8A Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av samfund, blankettanvisning 2021

Med blankett 8A görs en s.k. värdejämförelse för värdepapper som hör till bolagets andra tillgångar än omsättnings- och investeringstillgångar. För dessa värdepapper jämförs de icke-avskrivna anskaffningsutgifterna och jämförelsevärdena (f.d. beskattningsvärdena). Värdena måste jämföras eftersom det värde som är större används vid beräkningen av nettoförmögenheten och således också vid beräkningen av det matematiska värdet för aktierna för år 2021.

Jämför värdena på alla offentligt noterade värdepapper, andelar i placeringsfonder och icke-noterade aktier.

Jämförelsevärdet för offentligt noterade värdepapper är 70 % av slutkursen på bolagets bokslutsdag. Kontrollera gamla kursuppgifter (Nasdaqomxnordic). Där kan du söka kursuppgifter enligt bolagets bokslutsdag.

Jämförelsevärdet för andelar i placeringsfonder är 70 % av det gängse värdet vid utgången av kalenderåret.

Jämförelsevärdet för en icke-noterad aktie framgår av bolagets beskattningsbeslut.

Exempel: Om samfundets räkenskapsperiod går ut 1.1–30.9.2021 ska du använda i värdejämförelsen av icke-noterade aktier värdepapperets jämförelsevärde för år 2020. Om samfundets räkenskapsperiod går ut senare (1.10–31.12.2021) ska du använda det beskattningsvärde som har fastställts för år 2021.

Jämförelsevärdet för andra än offentligt noterade aktier och beskattningsvärdet för sådana andelar i andelslag som hör till jordbruket.
Aktiens årliga jämförelsevärden finns på sidan Andra offentliga uppgifter

Anvisning för pdf-tabeller:

  1. Öppna tabellen, klicka på den högra musknappen och välj Sök (Find) eller använd tangentkombinationen Ctrl + F.
  2. Ange företagets FO-nummer eller namn i sökrutan
  3. Klicka på knappen Sök så kommer du till den punkt i webbläsaren där FO-numret eller namnet förekommer.

Jämförelsevärdet för en icke-noterad utländsk aktie beräknas på motsvarande sätt som för värdet på inhemska aktier, dvs. på basis av det utländska bolagets nettoförmögenhet.

Jämförelsevärdet för lägenhetsaktier som anskaffats före 1.1.2006 är detsamma som beskattningsvärdet för 2005. Något separat jämförelsevärde har inte fastställts för lägenhetsaktier som anskaffats 1.1.2006 eller därefter. I dessa fall anges också i kolumnen Jämförelsevärde den anskaffningsutgift som inte avskrivits i inkomstbeskattningen.

Beskattningsvärden på bostads- och fastighetsaktier för år 2005

Också icke-noterade masskuldebrev, optionsrätter och andelar i andelslag saknar ett särskilt jämförelsevärde. Ange också i dessa fall i kolumnen Jämförelsevärde den anskaffningsutgift som inte avskrivits i inkomstbeskattningen.

Räkna ut de icke-avskrivna anskaffningsutgifterna och jämförelsevärdena skilt för varje tillgångsslag och anteckna dem i respektive punkt, dvs. Anläggningstillgångar sammanlagt, Finansieringstillgångar sammanlagt, Övriga tillgångar sammanlagt samt Övriga långfristiga placeringar (ISkL) sammanlagt, om samfundet fortfarande har en förvärvskälla för övrig verksamhet.

Räkna ut det sammanlagda beloppet av alla anskaffningsutgifter som inte avskrivits i beskattningen och ange summan i punkten Anskaffningsutgifter som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen sammanlagt. Ange summan av jämförelsevärdena i punkten Jämförelsevärden sammanlagt.

För alla värdepapper som hör till anläggnings- eller finansieringstillgångar samt övriga tillgångar eller övriga långfristiga placeringar (s.k. ISkL-förvärvskälla) anges i förmögenhetsuträkningen på skattedeklaration 6B antingen jämförelsevärdet eller den anskaffningsutgift som avskrivits vid inkomstbeskattningen, beroende på vilket av beloppen i punkten Sammanlagt (Anskaffningsutgifter som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen sammanlagt eller Jämförelsevärden sammanlagt) är större. Välj det högre värdet och överför anläggningstillgångarnas andel till skattedeklaration 6B i uträkningen av förmögenhet, del 9 Tillgångar i punkten Värdepapper bland anläggningstillgångar, mellansumman för de värdepapper som utgör finansieringstillgångar till punkten Finansiella värdepapper och mellansumman för de värdepapper som hör till övriga tillgångar till punkten värdepapper i del Övriga tillgångar.

Jos samfundet är ett allmännyttigt aktiebolag har det fortfarande en förvärvskälla för övrig verksamhet. Allmännyttiga aktiebolag deklarerar mellansumman av värdepapper som utgör övriga långfristiga placeringar i skattedeklaration 6B under Övriga tillgångar, punkten Värdepapper.