Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

2C Skattedeklaration för skogsbruk: deklarationsanvisning 2021

Skogsbrukets skattedeklaration lämnas av fysiska personer, dödsbon och av dessa bildade beskattningssammanslutningar som idkar skogsbruk.

Du kan lämna skattedeklarationen för skogsbruk i MinSkatt. På blankettsidan får du blanketten vid behov.

De utsatta datumen för skattedeklarationen för skogsbruk är följande:

 • Om du enbart idkar skogsbruk, lämna in skattedeklarationen för skogsbruk senast 28.2.2022.
 • Om du också idkar jordbruk eller näringsverksamhet, lämna in skattedeklarationen för skogsbruk senast 1.4.2022.
 • Om du är begränsat skattskyldig, lämna in skattedeklarationen för skogsbruk senast 24.5.2022.

Se anvisningarna om hur man deklarerar och betalar momsen

Om du korrigerar en tidigare inlämnad skattedeklaration för skogsbruk ska du lämna en alldeles ny skattedeklaration som ersätter den ursprungliga deklarationen. Lämna alla de tidigare inlämnade uppgifterna på nytt. Det räcker alltså inte att du bara korrigerar den felaktiga uppgiften eller lägger till en ny uppgift.

Uppgifterna som deklareras ska grunda sig på anteckningar: Läs mer om anteckningar inom skogsbruket.

Innehåll:

Uppgifter om den skattskyldige
I Uträkning av skogsbrukets kapitalinkomst
II Utfört leveransarbete
III Uppföljning av skogsavdraget
IV Reserveringar som inte intäktsförts
Annat att observera

Uppgifter om den skattskyldige

Namn och FO-nummer eller personbeteckning

Namn och FO-nummer eller personbeteckning för den som lämnar in skattedeklarationen.

Vardera makens andelar av skogsegendomen %

Makarnas ägarandelar av skogsegendomen har redan antecknats på blanketten. Läs mer om makars skattedeklaration för skogsbruk.

I Uträkning av skogsbrukets kapitalinkomst

1 Inkomster av virkesförsäljning

Specificera här inkomsterna av virkesförsäljning under skatteåret:

 • punkt 1.1: inkomster av rotförsäljning
 • punkt 1.2: inkomster av leverans- och kontantförsäljning
 • punkt 1.3: inkomster av brännved och julträd som sålts direkt till hushåll.

Anteckna i slutet av raden det sammanlagda beloppet av inkomster av virkesförsäljning.

Du har inkomst av virkesförsäljning om du från egen skog säljer

 • stockar
 • stolpar
 • massaved
 • ved
 • småved
 • flis eller annat energivirke
 • julträd, prydnadskvistar e.d.

Som inkomst av virkesförsäljning räknas också alla pristillägg (t.ex. bonusar) som du har fått i form av pengar eller pengarnas värde.

Om du har kommit överens med ett bolag som köper virke om en sådan finansieringstjänst för virkeshandel där virkesförsäljningsfordran överförs till banken, utgör den köpesumma av virkesförsäljningsfordran som banken betalat in på ditt konto inkomst av rotförsäljning.

Ange alltid försäljningsinkomsterna utan momsens andel. Dra inte av från försäljningsinkomsten den förskottsinnehållning som virkesköparen har verkställt.

Exempel: En momsskyldig skogsägare har 20.12.2020 ingått ett avverkningsavtal, dvs. en rotförsäljning, med ett skogsbolag. Skogsbolaget har betalat köpesumman i januari 2021. I betalningsverifikationen har summan specificerats enligt följande:

Inkomst av virkesförsäljning 10 000 e
Mervärdesskatt + 2 400 e
Förskottsinnehållning - 1 900 e
Betalas 10 500 e

I punkt 1.1 ska du anteckna 10 000 euro som rotförsäljningsinkomst. Ange mervärdesskattens andel 2 400 euro separat i anteckningarna. Mervärdesskatten ska räknas med i momspliktiga försäljningar för kalenderåret 2021 och deklareras i momsdeklarationen.

2 Värdet av leveransarbete

Räkna ut leveransarbetets sammanlagda värde i punkt 13. Anteckna beloppet som avdrag från försäljningsinkomst av virke i denna punkt 2(i slutet av raden).

Ange i underpunkt 2.2 den del av leveransarbetets värde som hänför sig till brännved och julträd som sålts direkt till hushåll. Ange i underpunkt 2.1 leveransarbetets värde som hänför sig till andra inkomster av leverans- och kontantförsäljningar.

