Pension från Sverige

Om du får pension från Sverige, beskattas den i Sverige. Pensionen påverkar emellertid också beskattningen i Finland.

Den svenska pensionen har börjat före 4.4.2008

Det nordiska skatteavtalet ändrades i början av 2009. Om du bodde i Finland den dag då avtalet undertecknades 4.4.2008 och fick pension från Sverige har beskattningen av din pension inte ändrats, det vill säga i beskattningen av den pension som du får från Sverige tillämpas fortfarande den så kallade undantagandemetoden. Om du har pensions- eller förvärvsinkomster även från Finland, beräknas den finländska skattesatsen utifrån dina totala inkomster (inkomsten från Finland + inkomsten från Sverige). Du betalar dock endast skatt till Finland på dina finländska inkomster. Undantagandemetoden tillämpas så länge du bor oavbrutet i Finland.

Den svenska pensionen har börjat efter 4.4.2008

Om du flyttade till Finland eller började få pension från Sverige först efter 4.4.2008, används den så kallade avräkningsmetoden i beskattningen av din pension. Den svenska pensionen beskattas i Finland, men den svenska skatten avräknas, det vill säga dras av från den finländska skatten. Avdraget kan dock inte vara större än skatten som du skulle betala för den svenska pensionen i Finland.

Det påverkar också beskattningen av pensionsinkomsten i Sverige huruvida du anses vara allmänt eller begränsat skattskyldig i Sverige. På en begränsat skattskyldig persons pension tas i Sverige i regel ut en så kallad SINK-skatt som från och med 2018 varit 25 %. Om du från Sverige får allmän pension på basis av en socialförsäkring kan en del av pensionen vara skattefri i Sverige. Den skattefria delen är högst 3035 SEK i månaden för 2020 och högst 2 984 SEK för 2019. Om den pension som utbetalas i Sverige i sin helhet understiger den skattefria delen, tas ingen skatt ut på pensionen i Sverige.

Svensk pension och finsk skattedeklaration

Spara den pensionsutredning som du får av den svenska pensionsanstalten i början av året (kontrolluppgift). Du behöver utredningen på våren när du granskar den finländska skattedeklarationen. Den finländska skattedeklarationen och det finländska beskattningsbeslutet innehåller i regel en anteckning om din pension från Sverige och dess inverkan på den finländska beskattningen.

Följ dessa anvisningar då du får den finländska skattedeklarationen

Deklarera uppgifterna i MinSkatt

Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera inkomsterna på pappersblankett 16A Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomster

Så här deklarerar du på pappersblanketter

Om det inte finns något att tillägga eller korrigera, behöver du inte göra någonting.

Svensk pension med skattekort

Kontakta Skatteförvaltningen då du flyttar till Finland eller den svenska pensionen börjar löpa. Skatteförvaltningen ger dig ett skattekort för finsk pension med en skattesats i vilken den svenska pensionen har beaktats. Om du under året betalar en högre skattesats för din finska pension behöver du inte i efterhand betala kvarskatt och eventuella räntor.

Sjukvårdspremie

Personer som bor i Finland påförs vid beskattningen en sjukvårdspremie som är mindre än 2 % av inkomsterna. Om du har pensionsinkomster från Finland och Sverige, beräknas premien utifrån det sammanlagda beloppet av dessa pensioner. Premien kan inte vara större än den pension som du får från Finland.