Du vistas i Finland i högst 6 månader – du betalar källskatt på din lön

Anvisningen uppdateras för tillfället.

När du vistas i Finland i högst 6 månader är du begränsat skattskyldig. Som begränsat skattskyldig måste du i allmänhet betala källskatt på de inkomster som du får från Finland.

När du har en finländsk arbetsgivare eller en utländsk arbetsgivare med ett fast driftställe i Finland betalar du källskatt på den lön som du får för arbete i Finland. Källskatten är i regel 35 %. Du kan också yrka på begära progressiv beskattning om du bor i ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller i en stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal.

Se närmare anvisningar om du kommer för att arbeta på en byggarbetsplats.

Så här sköter du skatterna:

1

SÖK KÄLLSKATTEKORT

Fyll i blankett 5057r

I skattekortet kan även källskatteavdrag antecknas: 510 euro i månaden eller 17 euro per dag. Om du har ett källskattekort kan din arbetsgivare göra ett källskatteavdrag från din inkomst innan skatten tas ut.

Skicka eller ge skattekortet i original till din arbetsgivare. Källskatten är en slutlig skatt. Du behöver inte lämna in en skattedeklaration till Finland.

Exempel: Om du får 2 000 euro i lön i månaden är källskatten utan källskattekort 35 %, dvs. 700 euro. Om du har gett din arbetsgivare ett källskattekort med en anteckning om källskatteavdrag, tas 521,50 euro i skatt ((2 000 euro - 510 euro) x 35 %) ut på din lön. Observera att inte bara penninglönen utan även eventuella naturaförmåner såsom kostförmån och bostadsförmån räknas in i lönen.

2

UPPVISA ETT A1-INTYG

Du kan få ett A1-intyg från din hemviststat om du kommer från ett EU- eller EES-land eller Schweiz. A1-intyget anger att du omfattas av socialskyddet i din hemviststat. Inga försäkringspremier uppbärs av dig när du har ett A1-intyg.

Om du inte har ett A1-INTYG:

  • Arbetsgivaren tar på din lön utöver skatt också ut pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som går till försäkringsanstalterna.
  • Om du är sjukförsäkrad i Finland på basis av arbete tar din arbetsgivare också ut en sjukförsäkringspremie (sjukvårdspremie och dagpenningspremie) på din lön. Läs mer om sjukförsäkringspremien för arbetstagare som kommer till Finland.

Ytterligare information

3

DEKLARERA INKOMSTERNA I BESKATTNINGEN I DIN HEMVISTSTAT

Hemviststaten har i allmänhet rätt att beskatta dina inkomster från utlandet. När du har inkomster från Finland ska du komma ihåg att även deklarera dem i beskattningen i din hemviststat.

Arbetsgivaren ger dig ett intyg över din lön och den uttagna källskatten. Du kan behöva intyget i beskattningen i din hemviststat. Om din hemviststat beskattar dina utländska inkomster, undanröjer den också dubbelbeskattningen.

Sidan har senast uppdaterats 22.8.2019