Leveransarbetets värde kan inte vara större än motsvarande inkomst av virkesförsäljning. Till exempel kan värdet av leveransarbete för brännved och julträd vara högst lika stort som den försäljningsinkomst som du har fått på dem.

Om avverkningen eller transporten av det virke som har sålts genom leveransförsäljning utförs av en utomstående person eller t.ex. en skogsvårdsförening, betraktas arbetet inte som leveransarbete. Ange i punkt 7 de utgifter som uppstått då du har låtit utomstående utföra arbetet.

Läs mer om hur leveransarbetets värde räknas ut i punkt 13 (Leveransarbetets värden sammanlagt) i deklarationsanvisningen.

3 Försäkrings- och älgskadeersättningar samt skogsbrukets understöd

Punkt 3.1: försäkringsersättningar som fåtts på grund av skogsskada. Dra inte av från ersättningen den förskottsinnehållning som försäkringsbolaget har verkställt.

Punkt 3.2: ersättningar som fåtts för älgskador och andra eventuella skadeersättningar som hänför sig till skogsbruket.

Punkt 3.3: skogsbrukets alla understöd som betalats till dig under året. Exempelvis Kemerastöd (stöd som har fåtts med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk) och stöd för beskogning av impedimentmark utgör skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk.

Räkna ut totalbeloppet av försäkringsersättningar, älgskadeersättningar och stöd för skogsbruk och anteckna det i slutet av raden.

4 Virke från egen skog

Anteckna värdet av virke från egen skog enligt användningsändamål:

 • punkt 4.1: använts inom jordbruket
 • punkt 4.2: använts för näringsverksamheten
 • punkt 4.3: privat bruk.

Ange summan av dessa i slutet av raden.

Foga till anteckningarna en redogörelse för användningen av virket och dess värde. Värdet av virke för näringsverksamhet bestäms enligt dess gängse värde, dvs. enligt leveransförsäljningsvärdet. Räkna ut värdet av virke för jordbruk eller privat bruk med hjälp av rotprisvärdet.

Även vederlagsfri överlåtelse av avverkningsrätt utan mark betraktas som skattepliktigt uttag för eget bruk som ska deklareras i punkt 4.3 och vars värde beräknas utgående från rotprisvärdet.

Värdet av brännved för uppvärmning av bostadshus och annat gagnvirke från egen skog är skattefritt och behöver inte deklareras i skattedeklarationen för skogsbruk.

När man från egen skog tar virke för att bygga och reparera produktionsbyggnader inom jordbruket eller näringsverksamheten, tillämpas i beskattningen s.k. tyst kvittning. Detta betyder att virkets värde inte antecknas som inkomst av skogsbruk, men det kan inte heller dras av i beskattningen av jordbruk eller näringsverksamhet.

5 Skogsavdrag och reserveringar

Redovisa detaljerade uppgifter om skogsavdraget i anteckningarna och i punkterna 14–20 i skattedeklarationen.

Punkt 5.1: beloppet av skogsavdrag som görs under skatteåret och som räknas ut i punkt 19.

Punkt 5.2: beloppet av utgiftsreservering som görs under skatteåret.

Med hjälp av utgiftsreserveringen kan du överföra en del av skogsbrukets kapitalinkomster som du fått under skatteåret så att de beaktas som intäkt under påföljande år. Utgiftsreserveringen kan användas för att täcka utgifter som under dessa år förorsakas av skogsbruket. Räkna ihop kapitalinkomster av skogsbruk från skattedeklarationens punkter 1, 3 och 4 och dra av värdet av leveransarbete (punkt 2) och skogsavdraget (punkt 5.1) från summan. Från den kapitalinkomst av skogsbruk som blir kvar kan du göra en utgiftsreservering som är högst 15 %.

Punkt 5.3: beloppet av skadereservering som görs under skatteåret.

Du kan göra en skadereservering utifrån en försäkrings- eller skadeersättning som du fått på grund av en skogsskada. Skadereserveringen kan vara högst lika stor som utgifterna för förnyelse av den skadade skogen. Foga till anteckningarna en tillförlitlig redogörelse för beloppet av dessa förnyelseutgifter.

Räkna ut totalbeloppet av reserveringar och skogsavdrag och anteckna det i slutet av raden. Läs mer om uppföljning av skogsavdraget i detaljanvisningen under III Uppföljning av skogsavdraget.

