Årsanmälan om delägarlån och deras återbetalningar, delägarlån som beviljats av ett aktiebolag och som utgör kapitalinkomst för en fysisk person 2019

Denna anvisning gäller anmälningar som lämnas i filformat (VSOSLAIE), webblanketten och blanketten 7851r.

Innehåll

Allmänt 
Sista inlämningsdagen för årsanmälan
Korrigering av årsanmälan
Delägarlångivaren
Delägarlån som beviljats 2019 (ISkL 53 a §)

Delägarlåntagarens personbeteckning och namn
Beloppet av delägarlån
Delägarlån som återbetalats år 2019 (ISkL 54 c §) 
Återbetalarens namn och personbeteckning
Återbetalningens belopp

Allmänt

Sista inlämningsdagen för årsanmälan

Årsanmälan ska lämnas in senast 24.2.2020. Om den sista inlämningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag ska anmälan vara framme hos Skatteförvaltningen följande vardag.

Korrigering av årsanmälan

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns i anvisningen Så här korrigerar du årsanmälan.

Delägarlångivaren

Om uppgifterna lämnas elektroniskt, ange delägarlångivarens FO-nummer. Om uppgifterna lämnas på pappersblankett, ange delägarlångivarens namn och FO-nummer, kontaktpersonens namn och telefonnummer samt inlämningsdagen för årsanmälan.

Bestämmelsen i ISkL 53 a § om delägarlån kan också tillämpas på delägarlån från utländska aktiebolag. Detta betyder att också penninglån från utländska bolag utgör skattepliktig kapitalinkomst om förutsättningarna i ISkL 53 a § uppfylls. Om delägarlån som räknas som inkomst återbetalas senast det femte skatteåret efter det år då lånet lyftes har den skattskyldige rätt till avdrag från kapitalinkomster med stöd av 54 c §.

Delägarlån som beviljats 2019 (ISkL 53 a §)

Prestationsslaget för uppgifter som lämnas in elektroniskt är Beviljat delägarlån (1).

Ett aktiebolag ska i årsanmälan uppge sådana penninglån som har varit obetalda 31.12.2019 och som delägaren eller hens familjemedlemmar fått från aktiebolaget under tiden 1.1–31.12.2019. Som familjemedlemmar betraktas delägarens make eller maka samt minderåriga barn. Om lån har lyfts under flera års tid ska man inte ange det sammanlagda beloppet av lånen, utan beloppet av ett sådant nytt lån som lyfts under 2019.

Penninglånen ska uppges om delägaren eller hens familjemedlemmar eller dessa tillsammans direkt eller indirekt äger minst 10 % av bolagets aktier eller vid årets utgång innehar en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför.

Den indirekta andelen av aktierna eller röstetalet beräknas proportionellt så att om familjen exempelvis äger 50 % av aktierna i bolaget A och bolaget A för sin del 20 % av aktierna i bolaget B, anses familjen äga indirekt 10 % av bolaget B (50 % x 20 %).

Låntagaren behöver inte äga några aktier alls i bolaget om familjemedlemmarnas ägarandel eller andel av röstetalet är minst 10 %.

Lånet utgör skattepliktig kapitalinkomst för delägaren eller familjemedlemmen. Som kapitalinkomst beskattas endast lyfta lån. Delägarlån som ska beskattas som kapitalinkomst uppstår således inte endast på basis av ett lånebeslut.

Delägarlåntagarens personbeteckning och namn

Ange i denna punkt endast sådana delägarlån som beviljats fysiska personer. Låntagaren kan vara delägare i aktiebolaget, delägarens make eller maka eller ett minderårigt barn. Om låntagaren anges personbeteckning och namn.

Beloppet av delägarlån

Ange i denna punkt det sammanlagda beloppet av de lån som lyfts år 2019 och som ännu är obetalda 31.12.2019. Om man redan före årets utgång hunnit amortera ett lån man lyft i början av året behöver ändringen inte anmälas, utan man ska anmäla endast det belopp som inte återbetalats på årets sista dag.

Om en och samma person har lyft delägarlån flera gånger under årets lopp ska beloppet av dessa uttagningar räknas ihop och för personen ska anmälas endast ett nytt lyft delägarlån för år 2019, det vill säga det sammanlagda beloppet av de delägarlån som hen lyft år 2018 och som ännu är obetalda på årets sista dag 2019. Summan beskattas som kapitalinkomst för personen.

Om delägarlånet betalas i utländsk valuta, ska beloppet räknas om i euro enligt Europeiska centralbankens valutakurs som gällde vid betalningstidpunkten.

Delägarlån som återbetalats år 2019 (ISkL 54 c §)

Prestationsslaget för uppgifter som lämnas in elektroniskt är Återbetalt delägarlån (2).

Låntagaren har rätt att som utgift för inkomstens förvärvande från sina kapitalinkomster dra av det belopp som han återbetalat av ett delägarlån som räknas som inkomst, förutsatt att återbetalningen har skett senast det femte skatteåret efter det år då lånet lyftes. Exempelvis kan ett lån som har räknats som inkomst vid beskattningen för 2014 dras av senast 2019. Dödsbon beviljas inte avdrag efter dödsåret.

Det återbetalda beloppet kan dras av även om låntagaren eller hens familjemedlemmar eller dessa tillsammans inte längre under återbetalningsåret har en ägarandel eller ett röstetal på minst 10 % i långivarbolaget. Förutsättningen för avdraget är endast att lånet tidigare beskattats som låntagarens kapitalinkomst.

När man anmäler delägarlån som återbetalats under 2019 ska man ALLTID ange under vilket år man lyft lånet. Avdragbara är endast återbetalningar av sådana delägarlån som har lyfts under åren 2014–2018 och som beskattats som kapitalinkomst. Om inte annat framförs anses lånen ha amorterats i ordningen från det äldsta lånet till det senaste. När man återbetalar delägarlån som lyfts före 2014 behöver lånen inte anges i årsanmälan eftersom de inte berättigar till avdrag i beskattningen.

Återbetalarens namn och personbeteckning

Om återbetalaren är en fysisk person ska du ange återbetalarens personbeteckning och namn.

Återbetalningens belopp

Ange i denna punkt, separat för varje återbetalare, det belopp som återbetalats av lån som räknats som kapitalinkomster i beskattningen under åren 2014–2018. Ange dessutom det år under vilken återbetalningsbeloppet har räknats som kapitalinkomst (2014–2018). Återbetalningen ska ha erlagts under tiden 1.1.2019–31.12.2019.