Årsanmälan om förmedlade tjänster (VSVALPAL) - anvisning om att skapa CSV-filer år 2020

År 2020

Allmänt

I detta dokument beskrivs CSV-filers innehåll och format i anslutning till årsanmälningar om förmedlade tjänster. Enligt denna anvisning ska den uppgiftsskyldige samla in uppgifterna om transaktioner under 2020. Anmälan ska lämnas in senast 1.2.2021.

Syftet med detta dokument är att hjälpa de som anmäler uppgifter att skapa filer med rätt innehåll och format, om det av en eller annan anledning inte är möjligt att använda det hjälpverktyg som står till buds.

I CSV-filer skiljs data åt med semikolon [;] och olika poster skiljs åt med radbyte. 

Du kan hämta skatteperiodens anmälningsuppgifter även från din egen fil. Uppgifterna ska vara specificerade i ordning enligt exempelfilen.

Uppgiften ska vara i CSV-formatet (*.csv), som är ett lagringsformat t.ex. i dataprogrammet Excel. Om du skapar filen med ett annat program än Excel ska du försäkra dig om att uppgifterna är avskilda med ett semikolon.

Skicka fil till Skatteförvaltningen

Filen skickas via Skatteförvaltningens anmälningstjänst. Filens innehåll valideras när den skickas in, varför den kan korrigeras innan den skickas in.  I anmälningstjänsten namnges filen enligt med Skatteförvaltningens krav och materialet överförs till behandling. Du får en bekräftelse på en lyckad sändning.

Uppgifter som rapporteras i ordningsföljd

1. Postkod

 • VSVALPAL
 • obligatorisk uppgift
 • identifierare

2. Radering

 • tillåtet värde D endast när anmälan raderas, annars blankt
 • frivillig uppgift.

3. Betalningsår

 • formatet ÅÅÅÅ, tillåtet värde 2020
 • obligatorisk uppgift
 • identifierare

4. Anmälans kod

 • obligatorisk uppgift
 • max. 20 tecken
 • identifierare
 • Uppgiftslämnaren ska själv anteckna här en egen alfanumerisk beteckning för varje anmälan. Beteckningen används för att skilja mellan olika anmälningar, i synnerhet när årsanmälan korrigeras. Varje anmälan ska ha en egen beteckning som avviker från andra beteckningar.

5. Anmälningsperiodens längd

 • tillåtna värden V = kalenderår och T = transaktionsspecifik
 • obligatorisk uppgift
 • identifierare

6. Transaktionsdag

 • När du lämnar hela årets uppgifter om en mottagare som ett sammandrag (anmälningsperiodens längd = V), ange årets sista dag som datum.
 • Om du lämnar uppgifter om en mottagare skilt för varje betalningstransaktion (anmälningsperiodens längd = T), ange betalningstransaktionens datum.
 • Ange i formatet DDMMÅÅÅÅHHMMSS dvs.  förutom datumet också klockslaget timme-minut-sekund.
 • obligatorisk uppgift
 • identifierare

7. Den uppgiftsskyldiges personbeteckning eller FO-nummer

8. Den uppgiftsskyldiges utländska beteckning

 • max. 20 tecken
 • identifierare

9. Den uppgiftsskyldiges utländska beteckningstyp

1 = TIN-skattenummer
2 = momsnummer
3 = utländskt handelsregisternummer
4 = utländskt organisationsnummer

 • obligatorisk uppgift om den utländska beteckningen (8.) har angetts

10. Landskod för den utländska beteckningen

11. Den uppgiftsskyldiges namn

 • Ange företagets namn i sin helhet, den fysiska personens namn i form efternamn, förnamn.
 • obligatorisk uppgift om den utländska beteckningen (8.) har angetts
 • max. 200 tecken
 • identifierare

12. Den uppgiftsskyldiges gatuadress

 • obligatorisk uppgift om den utländska beteckningen (8.) har angetts
 • max. 70 tecken

13. Den uppgiftsskyldiges stad/område

 • obligatorisk uppgift om den utländska beteckningen (8.) har angetts
 • max. 35 tecken

14. Stat för den uppgiftsskyldiges adress

15. Den uppgiftsskyldiges hemstat

16. Den uppgiftsskyldiges typ av uppgiftslämnare

1= Förmedlare av en betalning

 • obligatorisk uppgift

17. Typ av förmedlingsverksamhet

1 = Transport
2 = Uthyrning

 • obligatorisk uppgift
 • identifierare
 • då uppgifter om uthyrning anmäls ska också hyresobjektets beteckning (33, 34, 35) anges om den är känd.
 • då uppgifter om transport anmäls får uppgifter om hyresobjektet (33–39) inte anges.

