Falska meddelanden cirkulerar i Skatteförvaltningens namn. Läs mer. 

Att arbeta via en plattform

Man kan erbjuda, förmedla och ta emot lönearbete och andra arbetsprestationer via olika plattformar och mobilapplikationer för dem. Både plattformen och den som beställer arbetet kan ha olika lagstadgade förpliktelser som anknyter till den ersättning som betalas till den som utför arbetet.

Arbets- eller uppdragsavtal?

När arbetets utförare arbetar via en plattform avtalar hen om arbets- eller uppdragsförhållandet antingen med arbetets beställare eller med plattformen.

I regel kan parterna sinsemellan komma överens om huruvida de ingår ett arbets- eller uppdragsavtal. Arbets- och uppdragsavtalet och villkoren i dem ska dock motsvara de faktiska omständigheterna. Det är skäl att beakta kännetecknen för olika avtalstyper redan när avtalet upprättas. På detta sätt säkrar man att avtalets typ och innehåll samt den faktiska verksamheten motsvarar det som parterna avsett.

Läs mer om gränsdragningen mellan lön och arbetsersättning i Skatteförvaltningens anvisning Lön och arbetsersättning i beskattningen.

I beskattningen utgör den ersättning som utbetalas i ett arbetsförhållande lön och i uppdragsförhållande arbetsersättning. Gränsdragningen mellan lön och arbetsersättning påverkar både skyldigheterna för utbetalaren av ersättningen och beskattningen av den som utför arbetet.

Skyldigheterna för beställaren av arbetet och den som utför arbetet

Om beställaren av arbetet och den som utför arbetet har avtalat om ett anställningsförhållande är beställaren arbetsgivare för den som utför arbetet och då ska beställaren verkställa förskottsinnehållning på lönen och betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Den som beställt arbetet ska även sköta andra arbetsgivarskyldigheter, såsom arbetspensionspremier.

Om den som utför arbetet har ett uppdragsförhållande till beställaren av arbetet utgör den ersättning som utbetalas för arbetet arbetsersättning. Arbetets beställare ska ta ut förskottsinnehållning på arbetsersättningen endast om den som utför arbetet inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Arbetsersättningstagaren betalar själv sina pensionspremier. För den som utför arbetet kan arbetsersättningen vara inkomst av näringsverksamhet, annan förvärvsinkomst eller inkomst för det bolag som personen äger. Om omsättningen av tjänsteförsäljningen överstiger gränsen för rörelseverksamhet i liten skala, ska den som utför uppdraget också registrera sig som momsskyldig.

Läs mer om att registrera sig som momsskyldig

Plattformens förpliktelser

Om plattformen och den som utför arbetet har avtalat om ett arbetsavtalsförhållande är plattformen arbetsgivare för den som utför arbetet och då ska plattformen verkställa förskottsinnehållning på lönen och betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och även sköta andra arbetsgivarskyldigheter, såsom arbetspensionspremier.

Om den som utför arbetet har ett uppdragsförhållande till plattformen utgör den ersättning som utbetalas för arbetet arbetsersättning och inte lön. Plattformen ska verkställa förskottsinnehållning på arbetsersättningen endast om den som utför arbetet inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

Plattformen kan också vara arbetets förmedlare. Då avtalas det om ett arbets- eller uppdragsförhållande mellan den som beställer och den som utför arbetet. Den som förmedlar arbetet kan avtala med arbetets beställare om att hen på beställarens vägnar sköter de lagstadgade förpliktelser som anknyter till att betala ersättning.

Exempel 1. Maria har registrerat sig som användare av en plattform och dess mobilapp och söker jobb med hjälp av den. Kunden beställer den hemstädning som Maria utför. Maria ingår ett arbetsavtal via plattformen med den kund som beställt städningen. Plattformen fungerar endast som arbetsförmedlare i detta exempel, även om pengar går via den. Beställaren av arbetet och plattformen kan dock avtala om att plattformen sköter betalningen av Marias lön, verkställandet av förskottsinnehållningen samt arbetsgivaravgifterna och försäkringspremierna på den kunds vägnar som beställde städningen.

