Rättelse av beskattningen på Skatteförvaltningens initiativ

Beskattningen kan rättas på Skatteförvaltningens initiativ efter att beskattningen har slutförts. Skatteförvaltningen kan ändra beskattningen till både din fördel och nackdel.

Tidsfristerna för rättelse av beskattningen och ändringssökande ändrades vid ingången av 2017. Tidfristerna beror på vilket skatteårs beskattning som ska rättas och när rättelsebeslutet har fattats. 

Rättelsen gäller skatteåret 2017 eller senare skatteår

Fr.o.m. skatteåret 2017 kan Skatteförvaltningen rätta din beskattning inom 3 år räknat från början av året efter skatteåret. Det är inte relevant hurdant felet är eller om beskattningen rättas till din fördel eller nackdel. Tidsfristen är densamma som när kunden söker ändring och den gäller alla skatteslag.

I vissa fall som anges i lag kan Skatteförvaltningen förlänga tidfristen för rättelse av beskattningen med ett år. I mycket exceptionella fall är Skatteförvaltningens rättelsetid sex år. Det finns egna tidsfrister om beskattningen måste ändras till följd av en straffprocess.

Rättelsen gäller skatteåren 2015–2016 

Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om Skatteförvaltningen upptäcker att du påförts skatt felaktigt, rättar Skatteförvaltningen beskattningen. En sådan rättelse till den skattskyldiges fördel ska göras i inkomst- och fastighetsbeskattningen inom 5 år räknat från början av året efter att beskattningen har slutförts. I arvs- och gåvobeskattningen räknas tidsfristen på 5 år från början av året efter att beskattningen har verkställts. Skatteförvaltningen kan inte rätta beskattningen, om ärendet redan har avgjorts genom ett beslut på besvär.

Rättelse till den skattskyldiges nackdel

Skatteförvaltningen kan rätta beskattningen också till din nackdel, om en del av dina inkomster eller dina inkomster i sin helhet inte har beskattats eller om den lagenliga skatten annars inte påförts. Skatteförvaltningen kan inte rätta beskattningen, om ärendet redan har avgjorts genom ett beslut på besvär.

Beroende på hurdant fel det var fråga om fanns det tidigare olika tidsfrister för rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel. Den enda tidsfristen som för åren 2015–2016 tillämpas vid rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel är fem år. Tidsfristen räknas från ingången av kalenderåret efter att beskattningen slutförts (inkomst- och fastighetsbeskattningen) eller från ingången av kalenderåret efter att beskattningen har verkställts (arvs- och gåvobeskattningen).

Under femårsfristen kan man rätta sådana fel i inkomst- eller fastighetsbeskattningen som följer av att den skattskyldige försummat sin deklarationsskyldighet. Möjligheten att rätta fel till den skattskyldiges nackdel gäller felaktigt avgjorda ärenden som följer av att den skattskyldige försummat sin deklarationsskyldighet. De orsaker som har lett till försummelse av deklarationsskyldigheten har ingen betydelse.

Under femårsfristen kan man rätta sådana fel i arvs- eller gåvobeskattningen som har orsakats av att den skattskyldige eller någon annan anmälningsskyldig har lämnat ett bristfälligt, vilseledande eller oriktigt bouppteckningsinstrument eller en bristfällig, vilseledande eller oriktig skattedeklaration eller annan uppgift eller handling.

I inkomstbeskattningen räknas tidsfristen för omprövning som gäller skatteåret 2020 från början av 2021.
I fastighetsbeskattningen räknas tidsfristen för omprövning som gäller skatteåret 2020 från början av 2021.
Arvlåtaren har avlidit 2020. I arvsbeskattningen räknas tidsfristen för omprövning från början av 2021.
Gåvotagaren har fått gåvan 2020. I gåvobeskattningen räknas tidsfristen för omprövning från början av 2021.

Man kan söka ändring i rättelse av beskattningen på Skatteförvaltningen initiativ genom att begära omprövning

Om du inte är nöjd med den rättelse som gjorts på Skatteförvaltningens initiativ kan du söka ändring i den genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Tidsfristen för begäran om omprövning beror på när Skatteförvaltningen har fattat beslutet om rättelse av beskattningen (beslutsdatum). Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i besvärsanvisningen som bifogats beslutet.

  • Om beslutet har fattats efter 1.1.2017 kan du begära omprövning inom 3 år från utgången av skatteåret.
  • Om beslutet har fattats före 1.1.2017 kan du begära omprövning i inkomst- och fastighetsbeskattningen inom 5 år räknat från året efter att beskattningen har slutförts.I arvs- och gåvobeskattningen räknas tidsfristen på 5 år från början av året efter att beskattningen verkställdes.
  • Begäran om omprövning kan dock alltid lämnas inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.
Skatteår  

Beslutsdag för rättelse på myndighetsinitiativ efter 1.1.2017 
Begäran om omprövning ska vara framme senast

Beslutsdag för rättelse på myndighetsinitiativ före 1.1.2017 
Begäran om omprövning ska vara framme senast

2014 60 dagar från delfåendet av beslutet Tidsfristen har gått ut
2015 60 dagar från delfåendet 31.12.2021 
2016 60 dagar från delfåendet
2017 60 dagar från delfåendet -
2018 31.12.2021 eller 60 dagar från delfåendet -
2019 2.1.2023 eller 60 dagar från delfåendet -
2020 2.1.2024 eller 60 dagar från delfåendet -

Skatteår  

Beslutsdag för rättelse på myndighetsinitiativ efter 1.1.2017 
Begäran om omprövning ska vara framme senast

Beslutsdag för rättelse på myndighetsinitiativ före 1.1.2017 
Begäran om omprövning ska vara framme senast

2015 60 dagar från delfåendet av beslutet Tidsfristen har gått ut
2016 60 dagar från delfåendet 31.12.2021
2017 60 dagar från delfåendet -
2018 31.12.2021 eller 60 dagar från delfåendet -
2019 2.1.2023 eller 60 dagar från delfåendet -
2020 2.1.2024 eller 60 dagar från delfåendet -
2021 31.12.2024 eller 60 dagar från delfåendet -

A Arvlåtaren har dött eller gåvan mottagits under år 2017 eller därefter

Om beslutet om rättelse på myndighetsinitiativ har fattats efter 1.1.2017 kan man söka ändring i den genom att lämna en begäran om omprövning inom 3 år räknat från utgången av skatteåret. Med skatteår avses i arvsbeskattningen det år då arvlåtaren har dött och i gåvobeskattningen det år då gåvan har mottagits.

B Arvlåtaren har dött eller gåvan mottagits under år 2016 eller tidigare

  • Om beslutet har fattats efter 1.1.2017 kan du begära omprövning inom 3 år räknat från utgången av skatteåret.
  • Om beslutet har fattats före 1.1.2017 kan du begära omprövning inom 5 år räknat från ingången av året efter att beskattningen har slutförts.
  • Begäran om omprövning kan dock alltid lämnas inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Exempel: Skatteförvaltningen rättar 22.3.2021 din inkomstbeskattning för skatteåret 2016 på myndighetsinitiativ. Du kan söka ändring i detta beslut om rättelse på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning inom 60 dagar från delfåendet av beslutet, d.v.s. senast 21.5.2021 (eftersom tidsfristen på 3 år har gått ut 31.12.2019 och kunden alltid har rätt att begära omprövning inom 60 dagar från delfåendet av beslutet).