6 Övriga poster som anses utgöra kapitalinkomst

Punkt 6.1: den del av utgifts- och skadereserveringar som gjorts under tidigare år och som du beaktar som intäkt för skatteåret.

Reserveringarna för skogar som finns i före detta Uleåborgs och Lapplands län ska beaktas som intäkt under de sex skatteåren som följer på det år under vilket reserveringen gjordes. I övriga delar av landet ska reserveringarna beaktas som intäkt under de fyra skatteåren som följer på året under vilket reserveringen gjordes. Anteckna det resterande reserveringsbeloppet i sin helhet som inkomst senast under det sista året av reserveringens användningsfrist, även om motsvarande årsutgifter och avdrag som hänför sig till skogsbruket inte mera skulle finnas.

Du kan inte göra ett nytt skogsavdrag eller en ny utgiftsreservering på basis av en reservering som ska beaktas som intäkt.

Dra av de utgifter som ska täckas med reserveringen som beaktas som intäkt till fullt belopp i varje avdragspunkt.

Punkt 6.2: poster som betraktas som kapitalinkomst från skogsbruk men inte antecknas i någon av punkterna ovan. Sådana kan exempelvis vara betalningskrediteringar eller återbetalningar som hänför sig till utgifter som dragits av under tidigare skatteår.

Räkna ut summan av punkterna 6.1 och 6.2 i slutet av raden.

7 Årsutgifter

Med årsutgifter avses de årliga utgifter som förorsakas av trädodling och skogsbrukets administration men inte anskaffningsutgifter för långfristiga investeringar.

Redovisa årsutgifterna i detalj i anteckningarna.

Anteckna årsutgifterna för skatteåret

 • punkt 7.1: avlöningsutgifter
 • punkt 7.2: resekostnader
 • punkt 7.3: övriga årsutgifter.

Ange i slutet av raden summan av alla årsutgifter.

Punkt 7.1: löneutgifter med lönebikostnader som hänför sig till skogsbruket.

Lönen kan inte dras av om den har betalats till maken eller till eget barn som under skatteåret har fyllt högst 14 år.

Du kan dra av lön till andra familjemedlemmar, om ersättningen för arbete inte överstiger det belopp som du skulle ha betalat en anställd utomstående person.

Du får dra av alla sådana kostnader för anställning av utomstående som hänför sig till skogsbruket. Avdragsgilla är också exempelvis försäkringspremier och andra lönebikostnader.

Punkt 7.2: resekostnader som hänför sig till skogsbruk.

Bifoga till anteckningarna en redogörelse för resekostnader som hänför sig till skogsbruket. Det rekommenderas att man för körjournal över användning av egen bil inom skogsbruket.

Anteckna i körjournalen tidpunkten för när du började och avslutade körningen, rutten, resans ändamål samt antalet kilometer. Som utgift för användning av egen bil i skogsbruket kan du dra av 0,25 euro/km (år 2021).

Resor till en egen skogslägenhet berättigar inte till avdrag av dagtraktamenten med motiveringen att levnadskostnaderna har varit större än vanligt på grund av resan. Däremot får man under vissa förutsättningar göra avdrag för dagtraktamente som gäller resor för annat ändamål än resor till egen skog (t.ex. resor till kurser). Redogör i sådana fall för förutsättningarna för dagtraktamente i anteckningarna och räkna in avdraget av dagtraktamentet i resekostnaderna som anges i punkt 7.2.

Läs mer om resekostnader inom skogsbruket.

Punkt 7.3: övriga årsutgifter i skogsbruk är t.ex.:

 • skogsförsäkringspremier som betalats under skatteåret
 • egna och familjemedlemmarnas obligatoriska pensions-, olycksfalls- och grupplivförsäkringspremier som hänför sig till skogsbruket
 • skogsvårdsföreningarnas medlemsavgifter och serviceavgifter
 • frivilliga säljfrämjande avgifter som i samband med virkesköp betalats till Finlands Skogsstiftelse
 • prestationer som betalats till en entreprenör för avverkning, jordbearbetning, skogsgödsling, vård av plantbestånd och övriga skogsvårdsarbeten
 • utgifter för underhåll av skogsvägar och -diken
 • utgifter för förnödenheter inom skogsbruket, mindre redskap samt bränslen och smörjmedel
 • prenumerationsavgifter för facktidningar och -tidskrifter om skogsbruk
 • kostnader som banken debiterat för handel med virkesförsäljningsfordran och eventuell andel av köpesumma som återbetalas till banken
 • expeditionsavgifter som hänför sig till skulder inom skogsbruket, kreditreserveringsprovisioner o.d. associerade låneutgifte.

