ”Annat fondföretag (fond)”. I punkt 1.15 kan du precisera att det t.ex. är fråga om ett ”investeringsbolag med växlande kapital”.

1.16–1.17 Offentligt noterat eller inte

Ett bolag är offentligt noterat om någon av dess aktieserier är offentligt noterad och handeln sker på en reglerad marknad som övervakas av en myndighet. Kryssa för punkt 1.16 i enlighet med om sökanden var ett offentligt noterat eller ett icke-noterat bolag då dividenden betalades ut. Ange i punkt 1.17 sökandens ISIN-kod. Lämna punkten tom om sökanden inte har en ISIN-kod.

1.18 Paraplyfonder

Om samfundet hör till en s.k. paraplyfond, ange här om sökanden är paraplyfondens huvudfond eller delfond. Om sökanden är huvudfond, bifoga till ansökan en lista över delfonderna och kryssa för punkten ”Till ansökan har det bifogats en lista över delfonderna”. Det ska framgå även av de bifogade verifikationerna till vilken av delfonderna dividenden har betalats. Om sökanden är en delfond, ange huvudfondens namn och skatteregistreringsnummer.

Se närmare instruktioner för paraplyfonders ansökan i punkten Tilläggsanvisningar för specialsituationer – Paraplyfonder.

1.19–1.21 Tidigare återbäringar

Om sökanden har tidigare ansökt om återbäring av källskatt hos Skatteförvaltningen ska du kryssa för ”Ja” i punkt 1.19. Om sökanden under betalningsåret ansökt om återbäring för minst en av inkomsterna som nämns i ansökan hos utbetalaren (s.k. rättelse under utbetalningsåret), ska du i punkt 1.20 kryssa för ”Ja”.

Om sökanden har tidigare ansökt om återbäring av källskatt hos Skatteförvaltningen för minst en av inkomsterna som nämns i ansökan ska du kryssa för ”Ja” i punkt 1.21.

Om Skatteförvaltningen har meddelat beslut om sökandens tidigare ansökningar, ska du ange dessa besluts registrerings- eller beslutsnummer i punkt 1.24.

1.22 Har sökanden ett fast driftställe i Finland?

Den här blanketten är huvudsakligen avsedd för utländska samfund som inte har fast driftställe i Finland. Om sökanden har ett fast driftställe i Finland och inkomsterna hänförs till detta fasta driftställe, ska inkomsterna och den uttagna källskatten på dem deklareras på inkomstskattedeklarationen 6U. Läs mer om fast driftställe i inkomstbeskattningen.

1.23 Grunden för återbäring av källskatt

Om återbäringen av källskatt baserar sig på ett skatteavtal mellan sökandens hemviststat och Finland ska du kryssa för alternativet ”på basis av skatteavtalet mellan sökandens hemviststat och Finland”. Ur sökandens hemortsintyg ska det framgå att sökanden är skattskyldig i sin hemviststat på det sätt som skatteavtalet avser.

Om sökanden åberopar de grundläggande friheterna inom EU, såsom kapitalets fria rörlighet eller etableringsfrihet, och anser ha blivit utsatt för diskriminering vid källbeskattningen ska du kryssa för alternativet ”på basis av EU-rätten”. Kryssa för det här alternativet också om sökandens yrkande baserar sig på ett EU-direktiv. Ange noggrannare motiveringar på en fritt formulerad bilaga.

I andra fall ska du kryssa för alternativet ”på annan grund”. Bifoga en fritt formulerad motivering till varför källskatten ska återbäras.

2 Uppgifter om det befullmäktigade ombudet

När sökanden har ett ombud skickar Skatteförvaltningen beslutet och eventuella utredningsbegäranden till den adress som du meddelar i den här punkten. Om sökanden representeras av flera ombud ska du i den här punkten ange uppgifterna för det ombud till vars adress du vill att beslut och utredningsbegäranden ska skickas, även om ett annat ombud undertecknar ansökan. Bifoga också till ansökan den fullmakt som har getts åt ombudet. Undertecknaren av fullmakten ska ha firmateckningsrätt för samfundet.

Punkt 2.2 ”Ombudets identifierare” är inte obligatorisk, men den kan användas för att specificera alla återbäringsansökningar från ett visst ombud. Med hjälp av identifieraren kan ombudet exempelvis kontrollera i vilken behandlingsfas en viss ansökan är. Ombudets identifierare kan vara till exempel ett FO-nummer, skatteregistreringsnummer (TIN) som ett annat land beviljat eller en beteckning som en annan myndighet har beviljat.