18. Betalningsmottagarens personbeteckning eller FO-nummer

 • Använd alltid en personbeteckning eller ett FO-nummer hos finländska mottagare. Hos utländska mottagare används andra identifieringskoder för mottagaren.
 • konstgjorda beteckningar accepteras inte
 • identifierare
 • se anvisningen om hur man kontrollerar riktigheten av uppgifterna (pdf)
 • betalningsmottagarens personbeteckning eller FO-nummer, utländska beteckning (19.) eller födelsetid (20.) är en obligatorisk uppgift.

19. Betalningsmottagarens utländska beteckning

 • max. 20 tecken

20. Betalningsmottagarens födelsetid

 • i formatet DDMMÅÅÅÅ

21. Betalningsmottagarens beteckning

 • uppgift som används i uppgiftslämnarens eget system och som identifierar kunden t.ex. ett kundnummer.
 • frivillig uppgift.
 • max. 20 tecken

22. Namnet på betalningsmottagaren

 • betalningsmottagarens namn (22.), gatuadress (24.), postnummer (25.), stad/område i hemviststaten (26.) och landskod för adressen (27.) är obligatoriska uppgifter om betalningsmottagarens utländska beteckning (19.) eller födelsetid (20.) har angetts.
 • Ange företagets namn i sin helhet, den fysiska personens efternamn.
 • max. 200 tecken

23. Betalningsmottagarens förnamn

 • max. 50 tecken

24. Betalningsmottagarens gatuadress

 • max. 70 tecken

25. Betalningsmottagarens postnummer

 • max. 9 tecken

26. Betalningsmottagarens stad/område i hemviststaten

 • max. 35 tecken

27. Landskod för betalningsmottagarens adress

 • Se alla giltiga landskoder enligt standarden ISO 3166 i Listan över landskoder.

28. Betalningsmottagarens IBAN-kontonummer

 • betalningsmottagarens IBAN-kontonummer eller annat kontonummer (29.) är en obligatorisk uppgift
 • Finskt eller utländskt IBAN. IBAN-numrets riktighet kontrolleras om det är finskt (börjar med FI).
 • max 31 tecken.

29. Betalningsmottagarens andra kontonummer

 • max. 50 tecken

30. Typ av annat kontonummer

 • max. 50 tecken
 • Om Betalningsmottagarens andra kontonummer (29.) har angetts, ange här typen av annat kontonummer t.ex. paypal, bitcoin.

31. Verksamhetens startdatum

 • frivillig uppgift
 • i formatet DDMMÅÅÅÅ
 • anges om verksamheten har börjat mitt under året.

32. Verksamhetens slutdatum

 • frivillig uppgift
 • i formatet DDMMÅÅÅÅ
 • anges om verksamheten har slutat mitt under året.

33. En beteckning som individualiserar ett finländskt bostadsaktiebolag som hyrs ut, bostadsaktiebolagets FO-nummer, då verksamhetens typ är uthyrning.

 • frivillig uppgift

34. En beteckning som individualiserar en inhemsk fastighet som hyrs ut, fastighetsbeteckning, då verksamhetens typ är uthyrning.

 • frivillig uppgift
 • Max. 23 tecken

35. En beteckning som individualiserar hyresobjektet, t.ex. ett objektnummer e.d. som används i uppgiftslämnarens eget system.

 • frivillig uppgift
 • max. 35 tecken

36. Hyresobjektets gatuadress

 • hyresobjektets gatuadress, stad (38.) och landskod (39.) är obligatoriska uppgifter då typ av förmedlingsverksamhet (17.) är uthyrning
 • max. 70 tecken

37. Hyresobjektets postnummer

 • frivillig uppgift
 • max. 9 tecken

38. Hyresobjektets stad

 • max. 35 tecken

39. Hyresobjektets landskod

 • Se alla giltiga landskoder enligt standarden ISO 3166 i Listan över landskoder.