8 Avskrivningar inom skogsbruket

Som avskrivningar kan du dra av anskaffningsutgifter för sådana förnödenheter vars sannolika ekonomiska brukstid är över 3 år. Redogör i anteckningarna separat varje för sådan förnödenhet

 • den oavskrivna anskaffningsutgiften
 • avskrivningens storlek under skatteåret
 • utgiftsresten efter avskrivningen.

Avskrivningar börjar man göra under det år då respektive förnödenhet tas i bruk. Om förnödenhetens anskaffningsutgift eller utgiftsrest är högst 600 euro, ska den avskrivas på en gång.

De årliga avskrivningarna är högst:

 • maskiner och anordningar 25 %
 • byggnader 10 %
 • utgifter för byggnad och grundlig förbättring av skogsvägar samt utgifter för skogsdikning, rensning av skogsdiken och kompletteringsdikning 15 %.

Exempel: En maskin som under skatteåret anskaffades för skogsbruket kostade 5 000 euro. I anteckningarna för skatteåret kan man göra en avskrivning om 25 %, dvs. 1 250 euro på maskinen. Resterande 3 750 euro utgör utgiftsrest, på vilken följande skatteårs avskrivning räknas.

Anteckna i punkten "Utredning av utgifter som ska dras av såsom avskrivningar" (underpunkterna 8.1–8.5) en sammanfattning av respektive grupper (maskiner och redskap, byggnader samt skogsvägar och -diken):

utgiftsrest vid ingången av skatteåret (punkt 8.1) den sammanlagda anskaffningsutgiften för förnödenheter som införskaffats under skatteåret (punkt 8.2) den sammanlagda utgiftsresten för förnödenheter som överlåtits under skatteåret (punkt 8.3) de sammanlagda avskrivningarna av förnödenheter som ägdes vid slutet av skatteåret (punkt 8.4) utgiftsrest vid utgången av skatteåret (punkt 8.5).

Om du har överlåtit en förnödenhet under skatteåret kan du inte längre göra några avskrivningar på den. Anteckna utgiftsresten för den överlåtna förnödenheten i punkt 8.3 och anmäl överlåtelsevinsten eller -förlusten med blankett 9 Annan överlåtelsevinst eller -förlust.

Om en maskin som har bokförts som redskap inom skogsbruket har använts för annat än skogsbruksarbete, ska du anteckna värdet på sådan användning som utgiftskorrigering i punkt 10 (Utgifter för annan verksamhet vilka ingår i skogsbrukets anteckningar).

Läs mer om avdrag för anskaffningsutgifter för skogsbruksmaskiner.

9 Utgifter som överförs från en annan förvärvskälla

De utgifter som hänför sig till skogsbruket och som har behandlats i anteckningarna om jordbruket eller i näringsverksamhetens bokföring. Minska jordbrukets eller näringsverksamhetens utgifter med en lika stor korrigeringspost.

10 Utgifter för annan verksamhet vilka ingår i skogsbrukets anteckningar

Den del av utgifterna som behandlats i anteckningarna om skogsbruket och av utgifterna som ingår i avdragen i punkt 7 eller 8.4, som hänför sig till annan verksamhet än skogsbruk. Den här delen av utgifterna kan inte dras av i beskattningen av skogsbruk. Utgifter för annan verksamhet bildas, då maskiner som skaffats för skogsbruket eller arbetsinsatsen av personer som anställts för skogsbruket används

 • inom jordbruk (punkt 10.1)
 • inom näringsverksamhet (punkt 10.2)
 • inom privata hushåll, till exempel för att hugga brännved (punkt 10.3).

11 Nettokapitalinkomst av skogsbruk

eller

12 Negativ kapitalinkomst av skogsbruk

11 Nettokapitalinkomst av skogsbruk:

Räkna ihop inkomsterna från punkterna 1, 3, 4 och 6 samt utgiftskorrigeringen från punkt 10 enligt anvisningarna på blanketten. Dra av från summan leveransarbetets värde, skogsavdraget, reserveringarna och utgifterna från punkterna 2, 5, 7, 8.4 och 9.

