Beskattningsbeslut

De flesta kunder får beskattningsbeslutet för 2019 med den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren. Beskattningsbeslutet innehåller

 • en beräkning av slutresultatet av din beskattning
 • skatteåterbäringens belopp och utbetalningsdag om du får skatteåterbäring 
 • beloppet av och förfallodagarna för kvarskatten om du ska betala kvarskatt
 • det personliga slutdatumet för beskattningen.

Beskattningsbeslutet finns även i MinSkatt när beslutet är färdigt.

Granska beskattningsbeslutet i MinSkatt 

När du får beskattningsbeslutet ska du kontrollera att uppgifterna stämmer. 

Om du upptäcker ett tydligt fel (såsom ett räknefel) i beskattningsbeslutet ska du ringa vårt servicenummer. Telefonnumret finns på beslutet. På detta sätt blir felet korrigerat innan din beskattning slutförs. Datumet då din beskattning slutförs finns på beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

En del av kunderna har en preliminär beskattningsuträkning på den förhandsifyllda skattedeklarationen och de får inte ett beskattningsbeslut med skattedeklarationen. Läs mer on den preliminära beskattningsuträkningen.

Skatteåterbäringsdagen eller förfallodagarna för kvarskatt kan ändras

I beskattningsbeslutet finns antingen skatteåterbäring eller kvarskatt antecknad. Utbetalningsdagen för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatt är personliga i fortsättningen. Din utbetalningsdag eller dina förfallodagar ser du i beskattningsbeslutet. Skatteåterbäringarna betalas ut mellan juli och december och förfallodagarna för kvarskatt infaller mellan juli och februari.

Om du korrigerar uppgifter i skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut. Även utbetalningsdagen för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatt flyttas då sannolikt framåt. Den nya utbetalningsdagen eller de nya förfallodagarna ser du i det nya beskattningsbeslutet. Om du måste betala kvarskatt får du de nya giroblanketterna med det korrigerade beskattningsbeslutet.

Om du inte korrigerar skattedeklarationen, förblir beskattningsbeslutet, beskattningsintyget och de eventuella giroblanketterna för kvarskatt som du fått på våren i kraft. Du får alltså inte ett nytt beskattningsbeslut per post, om inte dina eller din makas eller makes beskattningsuppgifter ändras.

Vanliga frågor

Du kan få ett nytt beskattningsbeslut exempelvis för att:

 • du korrigerade din förhandsifyllda skattedeklaration
 • din maka eller make har korrigerat sin skattedeklaration
 • Skatteförvaltningen har från annat håll fått in uppgifter som påverkar din beskattning
 • kunden har vid Skatteförvaltningen blivit selekterad för noggrannare granskning.

Om du har fått ett nytt beskattningsbeslut trots att du inte själv har korrigerat uppgifterna ska du jämföra det nya beskattningsbeslutet med det beslut som du fick på våren. Det nya beskattningsbeslutet påverkar sannolikt betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt. Även slutresultatet av din beskattning (skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och räntorna som anknyter till dem) har eventuellt ändrats.

Mer information om skatteåterbäringar och kvarskatter

Varför fick jag flera beskattningsbeslut, som ser likadana ut?

Det har skapats extra beskattningsbeslut för en del kunder i juni–juli.  Dessa onödiga nya beslut känner man igen av att inget annat har ändrats än datumet på beslutet och datumet för slutförandet av beskattningen. Läs mer i nyheten.

Om du gjorde ändringar i din skattedeklaration får du ett nytt beskattningsbeslut i maj-oktober.

Ta i bruk Suomi.fi-meddelandena så får du ett meddelande till din e-post genast då ditt beskattningsbeslut finns i MinSkatt. Samtidigt slipper du all papperspost från oss.

Så här hittar du ditt beskattningsbeslut i MinSkatt

Ytterligare information om beskattningsbeslutet

Logga in i MinSkatt. Du hittar ditt beskattningsbeslut genom att välja ”Postlåda” på ingångssidan. Vid ”Beslut och brev” väljer du ”Visa alla”. Beskattningsbeslutet finns med i listan om beslutet är färdigt. Dina beskattningsuppgifter kan ändras till och med den dag då din beskattning slutförs. Vi skickar beskattningsbesluten före utgången av oktober.