3 Kontonummer för återbäringen

Ange i den här punkten bankkontot till vilket sökanden vill ha återbäringen.

Vid betalningar inom det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) ska du ange kontoinnehavarens namn, kontonumret i IBAN-format samt bankens BIC-kod.

Vid betalningar utanför SEPA-området ska du förutom kontoinnehavaren och kontonumret ange den landsspecifika clearingkoden samt mottagarbankens namn och adress.

Du kan vid behov också ange en referens som du vill ha, Skatteförvaltningen uppger referensen då återbäringen betalas. Med hjälp av referensen är det lättare för sökanden att identifiera exempelvis på ett kontoutdrag en återbäring som Skatteförvaltningen betalat.

4 Uppgifter om inkomsten

Ange i den här punkten uppgifter om dividend-, ränte- eller royaltyinkomster. Kryssa för i punkt 4 vilken inkomst ansökan gäller. Om ansökan gäller källskatt på dividendinkomst, gå efter det till punkt 5. Om ansökan gäller källskatt på ränte- eller royaltyinkomst, gå till punkt 6. Om det handlar om en återbäring av kapital ska du kryssa för punkten ”på dividend” och till ansökan bifoga en fritt formulerad utredning om återbäringen av kapital.

5 Dividendinkomster

5.1 Grunden för dividendinkomst

Om dividenden har betalats till sökanden på basis av förvaltarregistrerade aktier eller sökandens direkta aktieinnehav, ska du kryssa för respektive punkt. Fortsätt att fylla i blanketten i punkt 5.7.

5.2–5.6 Uppgifter om fonden eller sammanslutningen

Om du har mottagit dividenden via en fond eller sammanslutning ska du kryssa för respektive punkt och fylla i fondens eller sammanslutningens uppgifter i punkterna 5.2–5.6. Om sammanslutningen eller fonden har bytt namn ska du också ange det nuvarande namnet. Bifoga till ansökan en redogörelse för sökandens ägarandel i fonden eller sammanslutningen.

Exempel 1: Sökanden är andelsägare i en österrikisk placeringsfond. Fonden anses i Österrikes lagstiftning vara en genomgångsenhet. Sökanden och den verkliga förmånstagaren är andelsägaren i fonden, inte placeringsfonden som är genomgångsenhet. Kryssa i 5.1 för alternativet ”via en fond” och fyll i uppgifterna om fonden som är en genomgångsenhet i punkterna 5.2–5.6.

Exempel 2: Sökanden är delägare i en amerikansk sammanslutning av typen LP. Om dividenden har betalats till delägaren via sammanslutningen ska du i punkt 5.1 kryssa för alternativet ”som sammanslutningsdelägare” och fylla i sammanslutningens uppgifter i punkterna 5.2–5.6. Om sökanden å andra sidan är sammanslutningen av typen LP ska du till ansökan bifoga en lista över sammanslutningens delägare. 

5.7–5.9 Uppgifter om betalaren

Fyll i betalarens namn i den form som det står på det kvitto eller kontoutdrag som gäller dividendutbetalningen. Om betalaren är ett offentligt noterat bolag ska du i punkt 5.8 ange även värdepapprets ISIN-kod. ISIN-koden är en uppgift som behövs för att identifiera betalaren. Om betalaren är ett onoterat bolag, ska du i punkt 5.7 ange betalarens namn och även dennes FO-nummer (om du vet det).

5.10–5.14 Uppgifter om utbetalningen

Ange dividenderna i euro. Om det finns flera dividendposter ska du använda bilageblankett 6167r. Fyll endast i uppgifterna för en räkenskapsperiod på en bilageblankett. Du kan fylla i så många bilageblanketter som behövs. Den dividendpost du antecknat på den egentliga blanketten (blankett 6163r) ska inte anges på nytt på bilageblankett 6167r.

Observera att betalningsdagen i punkt 5.10 avser den dag som betalaren har angett som dag för utbetalning av dividendinkomsterna på sin bolagsstämma. Med betalningsdagen avses alltså inte dagen då pengarna har betalats på dividendtagarens konto.