Om beloppet av avdrag som hänför sig till skogsbruket under skatteåret har varit större än skogsbrukets kapitalinkomster, anteckna negativ kapitalinkomst av skogsbruk som beräkningen visar i punkt 12.

Skatteförvaltningen tar nettokapitalinkomsten av skogsbruk eller skogsbrukets förlustbringande resultat med i beskattningsberäkningen direkt från deklarationsblanketten för skogsbruk.

II Utfört leveransarbete

13 Leveransarbetets värden sammanlagt

Anteckna i tabellen uppgifterna om leveransarbete för var och en av arbetstagarna. Ange endast en arbetstagare per rad. Räkna ihop värdet av samtliga arbetstagares leveransarbete och anteckna summan i punkt 13. Dra av detta värde av leveransarbete i punkt 2 från försäljningsinkomst av virke från leverans- och kontantförsäljningen eller försäljningen av brännved och julträd. Leveransarbetets värde kan inte vara större än motsvarande inkomst av virkesförsäljning.

Leveransarbete är upparbetning och transport av virke som du i samband med leveransförsäljning eller kontantförsäljning har utfört i egen skog. Drivning av ved för eget bruk är inte leveransarbete. Leveransarbetet kan också ha utförts av din make eller av ett hemmaboende eget barn som före skatteåret fyllt 14 år. I fråga om dödsbon och beskattningssammanslutningar har delägarna, inklusive familjemedlemmar, kunnat utföra leveransarbetet.

Beredning eller transport av brännved och julträd kan anses som leveransarbete endast om du säljer virket på ett sätt som kan jämställas med leveransförsäljning. Virket som ska överlåtas måste specificeras i överlåtelsedokumenten så att värdet av leveransarbetet kan räknas per kubikmeter fast mått.

Om avverkningen eller transporten av det virke som har sålts i form av leveransarbete har utförts av en utomstående person eller t.ex. en skogsvårdsförening, betraktas arbetet inte som leveransarbete. Dra av de utgifter vid leverans- och kontantförsäljning som du betalat till utomstående som årsutgifter i punkt 7.

Redogör för uppgifterna om leveransarbetet i anteckningarna och i del II i skattedeklarationen för det skatteår under vilket arbetet har utförts. Om du under det år då leveransarbetet utförts har fått betalningar för leveransförsäljningar från köparen, ska du också dra av värdet av leveransarbete från virkesförsäljningsinkomsten i punkt 2.

Om du ännu inte under det år då leveransarbetet utförts har fått betalningar för leverans- eller kontantförsäljningar enligt ett värde som motsvarar leveransarbetet, kan du dra av det återstående värdet på leveransarbete från skogsbrukets kapitalinkomster under det påföljande skatteåret efter att du har fått slutbetalningen för virkesaffären från köparen. Dra av värdet på leveransarbete från virkesförsäljningsinkomsten i punkt 2.

Räkna ihop i anteckningarna värdet av leveransarbete per gårdsbruksenhet och separat för varje arbetstagare som utfört leveransarbete. Värdet av leveransarbete räknas på basis av de arbetslöner per virkesslag som har betalats vid motsvarande arbetsprojekt på orten. Arbetets värde innehåller inte utgifter för bearbetning eller transport av virke.

Räkna ut leveransarbetets värde med följande genomsnittliga taxor, om inga andra utredningar står till förfogande:

titel upparbetning euro/m3 transport euro/m3
tallstockar   5,77 2,26
tallmassaved 13,33 2,34
granstockar   7,44 2,29
granmassaved 13,94 2,48
björkstockar   5,49 2,60
björkmassaved 12,33 2,73
energivirke (okvistat träd)   8,22 4,26
ved och klabbar 27,94 2,73
flisning 4,36 -
flis - 2,73

Leveransarbetets skattepliktiga värde

Värdet av leveransarbete utgör skattepliktig förvärvsinkomst. Till leveransarbetet hänför sig likväl en skattelättnad, enligt vilken värdet av arbetet är skattefritt upp till 125 kubikmeter. Skattefriheten för leveransarbete tillämpas skilt för varje gårdsbruksenhet. Om det till exempel i skogar som ett dödsbo äger utförs leveransarbete, har delägarna och deras familjemedlemmar tillsammans rätt till 125 kubikmeters skattefrihet per varje gårdsbruksenhet.

