Resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Avdrag för resor mellan hemmet och arbetsplatsen beviljas enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Kostnaderna för användningen av egen bil får avdras endast under vissa omständigheter.

Deklarera resekostnader i MinSkatt

Se anvisningen för MinSkatt: Så här deklarerar du kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats

Hur ska jag dra av resekostnaderna mellan bostaden och arbetsplatsen i beskattningen?

Det billigaste resesättet är i allmänhet kollektivtrafiken

Fortskaffningsmedlet, biljettpriserna och arbetstiden påverkar beloppet av dina resekostnader.

 • Beräkna kostnaderna enligt det billigaste tillgängliga biljettpriset även om du skulle ha köpt en annan slags biljett eller gjort resorna till exempel med egen bil.
 • Om du har flera alternativ att resa kollektivt, kan exempelvis lika gärna använda tåg eller buss, beräknas avdraget enligt det billigaste alternativet.
 • Det billigaste biljettalternativet är i allmänhet månadsbiljett (med eventuell anslutningsbiljett), 44 resors biljett eller regionbiljett.
 • Om du har arbetat hela året är antalet arbetsmånader i allmänhet 11 eftersom avdrag inte kan göras för semestermånaden.
 • Kom ihåg att också beakta till exempel distansarbete, alterneringsledighet, arbetskommenderingar eller andra situationer som avbryter perioden av resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Deklarera resekostnaderna enligt de faktiska resorna.

Exempel: Antti bor i Juva och åker med egen bil till arbetsplatsen i centrum av Varkaus. Den dagliga tur- och returresan mellan hemmet och arbetsplatsen är 100 km. Resekostnader beräknade enligt egen bil skulle uppgå till 6 600 euro per år, men Antti kan inte dra av ett så stort belopp i sin beskattning. Orsaken till det är att Antti skulle ha möjlighet att åka kollektivt mellan Juva och Varkaus.

Han skulle kunna köpa en regionbiljett som berättigar till ett obegränsat antal bussresor mellan Juva och Varkaus i 30 dagars tid. Eftersom avdraget beviljas enligt det billigaste fortskaffningsmedlet, beräknas avdraget för Anttis resekostnader enligt priset på regionbiljetten, även om han åker med egen bil.

Antti är på semester hela juli månad, varför det för juli inte beräknas uppstå några resekostnader. Regionbiljetten kostar 86 euro per månad varför beloppet på resekostnader om året är 11 x 86 e = 946 euro.

Biljettpriser för kollektivtrafiken hittar du t.ex. på Matkahuoltos webbplats (Matkahuolto.fi) och på kommunernas och trafikidkarnas webbplatser. 

Avdrag för användning av egen bil

Du kan dra av resekostnader beräknade enligt användningen av egen bil endast med någon av följande motiveringar:

 • Det finns inga kollektivtrafikförbindelser över huvudtaget.
 • Promenadavståndet i en riktning är sammanlagt minst 3 kilometer. Exempelvis om promenadavståndet hemifrån till hållplatsen är 2 kilometer och avståndet från den hållplats du stiger av till arbetsplatsen också är 2 kilometer är promenadavståndet i en riktning sammanlagt 4 kilometer.
 • Väntetiden (alltså inte resetiden) under en tur-returresa är sammanlagt minst 2 timmar.
 • Din resa börjar eller avslutas mellan kl. 00.00 - 05.00.

Observera att följande grunder inte duger som motivering för avdrag enligt kostnaderna för användningen av egen bil i beskattningen:

 • Egen bil är snabbare än kollektivtrafiken.
 • Du behöver bil i arbetet.
 • Du skjutsar barn till daghemmet eller skolan under resan mellan hemmet och arbetet.

Hur mycket avdrag för resekostnader kan man få för fortskaffningsmedel som inte omfattas av kollektivtrafiken?

Vid användning av annat än kollektivt fortskaffningsmedel beräknas beloppen av resekostnadsavdrag 2020 enligt följande:

 • egen bil 0,25 e/km
 • tjänstebil 0,19 e/km
 • motorcykel 0,16 e/km
 • moped 0,09 e/km
 • cykel 85,00/år

Exempel: Markku bor i Kangasala och arbetar i Orivesi hela året. Han kör till arbetsplatsen med egen bil eftersom det inte finns någon kollektivtrafik alls mellan Kangasala och Orivesi som skulle passa hans arbetstid. Tur-returresan är ungefär 80 km dagligen.

Markku kan avdra kostnaderna för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen enligt användningen av egen bil. Under året har han vanligtvis en månads semester, och därför beräknas avdraget för 11 månader. Det finns i genomsnitt 22 arbetsdagar i månaden.

Markkus resekostnader per år är 11 mån. x 22 dagar x 80 km x 0,25 e/km = 4 840 e.

Om Markku arbetar två dagar i månaden på distans hemifrån är Markkus resekostnader per år 11 mån x 20 dagar x 80 km x 0,25 e/km = 4 400 e.

Vanliga frågor

Du kan dra av dina kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen till ett belopp som motsvarar driftskostnaderna för det billigaste tillgängliga fortskaffningsmedlet och enligt det billigaste biljettpriset, oavsett vilket fordon du i verkligheten använt för din resa. Endast om kollektivtrafikmedel inte varit tillgängliga kan du dra av resorna beräknade enligt egen bil. Arbetsgivarens rekommendation eller att höra till riskgruppen är inte grunder för att dra av resorna enligt egen bil.