Ange i punkt 5.11 antalet aktier och i punkterna 5.12–5.14 dividendens bruttobelopp, beloppet av skatt som ursprungligen tagits ut samt det skattebelopp som du ansöker i återbäring. Om en del av den uttagna skatten redan har återbetalats till sökanden ska du emellertid i punkt 5.13 ange totalbeloppet av skatt som tagits ut.

Exempel: En källskatt på 30 % har tagits ut på sökandens inkomst. Källskatten belopp har varit 1 000 euro. Betalaren har redan under utbetalningsåret rättat ärendet och betalat hälften av skatten, dvs. 500 euro, i återbäring. Nu ansöker sökanden av Skatteförvaltningen om en återbäring på den källskatt som finns kvar (500 euro dvs. 15 % av inkomsten). Anteckna 1 000 euro som beloppet som tagits ut i skatt och 500 euro som beloppet som ansöks som återbäring.

5.9–5.15: Uppgifter om dividendbetalningen

Ange dividenderna i euro. Om det finns flera dividendposter ska du använda bilageblankett 6167r. Fyll endast i uppgifterna för en räkenskapsperiod på en bilageblankett. Du kan fylla i så många bilageblanketter som behövs. Observera att den dividendpost du antecknat på den egentliga blanketten (blankett 6163r) inte ska anges på nytt på bilageblankett 6167r. Formen för betalarens namn ska vara enligt listan i slutet av denna ifyllningsanvisning. I listan har det räknats upp finländska dividendutbetalare. Om dividendutbetalarens namn inte finns på listan ska du skriva in namnet i den form som det har skrivits på det kvitto eller kontoutdrag som anknyter till dividendutbetalníngen. Kom också ihåg att ange om betalaren är ett offentligt noterat bolag eller inte. När du anger uppgifter om dividendutbetalningen ska du observera att betalningsdagen avser den dag som bolaget har meddelat som betalningsdag på sin bolagsstämma. Med betalningsdagen avses alltså inte dagen då pengarna har betalats till dividendtagarens konto. Ange också dividendens bruttobelopp, den skatt som ursprungligen har tagits ut på dividenden samt det skattebelopp som ansökan om återbäring gäller. Om sökanden redan har fått tillbaka en del av skatten som har tagits ut ska du i punkt 5.14 ändå ange hela den skatt som ursprungligen har tagits ut.

Exempel: En källskatt på 30 % har tagits ut på sökandens inkomst. Källskatten belopp har varit 1 000 euro. Betalaren har redan under utbetalningsåret rättat ärendet och betalat hälften av skatten, dvs. 500 euro, i återbäring. Nu ansöker sökanden av Skatteförvaltningen om en återbäring på den källskatt som finns kvar (500 euro dvs. 15 % av inkomsten). Anteckna 1 000 euro som beloppet som tagits ut i skatt och 500 euro som beloppet som ansöks som återbäring.

5.15–5.17 Belopp som söks i återbäring, sammanlagt

Ange i dessa fält de sammanräknade uppgifterna om dividendposter på basis av vilka du ansöker om återbäring. Ange alltså det sammanlagda bruttobeloppet av dividendposter som du angett på blanketterna 6163r och 6167r, det sammanlagda beloppet av uttagen skatt och det sammanlagda beloppet av skatt som du ansöker i återbäring. Om du ansöker om återbäring av en enda dividendpost ska du i punkterna 5.15–5.17 ange samma belopp som i punkterna 5.12–5.14.

Exempel 1: Sökanden har anmält uppgifterna för dividend från bolag A på blankett 6163: dividendbelopp i brutto 1 000 euro, beloppet av uttagen skatt 300 euro och belopp som söks i återbäring 150 euro. Ytterligare har sökanden använt bilageblankett 6167 för att ange uppgifterna om dividend från bolag B: dividendbelopp i brutto 5000 euro, beloppet av uttagen skatt 150 euro och belopp som söks i återbäring 75 euro. Sökanden uppger på blankett 6163r i punkterna 5.15–5.17 summan av dividenderna från bolag A och bolag B: dividendens bruttobelopp 1 500 euro, beloppet av uttagen skatt 450 euro och beloppet som söks i återbäring 225 euro.

Exempel 2: Sökanden ansöker om återbäring endast på dividend från bolag A. Sökanden anger dividenduppgifterna på blankett 6163r i punkterna 5.12–5.14: dividendens bruttobelopp 1 000 euro, beloppet av uttagen skatt 300 euro och beloppet som söks i återbäring 150 euro. Sökanden fyller i samma uppgifter i punkterna 5.15–5.17: dividendens bruttobelopp 1 000 euro, beloppet av uttagen skatt 300 euro och beloppet som söks i återbäring 150 euro.

