Inkomstutjämning – du kan yrka på avdrag för en stor engångsinkomst

Du kan beviljas inkomstutjämning om följande villkor uppfylls:

  • Du har under året fått en förvärvsinkomst om minst 2 500 euro som har flutit in under två eller flera år, och denna förvärvsinkomst samtidigt utgör minst en fjärdedel av det totala beloppet av dina nettoförvärvsinkomster under året.
  • Denna förvärvsinkomst är minst en fjärdedel av dina förvärvsinkomster som du har fått under året.

Exempel: Lönerna för mars–augusti 2020 betalades på en gång i slutet av augusti. Det går inte att göra inkomstutjämning på lönen eftersom inkomsten inte har influtit för två eller flera år.

Så här ansöker du om inkomstutjämning

Du ska begära inkomstutjämning separat. Du kan begära inkomstutjämning för ditt skattekort eller deklarera den i din skattedeklaration. Vi gör inkomstutjämningen endast om du har nytta av den.

För inkomstutjämningen behöver du

  • senaste lönebeskedet
  • en utredning av övriga inkomster och förskottsinnehållningen på dem
  • en uppskattning av alla inkomster för slutet av året – specificera dem enligt inkomstslag
  • betalarens intyg över engångsinkomsten och grunden för denna (till exempel ett avtal).

Du kan begära inkomstutjämning i MinSkatt. Du kan även besöka skattebyrån eller skicka de dokument som behövs per post. Du kan inte få inkomstutjämning per telefon.

Om du ansöker om avdrag för skattekortet överförs uppgifterna om den också till din förhandsifyllda skattedeklaration.

Ansök om avdrag innan din beskattning slutförs för det år då du fick engångsinkomsten. Du ser dagen då din beskattning slutförs i ditt beskattningsbeslut.

Exempel: Du har 2020 fått inkomst som berättigar till inkomstutjämning. Du måste begära inkomstutjämning innan beskattningen för 2020 slutförs.

Varifrån görs avdraget?

Avdraget dras av från skatterna.