Om du använder munskyddet när du åker till arbetet

Om du i kollektivtrafiken under resor mellan hemmet och arbetsplatsen använder ansiktsmask och köper dem själv, kan du dra av kostnaderna för ansiktsmaskerna i beskattningen som resekostnader. Avdragsbeloppet är två euro för de dagar då du gör en resa som berättigar till avdrag efter 13.8.2020 då Institutet för hälsa och välfärd gav rekommendationen. Självrisken för resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen är 750 euro. Om självriskgränsen överskrids ska du ange kostnaderna i sin helhet och inte själv dra av självriskandelen.

Deklarera kostnaderna för munskydd tillsammans med kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i punkten Kollektivtrafik – Tidsperiodens kostnader för resor med kollektivtrafik.

Exempel: Du arbetar vardagar i en bransch som kräver att du är närvarande på arbetsplatsen varje dag. Du har inte tagit någon semester eller i övrigt varit borta från arbetet sedan din sommarsemester. Du hade sommarsemester i juni. I skattedeklarationen för 2020 kan du som kostnader mellan bostaden och arbetsplatsen dra av kostnader för kollektivtrafiken för 11 månader och dessutom kostnader för munskydd för tiden 13.8–31.12. Du kan göra avdrag för munskyddskostnader på 2 euro per dag och antalet vardagar är totalt 99. I kostnaderna mellan bostaden och arbetsplatsen ska du utöver kostnader för kollektivtrafiken även lägga till munskyddskostnader på 198 euro (2 euro x 99 dagar). Om dina kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är högre än 750 euro per år ska du anmäla dem till fullt belopp. Självrisken för resekostnader är 750 euro.

Självrisken för resekostnaderna är 750 euro år 2020

Från resekostnaderna avdras först självriskandelen. Självrisken är 750 euro år 2021 (och 2020). Efter självriskandelen får resekostnader avdras till ett belopp av högst 7 000 euro. Du får alltså fullt avdrag år 2021 (och 2020) ifall dina resekostnader sammanlagt är minst 7 750 euro. Deklarera resekostnaderna alltid i sin helhet: dra inte av självriskandelen.

Om du har varit arbetslös en del av året är självriskandelen för resekostnaderna mindre. Varje full månad av arbetslöshetsersättning (= 21,5 ersättningsdagar) minskar självriskandelen med 70 euro. Självrisken är dock alltid minst 140 euro. Skatteförvaltningen beräknar självriskandelen även för den som varit arbetslös. Du bör alltså inte själv avdra självriskandelen när du deklarerar dina resekostnader.

Resekostnaderna avdras från förvärvsinkomsterna, inte direkt från skatterna

Resekostnaderna minskar den beskattningsbara förvärvsinkomstens belopp. Avdraget görs alltså inte direkt från skatterna. Om de avdragbara resekostnaderna exempelvis är 4 400 euro har detta inte lika stor effekt på beloppet av den skatt du betalar. Det är bara den beskattningsbara inkomsten som minskas med beloppet av resekostnadsavdraget. Du kan uppskatta effekten genom att multiplicera beloppet av avdraget dvs. det belopp som blir kvar efter självriskandelen med din egen tilläggsskattesats.

Exempel: Markkus förvärvsinkomster är 40 000 euro per år. Om Markku inte skulle ha andra avdrag som ska tas i beaktande med anledning av tjänsten, skulle hans skattesats vara 25 % och skatten på förvärvsinkomsten skulle vara 25 % x 40 000 e = 10 000 e.

Markkus resekostnader uppgår emellertid till 4 400 e. Från resekostnaderna avdras först självriskandelen, 750 euro. Beloppet av resekostnader som ska avdras är alltså 3 650 e. Efter avdraget är Markkus beskattningsbara inkomst 40 000 e – 3 650 e = 36 350 e. Det betyder att skattesatsen är 21 % och att skatten på hans inkomst är 21 % x 40 000 e = 8 400 e.

Markkus resekostnader på 4 400 euro minskade den skatt han ska betala med 1 600 e (10 000 e – 8 400 e = 1 600 e). Markku skulle ha kunnat uppskatta effekten av resekostnaderna på skattebeloppet genom att multiplicera de avdragbara resekostnaderna med tilläggsprocentsatsen som anges på skattekortet, som i hans fall är 42 % (42 % x 3 650 e = 1 533 e).

Den skattepliktiga andelen av personalbiljetten visas på skattedeklarationen

Om du använder en personalbiljett för resan mellan hemmet och arbetsplatsen (till exempel arbetsresesedlar), ange kostnaderna för resorna mellan bostaden och arbetsplatsen utan att dra av personalbiljettens värde. Din arbetsgivare meddelar personalbiljettens värde till Skatteförvaltningen, som tar det i beaktande både i dina inkomster och i ditt resekostnadsavdrag.

Obs! Personalbiljetten är skattefri upp till 3 400 euro i år 2021.

Exempel: Pekkas arbetsgivare har gett honom en personalbiljettförmån år 2020 vars värde är 2 400 euro. För resorna mellan hemmet och arbetsplatsen använder Pekka en månadsbiljett för tågtrafiken. Den kostar 320 euro per månad, dvs. för 11 månader sammanlagt 3 520 euro.

Pekka deklarerar hela priset för månadsbiljetterna, 3 520 euro, som kostnad för resorna mellan bostaden och arbetsplatsen.

Pekkas arbetsgivare meddelar Skatteförvaltningen att Pekka har fått en personalbiljettförmån värd 2 400 euro. Av förmånen utgör 450 euro skattepliktig inkomst för Pekka och 1 950 euro utgör skattefri inkomst. Den skattefria andelen av förmånen minskar beloppet av Pekkas resekostnadsavdrag. De resekostnader som beaktas blir alltså 3 520 e – 1 950 e = 1 570 e.

Läs den mer detaljerade anvisningen om personalbiljetter i den så kallade naturaförmånsanvisningen (se kap. 9 i anvisningen).