5.18 Förmedlarbanker

Uppge här alla banker som förmedlat dividend till den slutliga mottagaren, dvs. sökanden. Om flera banker har anlitats för att betala ut dividendposter som ansökan gäller, ska du redogöra för förmedlarbankernas kedja separat för varje dividendpost i en fritt formulerad bilaga.

Exempel: Bank C betalar ut dividend till den slutliga mottagaren dvs. sökanden. Bank C har mottagit dividenden från den utländska kontoförvaltaren Bank B. Bank B har mottagit dividenden från den finländska kontoförvaltaren Bank A som betalar ut dividenden i stället för det utbetalande bolaget. Ange i punkt 5.18 namnen på alla förmedlarbanker. Skriv då att förmedlarbankerna är Bank A, Bank B och Bank C.

5.19 Bilageblankett 6167r

Du ska lämna detaljerade uppgifter om varje enskild dividendpost. Om du ansöker om återbäring av källskatt för flera olika dividendposter ska du fylla i bilageblankett 6167r. Det finns en separat ifyllningsanvisning för bilageblanketten i slutet av denna sida. För att anmäla dividendposter ska du använda endast blankett 6163r och 6167r.

6 Ränte- eller royaltyinkomster

Fyll i den här delen om inkomsten utgör ränte- eller royaltyinkomst i stället för dividendinkomst. Följ samma instruktioner som i punkterna 5.7–5.14 där uppgifterna som lämnas gäller dividendutbetalning.

7 Aktielån och inkomstens egentliga förmånstagare

Kryssa för punkterna i 7.1–7.4 enligt typ av inkomst och sökandens situation.

Dividendinkomster

Om sökanden var den faktiska förmånstagaren för de dividender som ansökan avser och aktierna inte var en del av ett avtalsarrangemang, ska du kryssa för ”Ja” i punkt 7.1.

Kryssa för ”Ja” i punkterna 7.2–7.3 om aktierna eller en del av aktierna som avses i ansökan om källskatt till exempel utgör en del av en totalavkastningsswap, en futur eller ett annat derivatarrangemang eller om aktierna har lånats eller de på något annat sätt har varit en del av något annat avtalsarrangemang. Om du kryssade för ”Ja” i antingen punkt 7.2 eller 7.3 ska du bifoga ett eventuellt avtal om låne- eller avtalsarrangemang och en fritt formulerad redogörelse för på vilka grunder sökanden anser sig vara den faktiska förmånstagaren för dividenden.

Om du kryssar för ”Nej” i punkt 7.4 ska du till ansökan bifoga en motivering till varför sökanden trots detta borde få källskatteåterbäring.

Om du är osäker kan du lämna blankt i dessa punkter.

Hemvistintyg

Bifoga alltid till ansökan sökandens hemvistintyg. Om skattemyndigheten har utfärdat hemvistintyget, kryssa för respektive punkt. Om sökanden av någon anledning inte får skattemyndighetens hemvistintyg, ska du inte kryssa för punkten utan i stället bifoga ett annat registreringsintyg samt en redogörelse för varför hemvistintyget inte kunde beviljas.

Fullmakt och firmateckningsrätt

Om sökanden har bemyndigat ett ombud att representera sökanden ska du kryssa för respektive punkt. Bifoga fullmakten till din ansökan. Ge också en utredning över namnteckningsrätten för den person eller de personer som undertecknat ansökan eller fullmakten, t.ex. ett handelsregisterutdrag, en stiftelseurkund eller ett annat dokument.

Ytterligare instruktioner för specialsituationer

 Paraplyfonder

Med en paraplyfond avses en fond som delar upp sig på flera underandelsserier eller underordnade fonder, men så att de underordnade fonderna juridiskt är en del av huvudfonden. Juridiskt finns det alltså bara en fond.

Sett utifrån är en paraplyfond en juridisk helhet. Därför är utgångspunkten att återbäringen av källskatt betalas till huvudfonden. Därför måste även ansökan om återbäring av källskatt fyllas i i huvudfondens namn. I fråga om paraplyfonder är det dock viktigt att du specificerar i en fritt formulerad bilaga, vilka underordnade fonder har tagit emot dividenderna. Om delfonder har olika kedjor av förmedlarbanker, ska du dessutom bifoga en redogörelse för dessa.

