Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter inom jordbruket för skatteåret 2021, blankettanvisning

Du kan ansöka om återbäring av punktskatt i MinSkatt eller med blankett 3311r (Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter). Du kan också skicka din ansökan i filformat i e-tjänsten Ilmoitin.fi, om ditt ekonomiförvaltningsprogram har denna funktion. Om du ansöker på en pappersblankett ska du skicka ansökan till adressen på blanketten.

Fysiska personer, juridiska personer eller en sammanslutning av fysiska och juridiska personer har rätt till återbäring.

Tidsfrist för ansökan

Ansökan ska lämnas senast 28.2.2022. Samfund och samfällda förmåner ska dock lämna sin ansökan inom fyra månader efter utgången av skatteåret 2021. Tidsfristen för ansökan kan inte förlängas.

Återbäring ansöks per skatteår

Man ansöker om återbäring separat för varje skatteår. Skatteåret är i allmänhet ett kalenderår. Om räkenskapsperioden för en bokföringsskyldig inte är ett kalenderår består skatteåret av den eller de räkenskapsperioder som går ut under kalenderåret.

Du kan ansöka om återbäring med endast en ansökan, även om du har använt energi i flera verksamhetsenheter på olika orter.

Punktskatt återbärs inte om återbäringsbeloppet understiger 50 euro.

Bokföringen och anteckningarna ska vara sådana att rätten till återbäringen kan konstateras på basis av dem.

Du får inte återbäring för all verksamhet

Du beviljas inte återbäring av punktskatt för följande:

 • privata hushåll
 • skogsbruk och renskötsel
 • maskinentreprenad
 • gårdsbruksturism
 • uthyrning på gårdsbruksenheten
 • annan verksamhet som inte är sådant jordbruk som avses i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
 • privat bruk av brännolja, även om brännoljan har skaffats för yrkesmässig växthusodling.

Om den sökande har lämnat bristfälliga eller oriktiga uppgifter för skatteåterbäringen kan hen påföras en felavgift på 50–1 000 euro.

Läs mer om energiskatt

1 Uppgifter om sökanden

Ange här sökandens namn och person- eller FO-nummer samt skatteåret. Skatteförvaltningen hämtar adressuppgifterna direkt från kundregistret. Om adressen har ändrats ska du göra en separat anmälan om detta på Postens webbtjänst.

Företagets storleksklass

Anteckna företagets storleksklass med en siffra:

1 = Små och medelstora företag (omsättningen högst 50 miljoner euro eller balansräkningen högst 43 miljoner euro och färre än 250 anställda)
2 = Stora företag (omsättningen över 50 miljoner euro eller balansräkningen över 43 miljoner euro och minst 250 anställda).

2 Grunden för att ni anser att jordbruk eller växthusodling bedrivs yrkesmässigt

Yrkesmässig jordbruksidkare

Med en yrkesmässig jordbruksidkare avses en person, ett samfund eller en sammanslutning som under skatteåret erhållit något av de följande stöden:

 • direktstöd från EU
 • kompensationsbidrag
 • miljöstöd för jordbruket
 • nationellt stöd som baserar sig på åkerarealen, antalet djur, produktionsmängden, referenskvantiteten för stöd frikopplad från produktionen eller på lagermängderna för trädgårdsprodukter (med undantag för stödet för renhushållning enligt 14 § i lagen om nationella stöd).

Som yrkesmässig jordbruksidkare betraktas också den som utövar spannmålstorkning. Endast den kan ansöka om återbäring som får något av de ovan nämnda stöden eller utövar spannmålstorkning. Kryssa för punkten om du anser att du har rätt till återbäring som spannmålstorkare.

Yrkesmässig växthusodling

Markera punkten om du anser att du idkar yrkesmässig växthusodling.

Med yrkesmässig växthusodling avses att

 • trädgårdsväxter odlas i en byggnad
 • byggnaden är av permanent karaktär
 • byggnaden är täckt med ett material som släpper genom ljus
 • byggnaden har uppvärmningsapparatur.

3 Brännolja som har använts i jordbruket

Specificera i punkten användningen av brännolja för jordbruket och för växthusodlingen.

Med jordbruk avses i ansökan följande verksamheter på sökandens gård

 • odling av jordbruks- och trädgårdsväxter, trädesbruk, skötsel av åker som inte odlas
 • produktion av husdjursprodukter, produktionsdjurshållning, biodling, hästhushållning
 • lagring, förberedelse för saluföring och packning av de jordbruks- och trädgårdsprodukter som producerats på gården samt spannmålstorkning.

Odlingen av jordbruks- och trädgårdsväxter omfattar odling på friland och i växthus samt anknytande odlingsåtgärder och produktion av plantor. De viktigaste jordbruksgrödorna är spannmål, olje-, protein-, fiber- och energiväxter, sockerbeta, potatis samt vall- och vallbaljväxter. Trädgårdsväxter är bland annat grönsaker, kryddörter, medicinalväxter och bär-, frukt- och prydnadsväxter.

Produktion som inom husdjursproduktionen berättigar till punktskatteåterbäring är mjölkproduktion, nötköttsproduktion, annan nötkreatursskötsel, svinuppfödning och fjäderfäskötsel (ägg- och fjäderfäköttproduktion inklusive produktion av moderdjur och ungar), får- och getskötsel, hållande av animalieproduktionsdjur samt hästhushållning, dock inte verksamhet av hobbykaraktär.

Förberedelse för saluföring är åtgärder som vidtas på gårdsbruksenheten för att göra jordbruks- och trädgårdsprodukterna lämpliga för försäljning eller förädling. Förberedelse för saluföring är exempelvis stämpling av ägg, avlägsnande av produkter som inte lämpar sig för försäljning samt sortering av produkter.

a) Annat jordbruk än växthusodling

Anteckna i denna punkt lätt och tung brännolja samt biobrännolja som använts för annat jordbruk än växthusodling under skatteåret 2021.

b) Växthusodling

Anteckna i denna punkt lätt och tung brännolja samt biobrännolja som använts för växthusodling under skatteåret 2021.

4 Elström som har använts för jordbruk

Anteckna i denna punkt den elström enligt punktskatteklass I som använts i jordbruket under skatteåret 2020. Anteckna inte elström enligt punktskatteklass II eftersom den inte berättigar till återbäring av punktskatt.

5 Ekonomiska svårigheter

Ett företag som ansöker om återbäring av punktskatt på energiprodukter är i ekonomiska svårigheter om företaget exempelvis har försatts i konkurs eller om företagets saneringsförfarande har förfallit eller om aktiebolaget har förlorat mer än hälften av sitt aktiekapital till följd av anhopade förluster.

Läs närmare information om att vara i ekonomiska svårigheter i den detaljerade anvisningen Statligt stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i punktbeskattningen.