Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Avbrytande av verkställighet

Med avbrytande av verkställighet av skatt avses att utsökning av skatt avbryts för den tid då ändringssökande pågår. En kund kan ansöka om avbrytande av verkställighet från Skatteförvaltningen i samband med omprövningsbegäran.

Utsökningen av skatten kan avbrytas för den tid då ändringssökande pågår

Du kan begära om avbrytande av verkställighet för den tid då ändringssökande pågår. Du kan göra det i omprövningsbegäran eller senare i besvärsskriften. Du kan även göra en separat begäran om avbrytande av verkställighet när behandlingen av din omprövningsbegäran eller besvärsskrift inletts.

Begäran om avbrytande av verkställighet godkänns, om omprövningsbegäran eller besvärsskriften inte är uppenbart ogrundad.

I regel lönar det sig att betala skatten även om du begär omprövning. Det lönar sig inte att ansöka om avbrytande av verkställighet om:

  • du vill undvika dröjsmålsränta
  • om du har för avsikt att betal skatten i sin helhet oavsett sökande av ändring
  • du vill att de skatteåterbäringar som du fått används till att betala den skatt som omprövningsbegäran gäller
  • du behöver ett intyg över betalning av skatter. Läs mer om skatteskuldsintyg.

Om du har svårigheter med att betala skatten på förfallodagen lönar det sig att ta reda på om du kan få betalningsarrangemang. Läs mer om att ansöka om betalningsarrangemang.

Om din begäran om omprövning godkänns och du inte har andra skatteskulder betalas den överbetalda skatten med ränta automatiskt till dig.

Hur ansöker jag om avbrytande av verkställighet?

Du kan ansöka om avbrytande av verkställighet endast om du ansöker eller har ansökt om ändring i ett beskattningsbeslut. Läs anvisningarna för ändringssökande:

Hur påverkar avbrytande av verkställighet?

Verkställigheten av skatten kan avbrytas i sin helhet, det vill säga förbjudas, om skatten ännu inte skickats till utsökning. Att avbryta i sin helhet innebär att skatten inte går till utsökning och att dina betalningar till Skatteförvaltningen eller skatteåterbäringar inte används till att betala skatten. Om du har kommit överens om betalningsarrangemang för dina andra skatter kan du fortsätta att följa det.

Man kan också avbryta verkställigheten begränsat. Då kallar man avbrottet försäljnings- och redovisningsförbud. I dessa fall har Skatteförvaltningen eller en annan besvärsinstans ansett att det finns behov av utmätning för att säkra indrivningen av skatten. Din skatteåterbäring kan användas till att betala skatten och skatten kan också skickas till utsökning. Även din egendom kan utmätas, men den utmätta egendomen får inte säljas innan ditt besvär avgjorts och beslutet är lagakraftvunnet.

Om ett begränsat avbrytande av verkställigheten av skatten beviljas, kan både dina skatteåterbäringar och betalningar till Skatteförvaltningen användas till att betala skatten.

Dröjsmålsränta ackumuleras på skatten under tiden för avbrytande av verkställigheten

Oavsett avbrytande av verkställigheten beräknas det dröjsmålsränta på skatten från den ursprungliga förfallodagen till betalningsdagen. Det kan vara ett lönsamt alternativ att betala skatten oavsett begäran om omprövning eller besvärsskrift. Om skatten senare minskar som resultat av ändringssökande returnerar Skatteförvaltningen det överbetalade beloppet med räntor.

Exempel 1: En kund märker ett räknefel i sitt beskattningsbeslut varför det har påförts 400 euro för mycket skatt. Kunden begär omprövning av beskattningen men söker inte avbrytande av verkställighet. Kunden betalar skatten enligt beskattningsbeslutet. Senare godkänns omprövningsbegäran och överbetalningen på 400 euro inklusive krediteringsränta returneras till kunden.

Exempel 2: Kunden är missnöjd med sitt inkomstbeskattningsbeslut där hen påförts 1 000 euro kvarskatt att betala. Kunden begär omprövning av inkomstskatten och ansöker i begäran också om avbrytande av verkställighet.

Avbrytande av verkställighet godkänns. Kundens begäran om omprövning avslås dock senare med ett separat beslut. Kunden vill betala skatten innan den skickas till utsökning. Hen ska utöver 1 000 euro skatt också betala den dröjsmålsränta som beräknas från och med dagen efter den ursprungliga förfallodagen till och med skattens betalningsdag.

Om kunden hade velat undvika dröjsmålsräntan borde hen ha betalat kvarskatten på förfallodagen och inte ansökt om avbrytande av verkställighet. Kunden hade ändå kunnat begära omprövning. Om omprövningsbegäran hade godkänts hade kunden fått den
överbetalda skatten tillbaka.

Exempel 3: Bolaget har påförts moms, dröjsmålsränta och skatteförhöjning. Bolaget ansöker om omprövning av beslutet och samtidigt om avbrytande av verkställighet.

Avbrytande av verkställighet beviljas. Bolaget beslutar ändå att det lönar sig att betala skatten i tid för att det inte ska ackumuleras mer dröjsmålsränta på den. Bolaget betalar skatten och använder referensnumret för skatter på eget initiativ (såsom moms och arbetsgivarprestationer). Eftersom det för den skatt som är objekt för omprövningsbegäran har beviljats avbrytande av verkställighet kan betalningen ändå inte användas till den utan till de skatter på eget initiativ som förfaller till betalning senare.

Bolagets omprövningsbegäran avslås. Bolaget ska betala det ursprungliga beloppet eftersom det ännu är obetalt. Under verkställighetsförbudet har det ackumulerats mer dröjsmålsränta på momsen och skatteförhöjningen, och bolaget ska betala även den.

Om du vill betala en skatt oavsett avbrytande av verkställighet ska du ringa till Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 027 (Betalningsrörelse) för att få de anvisningar för betalning som behövs. Om du använder det ursprungliga beslutets referensnummer riktas betalningen inte rätt utan den returneras till dig eller kan användas till att betala dina andra skatter.

Vad händer om min begäran om avbrytande av verkställighet avslås?

Begäran om avbrytande av verkställighet avslås om det inte finns några grunder för ändringssökande. I det beslut som gäller avbrytande av verkställighet berättas då att begäran avslagits. I detta fall kan den obetalda skatten skickas till utsökning.

Även om ansökan avslås medför begäran om avbrytande av verkställighet vissa begränsningar för utsökningsmyndighetens verksamhet. I beslutet om avslag räknas det upp de i lagen bestämda egendomsslag som utsökningsmyndigheten inte får sälja under tiden för ändringssökande. Sådana är exempelvis fastigheter, aktier i bostadsaktiebolag och aktier i ett ömsesidigt fastighetsbolag.

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2020