Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ett dödsbo betalar skatt på inkomster

Arvingarna, universaltestamentstagarna och den efterlevande maken (på basis av giftorätt) ansvarar gemensamt för dödsboets skatter fram till avvittringen. Om du enligt testamente endast ärver en viss egendom är du inte delägare i dödsboet.

Delägarna i ett dödsbo ska ta hand om dödsboets skyldigheter tills tillgångarna i boet har skiftats och dödsboet upphört.

Vad ska ett dödsbo göra?

Dödsboets uppgift är att

Vi skickar en förhandsifylld skattedeklaration till dödsboet varje vår tills dödsboet upphör. Skattedeklarationen riktas till en delägare i dödsboet som är införd i bouppteckningen.

Du kan befullmäktiga ett ombud att sköta dödsboets skatteärenden

Vad består ett dödsbo av?

Ett dödsbo består av den egendom, de tillgångar och skulder som arvlåtaren lämnar efter sig. Om denna egendom senare ersätts av annan egendom, hör också denna till dödsboets tillgångar, till exempel tillgångar från försäljningen av arvlåtarens bostad och inköp med dessa tillgångar.

Den efterlevande makens tillgångar räknas inte till dödsboets tillgångar även om den avlidne skulle ha haft giftorätt till dem. Om den efterlevande maken har ägt egendom tillsammans med den avlidne, räknas inte den andel som den efterlevande maken äger med i dödsboets tillgångar.

Dödsboet upphör när tillgångarna i boet har skiftats

Dödsboet upphör när alla tillgångar i boet har skiftats mellan arvingarna. Dödsboet upphör inte om boet skiftas delvis.

Dödsboet får ännu en förhandsifylld skattedeklaration för det år då arvskiftet förrättades. Efter arvsskiftet ska delägarna deklarera de mottagna inkomsterna och tillgångarna i sin egen skattedeklaration, och beskattningen av dödsboet avslutas.

Om dödsboet har många delägare

När du avslutar dödsboet ska du lämna en kopia av arvskiftesavtalet till Skatteförvaltningen.

Om dödsboet inte har tillgångar

Om dödsboet inte har tillgångar att skifta behövs inte avtalet om arvskifte.

Om du är dödsboets enda delägare 

Om du är dödsboets enda delägareupphör dödsboet för Skatteförvaltningen när du till skattebyrån har lämnat en kopia av bouppteckningen för arvsbeskattningen. Egendomen överförs till dig genast efter dödsfallet. Inkomster som intjänats efter döden är dina egna inkomster och du betalar skatt på dem personligen.

Vanliga frågor

Om dödsboet bedriver näringsverksamhet beskattas dödsboet som en sammanslutning efter att 3 år har förflutit från utgången av dödsåret. I detta skede fördelas företagsinkomsterna för att beskattas som inkomster för dödsboets delägare.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017