Deklarera i skattedeklarationens del II leveransarbetets skattepliktiga värde för varje sådan arbetare som har deltagit i leveransarbete som överskrider den skattefria mängden. Deklarera skattepliktigt leveransarbete som förvärvsinkomst alltid under det år då arbetet utförts, även om inkomsten av leveransförsäljningen ännu inte flutit in.

Räkna ut det skattepliktiga värdet genom att multiplicera leveransarbetets värde med koefficienten som beräknats enligt formeln nedan. Räkna ut koefficienten separat för upparbetat och transporterat virke, om mängderna är olika stora.

koefficient = upparbetats och/eller transporterats m3 – 125 m3
upparbetats och/eller transporterats m3

Läs mer om leveransarbetet

III Uppföljning av skogsavdraget

14 - 20 III Uppföljning av skogsavdraget

Punkt 14: skogsavdragets sammanlagda grund av alla de till skogar som du ägde vid utgången av skatteåret och som berättigar till skogsavdrag.

Skogsavdragets grund bildas på basis av anskaffningsutgiften för skog som skaffats mot vederlag 1.1.1993 eller senare. Avdragets grund utgör 60 % av den del av fastighetens anskaffningsutgift som hänför sig till skogen. Om fastighetsköpet utöver skog även har omfattat andra egendomsposter, uppskatta vid behov skogens andel av hela fastighetens anskaffningsutgift utgående från vad som är de olika egendomsposternas gängse värden och förhållandet mellan de gängse värdena.

Om du har fått skog i arv eller som gåva och arvlåtaren eller gåvogivaren har haft outnyttjad skogsavdragsrätt, kan du dessutom från denna avdragsrätt föra över åt dig själv den del som motsvarar den mottagna skogsegendomen.

Punkt 15: det sammanlagda skogsavdraget som använts under tidigare år (= punkt 20 på blanketten för skatteåret 2020).

Punkt 16: om du har överlåtit skogsegendom efter 2008 och skogsavdrag som du använt har lagts till överlåtelsevinsterna, anteckna här det kumulativa totalbeloppet av sådana skogsavdrag.

Punkt 17: skogsavdraget som kan användas under skatteåret. Räkna ut beloppet så att du från det tidigare använda skogsavdraget (punkt 15) drar av det skogsavdrag (punkt 16) som beaktats som intäkt i samband med beskattning av överlåtelsevinsterna. Dra av resultatet från skogsavdragsgrunden (punkt 14). Om resultatet av uträkningen är negativt kan du inte använda skogsavdrag under skatteåret. Ange då 0 i punkt 17.

Punkt 18: det sammanlagda beloppet av de skattepliktiga kapitalinkomster inom skogsbruket som du under skatteåret har fått av skogar som berättigar dig till skogsavdrag (punkterna 1, 3 och 4 från vilka motsvarande värde på leveransarbete i punkt 2 avdragits).

Punkt 19: skogsavdragets belopp under skatteåret. Skogsavdraget som görs för skatteåret får utgöra högst 60 % av inkomsten som antecknats i punkt 18 och avdraget får inte vara större än beloppet i punkt 17. Avdraget ska också vara minst 1 500 euro. För att få göra skogsavdrag krävs det alltså att man under skatteåret har fått minst 2 500 euro som skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk ifrån sådana skogar som berättigar till skogsavdrag.

Överför skogsavdraget som ska göras för skatteåret från punkt 19 till punkt 5.1.

Punkt 20: det sammanlagda skogsavdraget som har använts (= punkterna 15 + 19).

Fyll i uppföljningsuppgifter om skogsavdraget även om du inte skulle utnyttja skogsavdragsrätten under skatteåret.

Ytterligare information hittar du i den detaljerade anvisningen Skogsavdrag.

IV Reserveringar som inte intäktsförts

21 och 22 Återstående reserveringar i slutet av år 2021 efter reserveringar som gjorts åren 2016–2021

Anteckna i punkt 21 beloppet av de utgiftsreserveringar som ännu inte har beaktats som intäkt vid skatteårets utgång. Anmäl beloppet av skadereserveringar i punkt 22.

Anteckna alltid den del av reserveringarna som inte beaktats som intäkt vid det år under vilket reserveringen ursprungligen har gjorts. Det resterande beloppet av utgiftsreserveringen som gjorts år 2021 är detsamma som den utgiftsreservering som antecknats i punkt 5.2 och det resterande beloppet av 2021 års skadereservering är detsamma som skadereserveringen som antecknats i punkt 5.3.