Om du vill få separata beslut för varje delfond ska du fylla i separata ansökningar för varje fond, dvs. specificera vilken delfond ansökan gäller. Även i detta fall ska du fylla i ansökan i huvudfondens namn men ange i en fritt formulerad bilaga till ansökan vilken delfonds dividender ansökan gäller.

OBS! I vissa stater är delfonder separata skattskyldiga och de beviljas hemvistintyg i sitt eget namn. I sådana undantagssituationer gör upp ansökan i delfondens namn och fyll i uppgifterna i ansökan ur delfondens synvinkel.

Pensionsanstalter och livförsäkringsbolag

Om sökanden är en utländsk pensionsanstalt eller ett utländskt livförsäkringsbolag ska du fylla i alla andra uppgifter på blankett 6163r, men lämna blankt i punkterna 5.7–5.14 som gäller dividendposten. Däremot ska du i punkt 5.15 fylla i totalbeloppet som söks i skatteåterbäring efter avdrag. Då behöver du inte fylla i bilageblankett 6167r, utan bifoga en uträkning av alla inkomstposter och uttagna källskatter. I bilagan ska du också redogöra för avdrag och avdragsgrunderna. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning om Källbeskattning av dividender från utländska pensionsanstalter som tillhandahåller lagstadgade pensioner.

Se också Skatteförvaltningens nyhet om HFD:s beslut som gäller ärendet

Kom dock ihåg att fylla i frågan om förmedlarbanker i punkt 5.16. Om det finns flera olika förmedlarbankskedjor i dividendposterna ska du utreda kedjorna i en fritt formulerad bilaga.

Depåbevis (t.ex. ADR)

Depåbevis (på engelska ”depositary receipt”) är ett separat värdepapper som representerar rätt till aktien enligt ett relationstal. Depåbevis är föremål för handel på börsen såsom andra aktier. Exempelvis American Depositary Receipt (ADR) är depåbevis som säljs och köps på vissa amerikanska börser (vanligtvis AMEX, NYSE och Nasdaq).

Om ansökan gäller dividendinkomst som har betalats på basis av ett depåbevis ska du till ansökan bifoga en fritt formulerad redogörelse för ärendet. Bifoga till ansökan även en verifikation på att dividenden har betalats till innehavaren av depåbeviset. Observera att Skatteförvaltningen betalar ut återbäringen i euro, även om dividenden har betalats ut i någon annan valuta.

Så här fyller du i bilageblankett 6167r

1 Uppgifter om sökanden

1.1 Sökandens officiella namn

Skriv sökandens namn i samma form som det var på ansökningsblankett 6163r.

1.2 Skatteregistreringsnummer i hemviststaten (TIN)

Skriv sökandens skatteregistreringsnummer eller något annat registernummer i samma form som det var på ansökningsblankett 6163r.

1.3–1.4 Sökandens räkenskapsperiod

Ange den räkenskapsperiod under vilken dividenderna har betalats till sökanden. Ange på blanketten bara sådana dividender vars betalningsdag har infallit under denna räkenskapsperiod. Om du ansöker om återbäring av källskatt för dividender som betalats ut under flera räkenskapsperioder ska du fylla i uppgifterna för en räkenskapsperiod på den egentliga ansökningsblanketten 6163r och en egen bilageblankett 6167r för de övriga räkenskapsperioderna. Fyll i så många bilageblanketter som behövs.

Exempel: Dividend har betalats till sökanden 1.5.2014, 1.5.2015 och 3.5.2016. Sökandens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Sökanden fyller i blankett 6163r och anger på den uppgifterna för den dividendpost som betalades 1.5.2014. Sökanden anger 1.1.2014–31.12.2014 som räkenskapsperiod. Dessutom fyller sökanden i två bilageblanketter 6167r. På den ena anmäler sökanden den dividendpost som betalades 1.5.2015 och anger att räkenskapsperioden är 1.1.2015–31.12.2015. På den andra anmäler sökanden den dividendpost som betalades 3.5.2016 och anger att räkenskapsperioden är 1.1.2016–31.12.2016.

2 Specifikation av dividendposter

Fyll i blankettanvisningen 6163r för punkterna 5.7–5.14.