Studielånsavdrag

Om du har avlagt din examen inom utsatt tid och amorterar på ett studielån, kan du under vissa förutsättningar få studielånsavdrag i beskattningen. Nya studerande får inte ett studielånsavdrag utan en studielånskompensation.

Vid beviljandet av studielånsavdraget beaktas studielån som du lyft för högskolestudier som har inletts 1.8.2005 eller därefter.

Studielånsavdraget beviljas om

  • du har anmält dig som närvarande för studierna på en högskola 1.8.2005 eller senare
  • du har inlett dina första högskolestudier före 1.8.2014
  • du har avlagt högskoleexamen inom den föreskrivna tiden.

Om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller senare får du studielånskompensation av FPA. Då omfattas du inte av studielånsavdraget. Studielånskompensationen gäller alltså nya studeranden och sådana som inlett sina studier tidigare omfattas fortfarande av studielånsavdragssystemet.

Examen ska vara avlagt

För avdraget krävs att du avlagt en högre högskoleexamen eller en yrkeshögskoleexamen. En lägre högskoleexamen berättigar till studielånsavdrag bara om den studerande har antagits för att avlägga enbart en lägre högskoleexamen.

Din rätt till lånavdraget börjar året efter det då du tagit examen. Märk att amorteringar som du gjort det år du avlagt examen eller tidigare inte berättigar till avdrag.

Studietiden har begränsats

Förutsättningen för avdraget är att den tid som du använt för att avlägga en högre högskoleexamen inte har överskridit den rekommenderade tiden med mer än två läsår. I fråga om en lägre högskoleexamen eller en yrkeshögskoleexamen får tiden överskrida den rekommenderade tiden med högst ett år.

Avdragsbelopp

Om förutsättningarna uppfylls avdras från dina skatter det belopp som du under ett år betalat i amorteringar på ditt studielån. Avdraget uppgår till högsta 30 procent av det belopp till vilket det studielån som berättigar till avdraget överskrider 2 500 euro. Avdragsrätten gäller enbart låneamorteringar som du betalar under de följande tio åren efter det år då du avlade examen.

Skatteavdrag

Avdraget görs från skatterna. Om avdragsbeloppet är högre än beloppet av dina skatter, dvs. att hela beloppet inte kan dras av från skatterna, uppstår i fråga om den del som inte dragits av ett skatteunderskott på studielånsavdraget. Skatteförvaltningen drar av det automatiskt utan särskilt yrkande under de följande tio åren. Avdraget får dock göras högst 15 år efter det år då examen avlades.

Exempel: Ett studielån som berättigar till avdrag uppgår till 10 000 euro. Studielånsavdragets maximibelopp är
2 250 euro [30 % x (10 000 - 2 500 €)]. Under skatteåret amorteras studielånet med 1 000 euro. Det oanvända avdraget på 1 250 euro överförs till kommande år (2 250 - 1 000 €).

Låneamorteringen om 1 000 euro dras av från den skatt som ska betalas. I exemplet uppgår skatten till 750 euro, dvs. det återstår ingen skatt att betala för skatteåret. Skatten räcker inte till för att dra av hela beloppet, utan det uppstår ett skatteunderskott på studielånsavdraget om 250 euro. Underskottet dras av från skatterna under de följande tio åren, fram till att underskottet har använts.

Avdraget beviljas automatiskt

FPA avgör rätten till studiepenningsavdrag samt avdragets maximibelopp.

Skatteförvaltningen får de nödvändiga uppgifterna för studielånsavdraget från FPA. Utifrån FPA:s uppgifter beviljas avdraget årligen av Skatteförvaltningen, och du behöver inte särskilt yrka på detta. Du behöver alltså inte göra någonting annat själv än att amortera ditt lån för att få avdraget.

Mer information om studielånsavdraget (www.fpa.fi)

Nya studerande får studielånskompensation

Studielånskompensation är amortering av studielån som FPA betalar till högskolestuderande. Kompensationen betalas endast till de studerande som har inlett sina första högskolestudier 1.8.2014 eller senare. Studielånskompensationen påverkar inte beskattningen.

Läs mer om studielånskompensationen (www.fpa.fi)