Som au pair från utlandet till Finland

Ett hushåll kan anställa en utländsk au pair för att sköta barnen och hjälpa till med hushållsarbetet. Hushållet står i regel för mat och boende samt betalar även fickpengar till au pairen.

Fickpengar till en au pair som kommer från utlandet till Finland är skattepliktig löneinkomst. Även den naturaförmån som omfattar mat och boende och annat uppehälle är skattepliktig lön för arbetstagaren. Dessutom inverkar längden på arbetstagarens vistelse i Finland på beskattningen av lönen.

Ska au pairen vistas i Finland i högst 6 månader eller längre?

Om au pair-arbetstagaren vistas i Finland i över sex månader, verkställs beskattningen på samma sätt som för övriga personer som bor i Finland. En progressiv skatt betalas till Finland på t.ex. löner och andra förvärvsinkomster.

En au pair som vistas i Finland i högst sex månader betalar dock en källskatt på 35 procent till Finland. Alternativt kan au pairen yrka på att lönen ska beskattas progressivt i stället för genom källbeskattning om hen bor i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal. Om en arbetstagare yrkar på att beskattningen ska verkställas progressivt i stället för genom källbeskattning ska hen ansöka om ett skattekort för begränsat skattskyldiga.

Läs mer på sidan Till Finland för att arbeta.

Au pairen behöver ett skattekort

Au pair-arbetstagaren ska skaffa ett skattekort för löneutbetalningen så fort arbetet i Finland börjar.

Om arbetet pågår längre än 6 månader ska arbetstagaren dessutom skaffa sig en finländsk personbeteckning. Läs mer om du vistas i Finland i över 6 månader.

Om arbetstagaren vistas i Finland i högst 6 månader kan hen yrka på att beskattningen ska verkställas progressivt i stället för genom källbeskattning. Då ska hen också ansöka om en finsk personbeteckning.

Läs mera:

En förhandsifylld skattedeklaration, som ska kontrolleras, skickas till arbetstagare som har vistats i mer än sex månader i Finland eller som ansökt om progressiv beskattning. Om det finns fel eller brister i skattedeklarationen, ska du ange uppgifterna eller ändra dem i MinSkatt eller på pappersblanketten.

Så här kontrollerar du skattedeklarationen

Så här deklarerar du på papper

Den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (sjukvårds- och dagpenningspremie) ska i regel betalas på basis av lön.

Om en au pair som kommer från utlandet har en förvärvsinkomst i Finland som understiger 800,02 euro i månaden betalas inte arbetsgivares sjukförsäkringsavgift eller den försäkrades sjukförsäkringspremie i Finland. Arbetstagaren blir alttså härmed inte sjukförsäkrad i Finland.

År 2023 är sjukvårdspremien 0,60 %. Om löneinkomsterna är minst 15 703 euro är dagpenningspremien 1,36 %.

Om au pairen flyttar stadigvarande till Finland, ska sjukförsäkringspremierna betalas om arbetstagaren inte har FPA:s intyg på att hen inte har rätt till de förmåner som hör till den boendebaserade sociala tryggheten i Finland.

Exempel: En au pair kommer till Finland för att arbeta för kalenderåret 2023. Au pairen får boende, mat och 300 euro fickpengar per månad av värdfamiljen. Boendet och maten utgör förmån med fritt uppehälle, vars värde är 530 euro per månad. Nettolönen är sammanlagt cirka 830 euro per månad.

Au pairen är sjukförsäkrad i Finland på basis av arbete. År 2023 är sjukvårdspremien 0,60 %. Sjukförsäkringens dagpenningspremie är 0 %, om löneinkomsterna understiger 15 703 euro per år.

Värdfamiljen betalar på basis av lönen arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Arbetstagares sjukförsäkringspremie ingår i förskottsinnehållningssatsen. 

Eventuellt ska också andra försäkringspremier tas ut på lönen. Du får mer information av Pensionsskyddscentralen, Sysselsättningsfonden och pensionsanstalterna.

Hushållets skyldigheter

Ett hushåll som har anställt en au pair ska verkställa förskottsinnehållning eller källskatt på au pairens lön enligt anvisningarna på skattekortet. Hushåll ska också alltid anmäla till inkomstregistret uppgifterna om löner och förvärvsinkomster som de utbetalat. Alla uppgifter ska anmälas oberoende av betalningsbeloppet – det finns ingen minimigräns. Förutom en anmälan om löneuppgifter ska man lämna arbetsgivarens separata anmälan om arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som har betalats.

Läs mer på sidan Hushållen som arbetsgivare.

Hushållsavdrag

Det är möjligt att göra hushållsavdrag för en lön som har betalats till en au pair-arbetstagare.

  • År 2022 och 2023: Hushållsavdraget är 30 procent av den utbetalade bruttolönen (penninglönen + naturaförmåner) samt de lönebikostnader som arbetsgivaren ska betala, såsom arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Läs mer på sidan Hushållsavdrag.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023