Exempel 2. Mats gör olika slag av renoveringsarbeten sporadiskt via en mobilapplikation för en plattform. Han använder sina egna verktyg och betalar själv sina sjukförsäkringspremier. Mats och plattformen har avtalat om ett uppdragsförhållande. Mats ska utföra en målningsrenovering enligt en annons som han hittat i mobilapplikationen. Kunden som beställt tjänsten har ingått ett eget separat avtal med plattformen. I det här fallet är plattformen Mats uppdragsgivare och betalar honom ett arvode för arbetet. Eftersom Mats är införd i förskottsuppbördsregistret verkställs ingen förskottsinnehållning på arbetsersättningen, utan Mats betalar förskottsskatt på eget initiativ.

Exempel 3. Henrik jobbar sporadiskt som matbud och levererar restaurangmat via en plattform och dess mobilapplikation. Henrik och plattformen har ingått ett uppdragsavtal enligt vilket Henrik med sin bil transporterar en matportion från en restaurang hem till kunden enligt det meddelande han får i mobilapplikationen. Plattformen är Henriks uppdragsgivare och betalar honom ett arvode för arbetet som bud. Henrik får arvodet som arbetsersättning. Eftersom Henrik inte är införd i förskottsuppbördsregistret, verkställer plattformen förskottsinnehållning på arbetsersättningen.

För Henrik uppkommer smärre telefonkostnader, bränsle- och brukskostnader för bilen samt tillfälliga kostnader för biltvätt när han utför uppdragen. Henrik får dra av kostnaderna i beskattningen som kostnader för förvärv av inkomst till den del de hänför sig till inkomstförvärv. Henrik för körjournal över körningarna för att kunna visa vilken andel av det totala kilometerantal han kört med bilen under året som hänför sig till inkomstförvärv och vilken andel som hänför sig till privata körningar. I det här exemplet hänför sig 15 % av bilkostnaderna till inkomstförvärv och 85 % till privat bruk. Av telefonkostnaderna hänför sig 10 % till inkomstförvärv och 90 % till privat bruk.

I beskattningen får Henrik göra avdrag för den andel av kostnaderna som hänför sig till inkomstförvärv, dvs. för 15 % av bilkostnaderna och 10 % av telefonkostnaderna. Henrik anger beloppet av avdragbara kostnader i sin skattedeklaration som kostnader för förvärv av förvärvsinkomst. Han får dock inte i beskattningen dra av den andel av telefon- och bilkostnaderna som gäller privat bruk.

Exempel 4. Siv har registrerat sig som användare av mobilapplikationen för en plattform. Siv och plattformen har ingått ett arbetsavtal. Sivs uppgift är att transportera matportioner från en restaurang hem till kunderna. Plattformen är Sivs arbetsgivare och den betalar ut Sivs lön, verkställer förskottsinnehållningen på den och ansvarar för arbetsgivaravgifterna och försäkringspremierna.

Siv har smärre kostnader för utförandet av arbetet som arbetsgivaren inte har ersatt henne: telefonkostnader, bränsle- och brukskostnader för bilen samt tillfälliga kostnader för biltvätt. I beskattningen får Siv dra av kostnaderna som kostnader för förvärv av inkomst till den del de hänför sig till inkomstförvärv. Hon får dock inte i beskattningen dra av den andel av telefon- och bilkostnaderna som gäller privat bruk. Sivs kostnader för förvärv av inkomst uppgår för hela året till sammanlagt 500 euro för alla arbetsprestationer.

Från löneinkomsten görs i beskattningen automatiskt ett avdrag på 750 euro per år för förvärv av inkomst. Avdraget beviljas i beskattningen utan ett separat yrkande. Om löneinkomsterna understiger 750 euro, beviljas avdraget högst till beloppet av löneinkomsten. Således behöver Siv inte i sin skattedeklaration ange kostnaderna för förvärv av inkomst eftersom de inte överstiger 750 euro per år.

Se närmare anvisningar för lättföretagare: Så här anger du resekostnader och övriga avdrag i skattedeklarationen

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021