12A Utredning av avskrivningar som inte dragits av i beskattningen, anvisning för ifyllningen

Fyll i blankett 12A alltid när ett samfund har avskrivningar som inte har dragits av i beskattningen eller när dessa s.k. överavskrivningar används. Avskrivningar som inte dras av i beskattningen uppstår när avskrivningarna i bokföringen är större än avskrivningarna i beskattningen. En avskrivning i bokföringen uppstår av det sammanlagda beloppet av avskrivningarna enligt plan och förändringen av avskrivningsdifferensen. Samfundet kan längre fram använda de avskrivningar som har uppstått under tidigare skatteår och som inte har dragits av i beskattningen inom de gränser för maximala avskrivningar som föreskrivs i NärSkL.

Anläggningstillgång vars avskrivning inte har dragits av i beskattningen

 • Ange beloppet av de anläggningstillgångar vars avskrivning inte har dragits av tidigare i beskattningen eller vars avskrivning du inte vill dra av i beskattningen under skatteåret.
 • Gruppera anläggningstillgångarna på samma sätt som på blankett 62.

Skatteår för vilket avskrivning inte har dragits av

 • Ange det skatteår för vilket avskrivningen inte har dragits av.
 • Om samfundet har icke-avdragna avskrivningar från flera år, ange varje år på en separat rad.

Avskrivning som inte dragits av vid beskattningen i början av skatteåret

 • Avskrivningar som vid ingången av skatteåret finns kvar i beskattningen.
 • Fyll i på särskilda rader varje sådant år då icke-avdragen avskrivning har uppstått.
 • Ange hur mycket i icke-avdragna avskrivningar samfundet har i beskattningen för respektive år vid ingången av skatteåret.

Avskrivning som inte dragits av vid beskattningen som använts under skatteåret

 • Avskrivning som samfundet inte dragit av under tidigare skatteår som samfundet vill dra av i beskattningen för skatteåret.
 • Observera att det belopp som dras av under skatteåret också ska ingå i punkten ”Normal avskrivning” för samma grupp av anläggningstillgångar på blankett 62.

Avskrivning som inte dragits av vid beskattningen vid skatteårets utgång

 • Ange det belopp som återstår i beskattningen av avskrivningarna för respektive år enligt läget vid utgången av skatteåret.
 • Ange på en separat rad en eventuell ny icke-avdragen avskrivning som uppstått under skatteåret (överavskrivning).

Sammanlagt

 • Ange det sammanlagda beloppet av icke-avdragna avskrivningar i början av räkenskapsperioden i kolumnen Sammanlagt vid blankettens nedre kant.
 • Ange det sammanlagda beloppet av överavskrivningar som dras av under skatteåret anges i punkt "Använts sammanlagt under skatteåret". Beloppet ska ingå i punkten 3 "Avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar" "Avdragbar andel" (i del 7 "Kostnader i näringsverksamheten") i uträkningen av inkomstskatt på blankett 6B.
 • Ange i punkt "Oavdraget sammanlagt vid skatteårets utgång" det sammanlagda beloppet av avskrivningar från tidigare år som inte dragits av vid utgången av skatteåret.
 • Kontrollera att alla poster som ska dras av som överavskrivning (alla poster som ingår i punkt " Använts sammanlagt skatteåret under") under skatteåret också har beaktats i kolumnen för respektive tillgångsgrupp på blankett 62.