40. Betalningens bruttobelopp i euro

 • Obligatorisk uppgift
 • formatet R10,2
 • Rn,n – numeriska belopp där decimalskiljaren (komma ,) är obligatorisk. Det första n:et är heltalets tillåtna längd och det andra n:et är det decimalantal som accepteras, negativa belopp accepteras inte.
 • uppgiften ska vara större än noll
 • uppgiften ska vara större än eller lika stor som det redovisade nettobeloppet i euro (42.)

41. Förmedlarens arvode i euro

 • frivillig uppgift
 • formatet R10,2
 • Rn,n – numeriska belopp där decimalskiljaren (komma ,) är obligatorisk. Det första n:et är heltalets tillåtna längd och det andra n:et är det decimalantal som accepteras, negativa belopp accepteras inte.

42. Redovisat nettobelopp i euro

 • Obligatorisk uppgift
 • formatet R10,2
 • Rn,n – numeriska belopp där decimalskiljaren (komma ,) är obligatorisk. Det första n:et är heltalets tillåtna längd och det andra n:et är det decimalantal som accepteras, negativa belopp accepteras inte.

43. Kontaktpersonens namn

 • frivillig uppgift
 • max. 35 tecken

44. Kontaktpersonens telefonnummer

 • frivillig uppgift
 • + accepteras i början av uppgiften men är inte obligatoriskt. Numerisk uppgift, mellanslag accepteras inte, kan inte enbart bestå av nollor.
 • max. 35 tecken

45. Kontaktpersonens e-postadress

 • obligatorisk uppgift
 • E-postadress enligt standarden. @-tecken krävs. Specialtecken, exkl. bindestreck (-) accepteras inte
 • max. 70 tecken

46. Programmets tidstämpel

 • obligatorisk uppgift
 • formatet DDMMÅÅÅÅHHMMSS

Tidstämpeln som kommer från programmet är alltid den tidpunkt då materialet för anmälan har skapats i programmet för att skickas. Den tidpunkt då materialet har skickats framgår av filnamnet som förmedlingstjänsten skapat. Tidsstämpeln i filnamnet ska alltid vara samma tidpunkt som framgår av den bekräftelse som avsändaren fått från tjänsten.  Anmälan anses ha kommit in till Skatteförvaltningen vid den tidpunkt då den har skickats, avsändningstidpunktens tidstämpel i filnamnet anger m.a.o. ankomsttidpunkten för anmälan.

47. Program som producerat anmälan

 • max. 23 tecken
 • frivillig uppgift
 • I fortsättningen samlar vi in uppgiften om vilket program som producerat anmälan eller deklarationen. Uppgiften införs stegvis för de olika dataflöden. Uppgiften som lämnats med denna kod kan programvaran definiera själv som t.ex. programvarans namn och version.
 • Skatteförvaltningen har en lista på program och motsvarande kontrolltecken och på deras kontaktuppgifter. Uppgifter och ändringar i dem ska anmälas till adressen ohjelmistotalot@vero.fi.

48. Uppgift som identifierar den programvara som producerat anmälan

 • obligatorisk uppgift
 • identifierare
 • formatet Y-TUNNUS_AN2

Mall

Vanligtvis inleds filen så här:

VSVALPAL;;2020;abc123;V;31122020123055;den uppgiftsskyldiges FO-nummer; osv

Raderingsfilen inleds så här:

VSVALPAL;D;2020;abc123;V;31122020123055;den uppgiftsskyldiges FO-nummer; osv

Kontrollera att det utländska TIN-numret är korrekt

I den avgiftsfria tjänsten TIN on Europa kan du lätt kontrollera om ett utländskt skatteregistreringsnummer (t.ex. en personbeteckning) har rätt format. Med tjänsten kan man inte bekräfta identiteter eller om ett angivet nummer verkligen finns eller om ifrågavarande land har utfärdat det.

Tjänsten kan användas på 22 språk, även på svenska. Tjänsten ger också tilläggsinformation om de registreringsnummer som används i olika länder.

Korrigering

Efter att du laddat ned filen i anmälningstjänsten ser du i anmälans nästa fas nedladdningsresultatet i form av ett sammandrag. Korrigera eventuella fel innan du skickar anmälan.

 • Korrigera uppgifterna i csv-filen och ladda ned den på nytt

Om du vill korrigera uppgifter som du redan skickat ska du ge en ersättande anmälan i anmälningstjänsten. I praktiken ändrar du tidigare angivna anmälningsuppgifter och skickar anmälan på nytt.