Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Rättelse av beskattningen på Skatteförvaltningens initiativ

Beskattningen kan rättas på Skatteförvaltningens initiativ efter att beskattningen har slutförts. Skatteförvaltningen kan ändra beskattningen till både din fördel och nackdel.

Skatteförvaltningen kan rätta din beskattning inom 3 år räknat från början av året efter skatteåret. Det är inte relevant hurdant felet är eller om beskattningen rättas till din fördel eller nackdel. Tidsfristen är densamma som när kunden söker ändring och den gäller alla skatteslag.

I vissa fall som anges i lag kan Skatteförvaltningen förlänga tidfristen för rättelse av beskattningen med ett år. I mycket exceptionella fall är Skatteförvaltningens rättelsetid sex år. Det finns egna tidsfrister om beskattningen måste ändras till följd av en straffprocess.

I inkomstbeskattningen räknas tidsfristen för omprövning som gäller skatteåret 2021 från början av 2022.
I fastighetsbeskattningen räknas tidsfristen för omprövning som gäller skatteåret 2021 från början av 2022.
Arvlåtaren har avlidit 2021. I arvsbeskattningen räknas tidsfristen för omprövning från början av 2022.
Gåvotagaren har fått gåvan 2021. I gåvobeskattningen räknas tidsfristen för omprövning från början av 2022.

Om Skatteförvaltningen har rättat beskattningen på eget initiativ, kan du begära omprövning

Om du är missnöjd kan du söka ändring i en rättelse som gjorts på Skatteförvaltningens initiativ genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Begäran om omprövning ska lämnas inom 3 år från utgången av det skatteår som begäran gäller. Om Skatteförvaltningen har fattat ett rättelsebeslut alldeles i slutet av tidsfristen för sökande av ändring, kan du trots det söka ändring inom 60 dagar från den dag då du fick del av beslutet.

Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för sökande av ändring som bifogats till beslutet.

Skatteår  

Begäran om omprövning ska vara framme senast

2016 60 dagar från delfåendet
2019 2.1.2023 eller 60 dagar från delfåendet
2020 2.1.2024 eller 60 dagar från delfåendet
2021 31.12.2024

Skatteår  

Begäran om omprövning ska vara framme senast

2019 2.1.2023 eller 60 dagar från delfåendet
2020 2.1.2024 eller 60 dagar från delfåendet
2021 31.12.2024 eller 60 dagar från delfåendet

A. Arvlåtaren har dött eller gåvan har fåtts år 2017 eller därefter

Om beslutet om rättelse på myndighetsinitiativ har fattats efter 1.1.2017 kan du söka ändring i den genom att lämna en begäran om omprövning inom 3 år räknat från utgången av skatteåret. Med skatteår avses i arvsbeskattningen det år då arvlåtaren har dött och i gåvobeskattningen det år då gåvan har fåtts. Om Skatteförvaltningen har fattat ett rättelsebeslut alldeles i slutet av tidsfristen för sökande av ändring, kan du alltid söka ändring inom 60 dagar från den dag då du fick del av beslutet

B. Arvlåtaren har dött eller gåvan mottagits under år 2016 eller tidigare

Om beslutet om rättelse på myndighetsinitiativ har fattats efter 1.1.2017 kan du begära omprövning inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Exempel: Skatteförvaltningen rättar 29.12.2022 din inkomstbeskattning för skatteåret 2016 på myndighetsinitiativ. Du anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att det postades, det vill säga 5.1.2023.

Du kan söka ändring i detta beslut om rättelse på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning inom 60 dagar från delfåendet av beslutet, det vill säga senast 6.3.2023 (eftersom tidsfristen på 3 år har gått ut 31.12.2019 och kunden alltid har rätt att begära omprövning inom 60 dagar från delfåendet av beslutet).

Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelanden, anses du ha fått del av informationen tre dagar från att e-posten om delfåendet skickades till dig.

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2023