Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Förskott på arv – hur en gåva av arvlåtaren beaktas i arvsbeskattningen?

När du får en gåva som förskott på arv ska du lämna en gåvoskattedeklaration och betala gåvoskatt. När du ska få eller ge förskott på arv ska du läsa anvisningen: När betraktas en gåva som förskott på arv?

Efter arvlåtarens död beaktas förskottet på arv i arvskiftet och arvsbeskattningen:

  • Om du har fått förskott på arv får du en mindre andel än de andra arvingarna av arvlåtarens övriga egendom i arvskiftet.
  • Om du inte har fått förskott på arv får du i arvskiftet en större andel av arvlåtarens egendom än de arvingar som har fått förskott på arv.

Förskott på arv – hur beräknas arvsskattebeloppet?

När du har fått en beskattningsbar gåva som förskott på arv av arvlåtaren har du betalat gåvoskatt på den. Efter arvlåtarens död beräknas beloppet av arvsskatten så här:

  • Värdet på förskott på arv bestäms i regel enligt gåvotidpunkten.
  • Arvlåtarens egendom och alla förskott på arv beräknas ihop.
  • Summan skiftas mellan arvingarna. För dessa andelar påför vi arvsskatt för alla delägare.
  • Från arvsskatten drar vi av den gåvoskatt som du har betalat tidigare. Gåvoskatten dras av enligt den gåvoskatteskala som har varit giltig vid tidpunkten för arvlåtarens död. Även om gåvoskatten har varit större än arvsskatten betalas skillnaden inte tillbaka.

Arvlåtaren har gett 30 000 euro i förskott på arv, och behållningen i dödsboet är 120 000 euro. Sammanlagt 150 000 euro tas i beaktande vid arvskiftet, där det finns tre arvtagare. Eftersom en arvtagare har fått 30 000 euro i förskott på arv får hen 20 000 euro vid skiftet. De två andra arvtagarna får 50 000 euro vardera.

En gåva beaktas i vissa fall i arvsbeskattningen – hur beräknas beloppet på skatten då?

Om du har fått gåvan högst 3 år innan gåvogivaren, det vill säga arvlåtaren, avlidit beaktas gåvan i arvsbeskattningen. Så här beräknas arvsskattebeloppet:

  • Vi lägger till gåvans värde på din arvsandel.
  • Vi beräknar arvsskatten på basis av hela summan.
  • Från arvsskatten drar vi av den gåvoskatt som du har betalat tidigare. Gåvoskatten dras av enligt den gåvoskatteskala som har varit giltig vid tidpunkten för arvlåtarens död. Även om gåvoskatten har varit större än arvsskatten betalas skillnaden inte tillbaka.

Behållningen i dödsboet är 120 000 euro. Det finns tre arvtagare, så deras arvsandelar är 40 000 euro. En av arvtagarna har dessutom fått en gåva på 15 000 euro 3 år före arvlåtarens död. För hens del beräknas arvsskatten därför på 55 000 euro.

Förhandsavgörande i arvsbeskattningen

Du kan ansöka om förhandsavgörande i arvsbeskattningen

Vanliga frågor

Du kan ge samma person en skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro med 3 års mellanrum.

Observera dock att om du har mottagit gåvan högst 3 år innan gåvogivaren (arvlåtaren) avlidit beaktas gåvan i arvsbeskattningen.

Läs mer: Hur mycket kan jag ge i gåva skattefritt?

Förskott på arv är gåvor på vilka gåvoskatt ska betalas. Skattesatsen på ett förskott på arv bestäms utifrån släktskapsförhållandet mellan gåvogivaren och gåvotagaren samt värdet på gåvan.

På sidan med gåvoskatteräknaren finns gåvoskattetabellerna där du kan kontrollera gåvoskattesatsen enligt skatteklass. Med gåvoskatteräknaren kan du uppskatta gåvoskattebeloppet.

Gåvoskatteräknare

Sidan har senast uppdaterats 22.3.2023