För en del jordbruks- och näringsidkare saknades uppgiften om nettoförmögenheten för föregående år i det beskattningsbeslut för 2019 som sändes i maj–juni. På grund av detta hade dessa kunders beskattning beräknats med felaktiga uppgifter.

Skatteförvaltningen korrigerar felet automatiskt och skickar nya beskattningsbeslut till de kunder vilka felet gäller samt till deras makar. Du behöver alltså inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av felet.

Observera att beloppet av kvarskatten eller skatteåterbäringen kan ändras eftersom uppgiften om nettoförmögenheten korrigerats. Även slutdatumet för beskattningen kan ändras och i och med detta kan även betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt ändras.

Du får ett nytt beskattningsbeslut, om

 • du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen
 • Skatteförvaltningen har fått in korrigerade uppgifter från annat håll, till exempel från arbetsgivaren.
 • Du får det nya beskattningsbeslutet senast i slutet av oktober.

Om du inte får ett nytt beskattningsbeslut förblir beskattningsbeslutet, beskattningsintyget och giroblanketterna för kvarskatt som du fått på våren i kraft.

Om du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från annat håll har fått in uppgifter som påverkar din beskattning, får du ett nytt beskattningsbeslut senast i slutet av oktober.

Vi skickar de nya beskattningsbesluten i slumpmässig ordning.

Om du inte fick ett beskattningsbeslut med skattedeklarationen beror det på att Skatteförvaltningen ännu saknar en del av dina eller din makas eller makes beskattningsuppgifter. Du fick i alla fall en preliminär beskattningsuträkning som har gjorts på basis av de tillgängliga uppgifterna. I den preliminära beskattningsuträkningen finns en uppskattning av skatteåterbäringen eller kvarskatten vid tidpunkten då skattedeklarationen skapades. Observera att beloppet kan ändras.

Kontrollera skattedeklarationen och deklarera uppgifterna som saknas eller som ska korrigeras. Du får beskattningsbeslutet efter att både din och din makas eller makes skattedeklarationer har behandlats.

Du kan få en preliminär beskattningsuträkning exempelvis i följande fall:

 • Du är företagare eller jordbruksidkare och du lämnar samtidigt både den förhandsifyllda skattedeklarationen och skattedeklarationen för näringsverksamhet eller jordbruk.
 • Du har hyresinkomster eller överlåtelsevinst eller -förlust som du ännu ska deklarera.
  Alla din makas eller makes beskattningsuppgifter är ännu inte tillgängliga. Vi skickar dig ett beskattningsbeslut först efter att vi har behandlat både din och din makas eller makes skattedeklaration.

Datumet då din beskattning slutförs finns på beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Slutdatumet för beskattningen är kundspecifik. Beskattningen kan slutföras mellan maj och oktober. Makars beskattning slutförs alltid samtidigt.

Tidtabellen för beskattningen och skatteåterbäringen är alltid gemensam för makar. Om någondera av makarna gör ändringar i sin skattedeklaration kan skatteåterbäringsdagen ändras för båda. 

Beskattningsbeslutet för 2018 är i MinSkatt.

Beskattningsbeslutet för 2017 eller tidigare åren syns inte i MinSkatt. De finns endast tillgänglig som pappersutskrift. Om du behöver ett nytt beskattningsbeslut eller beskattningsintyg ska du ringa servicenumret 029 497 003 (Inkomstbeskattning av personkunder).

Spara beskattningsbeslutet och beskattningsintyget

Dina beskattningsuppgifter finns specificerade i beskattningsbeslutet. Där kan du exempelvis kontrollera vem som har betalat lönen eller på vilket lån bostadsskuldens ränteavdrag har beräknats. Beskattningsbeslutet kan du behöva exempelvis då du ansöker om en hyresbostad eller när avgiften för barndagvård bestäms.

Spara den förhandsifyllda skattedeklarationen, beskattningsbeslutet och beskattningsintyget. Du kan även vid behov skriva ut dem senare i MinSkatt.