Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Arvsskatt eller inkomstskatt ska betalas på en försäkringsersättning

Om du med anledning av ett dödsfall får en försäkringsersättning, exempelvis av en livförsäkring eller en individuell pensionsförsäkring, ska du anteckna ersättningen i bouppteckningen. Du ska betala arvsskatt eller inkomstskatt på försäkringsersättningen på basis av försäkringstypen och ditt släktskapsförhållande till mottagaren.

Försäkringsbolaget sänder dig ett ersättningsbeslut med viktig information om bland annat beskattningen av försäkringsersättningen. Ta med ersättningsbeslutet till bouppteckningsförrättningen.

Om du får information om försäkringsersättningen först efter att bouppteckningen har sänts ska du sända oss en kopia av ersättningsbeslutet till samma adress som bouppteckningsinstrumentet.

Även dödsboet kan få försäkringsersättningen.

Så här antecknar du en försäkringsersättning i bouppteckningsinstrumentet

Skriv en separat rubrik i bouppteckningsinstrumentet, till exempel "Försäkringsersättningar som betalas på grund av dödsfall".

Efter det ska du anteckna

 • försäkringens förmånstagarförordnande
 • till vem försäkringsersättningen har betalats eller ska betalas
 • försäkringsbolaget som har betalat ersättningen
 • försäkringens nummer eller annan identifieringsuppgift
 • beloppet av försäkringsersättningen
 • ersättningens betalningsdag om betalningsdagen är känd vid bouppteckningen.

Anteckna inte försäkringsersättningen bland den avlidnes tillgångar i bouppteckningsinstrumentet.

Anteckna försäkringsersättningen bland den avlidnes tillgångar i bouppteckningsinstrumentet.

Ange också

 • att försäkringsersättningen har betalats till dödsboet
 • försäkringsbolaget som har betalat ersättningen
 • försäkringens nummer eller annan identifieringsuppgift
 • beloppet av försäkringsersättningen
 • ersättningens betalningsdag om betalningsdagen är känd vid bouppteckningen.

Ytterligare anvisningar för olika försäkringar och stöd

Ange även dessa i bouppteckningsinstrumentet:

 • Ersättningen baserar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring.
 • Om försäkringen har tecknats före 18.9.2009 eller därefter.
 • Om försäkringen har tecknats 18.9.2009 eller därefter:
  • Ange om försäkringsersättningen är större än pensionsförsäkringens sparbelopp.
  • Anteckna andelen som överskrider sparbeloppet.
  • Anteckna inkomstskatten som ska betalas för försäkringsersättningen bland dödsboets skulder. Skattesatsen är 30 % men 34 % för den del som överstiger 30 000 euro. Ange försäkringsersättningen till det fulla beloppet, det vill säga du ska inte dra av förskottsinnehållningen.

Anteckna i bouppteckningsinstrumentet vilken av den avlidnes skulder som betalas med försäkringsersättningen. I allmänhet täcker försäkringsersättningen skulden i sin helhet och då antecknas skulden inte i arvlåtarens skulder. 

Arvsskatt ska betalas på

 • begravningsbidrag som baserar sig på grupplivförsäkring eller på motsvarande försäkring
 • ekonomiskt stöd som kan jämföras med grupplivförsäkring för arbetstagare och som betalas av staten, kommunen eller annat offentligrättsligt samfund eller en pensionsanstalt.

När dödsboet får sådant stöd eller begravningsbidrag ska du i bouppteckningsinstrumentet dessutom anteckna

 • stödets utbetalare
 • till vem stödet betalas
 • vad utbetalningen av stödet grundar sig på
 • stödbeloppet
 • betalningsdagen.

Om en kommun eller en församling betalar begravningsbidraget behöver du inte anteckna det i bouppteckningen och ingen arvsskatt behöver betalas på bidraget.

Till förmögenheten för arvlåtarens efterlevande make hör alla försäkringsavtal som hen har och värdet på dem på den avlidnes dödsdag. Inkomstskatteskuld som gäller avtalet kan dras av från avtalets värde.

Anteckna försäkringen i bouppteckningsinstrumentet i den efterlevande makens tillgångar enligt försäkringens värde på makens dödsdag. Du kan kontrollera värdet på försäkringen i försäkringsbolagets meddelande.

Ange även kapitaliseringsavtal, det vill säga investeringsavtal, som den efterlevande maken äger samt avtalets värde på dödsdagen.

Sidan har senast uppdaterats 20.6.2018