Anteckna uppföljningsuppgifter om reserveringarna i punkterna 21 och 22 även om du under 2021 inte skulle beakta reserveringar som intäkt.

Datum och underskrift

Person som kan lämna kompletterande uppgifter för skattedeklarationen

Ange namnet och telefonnumret på den person som vid behov kan lämna uppgifter som kompletterar skattedeklarationen.

Underskrift

Om du lämnar in skattedeklarationen på papper ska du komma ihåg att underteckna blanketten.

Annat att observera

Skulder och räntor som hänför sig till skogsbruk

Skulder och räntor som hänför sig till skogsbruk anges inte på skattedeklarationen för skogsbruk utan de syns i din förhandsifyllda skattedeklaration som skuld för förvärvande av inkomst och ränta på skuld för förvärvande av inkomst. Om skogsbrukets skulder eller räntor saknas i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om uppgifterna behöver korrigeras ska du lämna korrigeringarna antingen i MinSkatt eller på blankett 50B (Kapitalinkomster och avdrag på dessa) vid punkt 4.4 (Avdragbara räntor och ändringar i skulduppgifter) i underpunkt Räntor på skuld för förvärvande av inkomst.

En delägare i en beskattningssammanslutning ska också deklarera på blankett 50B de skulder och räntor som hänför sig till sammanslutningens skogsbruk.

Företagaravdrag

Ett företagaravdrag på 5 % hänför sig till skogsbrukets kapitalinkomster. Avdraget beräknas för fysiska personer och dödsbon utgående från skogsbrukets positiva nettoresultat. I det kan också ingå sådana kapitalinkomster från skogsbruket som du har fått via beskattningssammanslutningar.

Skatteförvaltningen beräknar företagaravdraget för dig. Du behöver alltså inte beräkna och deklarera företagaravdraget i skogsbrukets skattedeklaration. Du ser beloppet av skogsbrukets företagaravdrag på ditt beskattningsbeslut.

Läs mer om företagaravdraget.

Skogsgåvoavdrag

Ange uppföljningsuppgifter om skogsgåvoavdraget, beloppet av skogsgåvoavdrag under skatteåret, belopp som ska intäktsföras vid eventuell överlåtelse samt uppföljningsuppgifter om de minimis-stödet i MinSkatt eller på blankett 2L Skogsgåvoavdrag.

Läs mer om skogsgåvoavdraget.

Andra skogsinkomster

Deklarera i skattedeklarationen för jordbruk inkomst av försäljning av lav eller mår samt så kallade biinkomster av skogsbruk (till exempel av försäljning av virkesförädlingsprodukter), om förädlingen med beaktande av verksamhetens omfattning o.d. inte betraktas som näringsverksamhet. Även inkomst av uthyrning av en hel skogslägenhet eller en del av den utgör skattepliktig inkomst av jordbruk för skogsägaren. Sådan inkomst kan också flyta in exempelvis av uthyrning av jaktmarker eller arrendering av ett område för vindkraftbruk. Hyresinkomster av maskiner som hör till skogsbruksinventarier och inkomster av tillfällig maskinentreprenad som utförts med egna skogsbruksmaskiner utgör också skattepliktig jordbruksinkomst.

Om du säljer virke från tomtmark (exempelvis  från sommarstugan) beskattas virkesförsäljningsinkomsten inte som kapitalinkomst inom skogsbruket, utan som annan kapitalinkomst. Då får du inte dra av leveransarbetets värde eftersom avdrag beviljas endast från skogsbrukets kapitalinkomst. Se deklarationsanvisningen.

Deklarera inkomster av marksubstanser (grus, lera, mull, torv o.d.) som annan kapitalinkomst och de utgifter för förvärvande av inkomst som anknyter till dem i MinSkatt eller på pappersblankett 50B. En beskattningssammanslutning ska dock deklarera inkomster av marksubstans och eventuella andra kapitalinkomster och utgifter som anknyter till dem på blankett 2Y.

Inkomster av försäljning av vilda kottar, bär, svampar samt växter som används som människoföda eller vid läkemedelstillverkning utgör skattefri inkomst för plockaren, om inkomsten inte anses ha betalats ut som lön. Du behöver inte deklarera sådan skattefri inkomst på skattedeklarationen. Läs mer i den detaljerade anvisningen Beskattning av inkomst av naturprodukter.

Sidan har senast uppdaterats 25.2.2022